प्रकास 14

1खकामा कँङा खाङूङ्‍लो सीयोन पप्‍चीलाछोपी थूमालाई रीपायाक तूङ्। खतालो ऊम्‍चू तँबूछूपी थूमामीलो ऊम्‍पामी नूङ् छाबाक ईलाख लँक्‍लँहोतोङ् मीनाची मपी तूवामी। 2मारी काँवामी सँलँवातीकाक खकामा नाम्‌गूलूपामी ईत्‍ता सँलँवा नीनाम्‍‌खम्‌पीका लताक कँ ईनूङ्। खकामा कँङावा ईनूङ्‍क मक सँलँवा बीना धूब्‍काबीचीवा धूपचीक बीनामी तीकाक तूवा। 3खकामा खोचीवा मक सींहासनमी लाम्‍लोपी, मक लीतामीक लँका पसूचीमी लाम्‍लोपी, मकामा धर्म तकीचीमी लाम्‍लोपी रीपामीमा ईत्‍ता नयाँ छाम् पूची। मक छाम् खँदीमापीका माच्‍छे प्‍यामीक ईलाख लँक्‍लँहोतोङ् मीनाचीवा मात्‍ताई ङीमादूरूचीक तूवा आरूचीवा ङीमा दूरूचीन। 4खोची मीमाछाचीलो लस्‍पस छामीक तूवान, खोचीवा ऊम्‍चूहँपालाई कान्‍येतीकाङा नीक मूचीमा यूनाचीमीक तूवा। खकामा थूमा हाप्‍त हाप्‍त खाता खोलाई ऊम्‍दँसू दँसू तीङ्‍मायाकाबीची नकचीङा तूवामी। खकामा नीनाबूङ्‍लाई चारामूमाक चासूम्‌मी पाईलाक भागातीकाङा खोची नीनाबूङ्‍लो थूमामी लागी, खँदीमाक मीनाचीपीका माच्‍छे प्‍यामीक तूवा। 5खोची हाल्‍लोसँ वालँ नीनामीक ईनाक मान्‍तू, खोची फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क तूईमी। 6खकामा कँङा आर्क स्‍वर्गादूतलाई नाम्‌छूरीमी म़झापी पीरायाक तूङ्। खँदीमापी तूकाबी झारा जाईची, कूला, झारा गूँ नेकाबी मीनाचीलाई लोमाक लागी साधाई छीयीक खान्‍नीक खा खोलो तूवा। 7खकामा खोसावा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी ग्‍या, “नीनाबूङ्‍मी सायासम्‍दूङ् मानूम्, ऊम्‍माहीमा मानूम्, यँमाधँ झारा मीनामी न्‍याया मूमाक दँमा तादूराक तूई। नीनाम्‍खम्, खँदीमा, होङ्‍कामा खकामा काँवामी महनाची लीस्‍काबीमी आराधना मानूम्।” 8खकामा ईत्‍ता आर्क स्‍वर्गादूत ऊम्‍दँसू दँसूपी आता गूँतो पीरा, “ऊम्‍पतन छा! जाई जाईचीलाई ऊम्‍कलवामी दान्‍डामी खमवा पईकाबी मक ढ्‍याप्‍पा बेबीलोनमी पतन छा।” 9खकामा आर्क सूम्‍छीकबो स्‍वर्गादूतवा पाईलाक स्‍वर्गादूतचीलाई ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता गूँतो तीङ्‍मा थालामू, “कोई कसाईवा मक पसूलो ऊम्‍ततूम्‍बालाई पूजामी खकामा ऊम्‍तँबूछूपीधँसँ मकामा ऊम्‍हूपीधँसँ ऊम्‍छापा त्‍यधँ, 10खोसावासँ नीनाबूङ्‍मी दान्‍डामी खमवा दूङ। मक ऊम्‍छूलीलो होलाक खोँपी तूई। आतामा खोची झारा पबीत्‍रा स्‍वर्गादूतचीलो थूमामी लाम्‍लोपी गन्‍धकालो मीःपी होपीमीहँ कास्‍टा तची। 11मपी खोचीवा तूचीक कास्‍टामी मीकूमा साधाईङा थँपा खातीचीक छी। नक कास्‍टा तोकाबीचीबो पसूलो ऊम्‍ततूम्‍बामी पूजा मूकाबी खकामा ऊम्‍नूङ्‍मी छापा तेकाबीची ह। नकचीवा सेपालेपा हाल्‍लोसँ सान्‍चलो तूमा तचीन।” 12नीनाबूङ्‍मी आग्‍याची र्‌याब्‍काबीची, खकामा येसूछोपी बीस्‍वसा मूकाबी पबीत्‍रा मीनाचीवा अमाक खा नापीङा तूई। 13खकामा कँङा नीनाम्‍‌खम्‌पीका लताक आताकाक सँलँवा ईनूङ्, “आनावा नक छाबू हने नाप्‍कानापे प्रभूपी सीकाबीचीलाई अलने।” ऊम्‍छूङ्‍ङा आत्‍मावा गी, “खोचीवा ऊम्‍चू ऊम्‍चू चालँवापीका सावाभ्‍यातची, यँमाधँ ऊम्‍चू चालँवावा खोचीलाई तीङची।” 14खकामा कँङा खाङूङ्‍लो अम्‍बललक ममूलाछोपी मीनामी छातीकाक तूवायाक कँङा तूङ्। ऊम्‍तखलछोपी रीमामी सील्‍तँखप् तूवा खकामा ऊम्‍हूपी रेत्‍तीक खोबी तूवा। 15खकामा आर्क स्‍वर्गादूत नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका पाखा लतामा, मक ममूलाछोपी तूमायाकाबीलाई ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी लू, “आम्‍नू खोबी लापानूम्‌मा बाली बीतानूम्, यँमाधँ चासूम् खप्‍माक दँमा छाक तूई, मकामा खँदीमाक बाली तूमाक तूई।” 16खकामा ममूलाछोपी तूकाबीवा, ऊम्‍खोबी खँदीमाछोपी गाङू, मातालो खँदीमामी बाली बीता। 17खकामा नीनाम्‍‌खम्‌पी तूवाक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका आर्क ईत्‍ता स्‍वर्गादूत लता, खोलोसँ रेत्‍तीक खोबी तूवा। 18मकामा फेरी आर्क स्‍वर्गादूत बेदीपीका लतामा भाना, मक स्‍वर्गादूतमी बेदीपीक मीछोपी ऊम्‍आधीकारा तूवा। खकामा खोसावा रेत्‍तीक खोबी लाब्‍काबीलाई ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी लू, “मक आम्‍रेत्‍तीक खोबी गाङूमा, खँदीमापीक आङ्‍गूरामी झूप्‍पाची बीतूमा खप्‍सू, यँमाधँ खँदीमाक झारा आङ्‍गूराची तूमादूराक तूई।” 19खकामा मक स्‍वर्गादूतवा खँदीमापी ऊम्‍खोबी गाङूमा, आङ्‍गूरामी पोपीका तूमाक आङ्‍गूराची बीतूहँ खप्‍सू, खका नीनाबूङ्‍मी मारी छूलीसारीक कोलापी झाकूतीकू। 20मकामा मक आङ्‍गूराची साप्‍सेमापीका बाईर तूवाक कोलापी प्‍यालाछामी, खकामा कोलापीका ही बागाछाहँ लता। मक ही चसूपा होपीवँङीतोक गाईर तूवा खकामा सूम्‍छीतोङ् कीलो मीटारा मेथाम्‌तो बागाछामा खाताक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\