प्रकास 15

1खकामा कँङा नीनाम्‍‌खम्‌पी ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा अतललक आर्क लासाई तूङ्, सावाबो स्‍वर्गादूतचीवा सावाबो बीपतीची तातूचीक तूवा, नक आन्‍तीम बीपती तूवा, नक बीपतीलोङा नीनाबूङ्‍मी क्रोधा लूकाक तूई। 2खकामा मीलो होलाक काँचामी होङ्‍कामातीकाक कँङा तूङ्। खकामा मक पसूलो ऊम्‍ततूम्‍बाछोपी मकामा ऊम्‍नूङ्‍मी साङ्‍खेछोपी जीताछूकाबीची ऊम्‍चू हूपी नीनाबूङ्‍मी बीना लापूचीमा मक काँचामी होङ्‍कामामी कीनारापी रीपामीक तूवा। 3खकामा खोचीवा नीनाबूङ्‍मी चापँवाछा मोसामीलो थूमामी छाम् आतामा पोमा थालामूची, “झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक परमप्रभू नीनाबू‍ङ्, आम्‍नू चालँवा मारी ढ्‍याप्‍पा खकामा अतलल मेखायेक तूई, सूनाम् सूनाम्‌क हँ, आनानीवा मी:नूम्‌क चालँवा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍कलो ऊम्‍छूङ् तूई। 4प्रभू आनानीलो आसा कीसीनहँल्‍या? मकामा आम्‍नू माहीमा आसा मीनहँल्‍या? यँमाधँ आनानी मात्‍ताई पबीत्‍रा तूईनी। झारा जाईची तीमीमा आम्‍नू आराधना मीची यँमाधँ आम्‍नू फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क चालँवा झारावा तूचीक तूई।” 5नकपीका पाछी कँङा खाङूङ्, मातालो नीनाम्‍‌खम्‌पी तूवाक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्, गाभाईमी ताम्‍बू हताक तूङ्। 6खकामा सँसँकलो चाम्‍कील ते हूप्‍सूचीक मकामा पम्‌पी रीमामी फीता छूयूचीक सावाबो स्‍वर्गादूतची सावाबो बीपतीलो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका पाखा लतामी। 7मकामा मक लँकाबो लीतामीक प्रानीहँपीक ईत्‍तावाबो हाल्‍लोसँ लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी क्रोधावा प्‍याबूक सावाबो रीमामी खोँची मक सावाबो स्‍वर्गादूतचीलाई पीऊची। 8खकामा नीनाबूङ्‍मी माहीमालो ऊम्‍रपीका लताक मीकूमावा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् प्‍याबू। मक सावाबो स्‍वर्गादूतचीमी सावाबो बीपती लूकानतो आसासँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँमा दूरूचीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\