प्रकास 16

1खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका लताक ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी मक सावाबो स्‍वर्गादूतचीलाई आता लूयोचीक कँङा ईनू‍ङ्, “आनानी खातानीमा खँदीमापी नीनाबूङ्‍मी क्रोधावा प्‍याबूक सावाबो खोँ थोकानूम्।” 2खकामा पाईला थोकाबी स्‍वर्गादूत खातामा खोलो तूवाक खोँ खँदीमाछोपी थोकू। मातालो पसूमी छापा तेकाबीची, मकामा ऊम्‍ततूम्‍बामी पूजा मूकाबी झारा मीनाचीलाई चीमालीकलो तूकीक खूङ् लनूची। 3खकामा हीसा खेपापी थोकाबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍खोँ होङ्‍कामापी थोकू, मातालो होङ्‍कामा स्‍याक मीनामी हीतीकाङा छाखाता। खकामा होङ्‍कामापी तूवामीक झारा लीतामीक प्रानीची स्‍याखातामी। 4मकामा सूम्‍छी खेपापी थोकाबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍खोँ ययूवाचीपीलो, काँवा पूयक खम्‌चीपी थोकू खकामा मक झारा काँवा ही छाखाता। 5खतालो काँवामी जीम्‍मा लाब्‍काबी स्‍वर्गादूतवा आता ग्‍याक कँङा ईनूङ्, “आनानीवा न्‍याया मीनूम्‌लो साही न्‍याया मीनूम्, आनानी पबीत्‍रा नीनाबूङ् होतोसँ तूईनी खकामा पाईलासँ तूवानी। 6यँमाधँ खोचीवा पबीत्‍रा मीनाचीलाई खकामा अगम्‍बक्‍ताचीलाई सीतूचीक तूई। आतामा नीनाबूङ् आनानीवा खोचीलाई ही दूङ्‍मा प्‍यानूम्‌क तूई, यँमाधँ खोचीवा यँ यँ मूचीक तूवा मक तोमाङा छाक तूवा।” 7“झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक परमप्रभू नीनाबूङ्, आनानीवा मानूम्‌क न्‍याया एकदम ठीक तूई मकामा ऊम्‍छूङ् तूई” गूँमाक सँलँवा बेदीपीका लताक कँङा ईनूङ्। 8खकामा लँकाकबो खेपापी ऊम्‍खोँ थोकाबी स्‍वर्गादूतवा नाम्‌छोपी थोकू, खकामा मीनाचीलाई मीवा हूईमाक आधीकारा नाम्‌लाई प्‍या। 9खतालो मीनाची मारी तात गार्मीवा क्‍याबूचीहँ हूयामी, खकामा खोचीवा मक बीपतीछोपी आधीकारा तूवाक नीनाबूङ्‍मी नूङ्‍लाई दङ्‍खँ पीऊची। खताधँसँ खोचीवा मूचीक ऊम्‍चू चालँवापीका ऊम्‍चू सानूवा लामाहँ नीनाबूङ्‍लाई माहीमा पीमा छत्‍तामी। 10खकामा नँकाकबो खेपापी थोकाबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍खोँ मक पसूमी सींहासनछोपी थोकू, मातालो मक पसूमी हालाखम्‌भोरी माकाचूचू छाखाता। मकामा मारी कास्‍टा तूचीकसावा खोची ऊम्‍चू ल्‍याम् खाऊचीतो छामी। 11मातालो खोचीवा ऊम्‍चू कास्‍टालो खूङ् लनूचीकसावा नीनाम्‍‌खम्‌पीक नीनाबूङ्‍लाई दङ्‍खँ पीऊची। माताधँसँ खोचीवा मूचीक खाईसीक चालँवापीका ऊम्‍चू सानूवा लासूचीन। 12मकामा चूकीकबो खेपापी थोकाबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍खोँ मक ढ्‍याप्‍पा ययूवा यूफ्रेटीसपी थोकू, मातालो मक ययूवाक काँवा हसाखाताहँ नाम्‌ओप्‍सालाम्‍पेका ताकाबी हँचीमी लाम् त्‍यारी छा। 13खकामा मक धीरीतीपूमी ङोपीका, मक पसूमी ङोपीका खकामा वालँ अगम्‍बक्‍तामी ङोपीका, भरतीका ङीसीक सूम्‍छी चीमालीक आत्‍माची लतायामीक कँङा तूङ्‍चूङ्। 14मकची लासाईमी चालँवा मूकाबी साईतानामी आत्‍माची ह। खकामा खोची साप्‍तेमूलूङ्‍भोरीक हँचीपी खातामीमा झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍मी ढ्‍याप्‍पा लेपी खोलो म़मालाई हँचीलाई त्‍यारी म्‍यची। 15“खाङानूम्, कँ हने खूचीपातीका तँहँ। चूङ्‍चू‍ङ्‍ध तूईमा, ऊम्‍ते खान्‍नीतो खँमायाकाबीलाई अलने। मातामा खो नाङ्‍गाई छूनने, मकामा झारामी लाम्‍लोपी ङईमालीक छूनने।” 16खकामा मक आत्‍माचीवा झारा हँचीलाई ऊखम्‌पी दोसूची मक खम्‌लाई हीब्रू गूँपी आर-मागेड्‍डोन ह। 17मकामा सावाबो खेपापी थोकाबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍खोँ कूहूमाछोपी थोकू, मकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक सींहासनपीका “हने लूका” गूँमाक ढ्‍याप्‍पा सँलँवा लता। 18मातालो मपी नाम्‌चीप्‍लँ मू, ढ्‍याप्‍पा सँलँवाची लता खकामा नाम्‌गूलूपासँ मू, मकामा कीमालीक लूप्‍लीमा खाता। मक लूप्‍लीमा मारी कीमालीक तूवा, खँदीमापी मीनाची लीसामीकपीका नापे हाल्‍लोसँ ऊत्‍तोक ढ्‍याप्‍पा लूप्‍लीमा खाताहँन। 19खकामा मक ढ्‍याप्‍पा साप्‍सेमा सूम्‍छी भागा छाहँ खीता, मकामा झारा नाम्‍दक साप्‍सेमाची ईत्‍ता मान्‍दूङ् होतातीङा। खतालो नीनाबूङ्‍वा मक ढ्‍याप्‍पा बेबीलोन नाम्‍दलाई मीनू। मकामा खोसावा ऊम्‍मारी छूलीमी आङ्‍गूरामी खमवावा प्‍याबूक ऊम्‍खोँ खोलाई दूङ्‍मीऊ। 20खतालो झारा टापूची फूसामीमा खातामी खकामा पप्‍चीलाची मासाखातामी। 21खकामा नँक्‍होप् कीलोतो लीसाक मूलूङ्‍चा नीनाम्‍‌खम्‌पीका मीनाचीछोपी धा, खतालो मीनाचीवा नक बीपतीमी गार्नावा नीनाबूङ्‍लाई दङ्‍खँ पीमा थालामूची, यँमाधँ नक बीपती मारी कीमालीक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\