प्रकास 19

1नक खा पाछी नीनाम्‍‌खम्‌पीका पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता ग्‍यामीकतीका कँङा ईनूङ्, “हाल्‍लेलूया माच्‍छे, माहीमा खकामा र एनीनाबूङ्‍मीङा ह। 2यँमाधँ खोसावा ऊम्‍छूङ्‍लो ठीक्‍का न्‍याया मी। ऊम्‍कलवावा खँदीमालाई खँसापी मूकाबी कलवामेलाई नीनाबूङ्‍वा दान्‍डा पीऊक तूई। खकामा ऊम्‍चापँवाछाचीमी हीमी बाद्‍ला लासूदूरूक तूई।” 3ईखेपा फेरी पातामीमा ग्‍यामी, “हाल्‍लेलूया! मक ढ्‍याप्‍पा साप्‍सेमा हूयाक मीकूमा साधाई साधाई थँप्‍पा लतीची।” 4खकामा मक हीस्‍लँक् धार्म तकीचीलो मक लँकाबो लीतामीक प्रानीचीवा बबामीमा सींहासनछोपी तूकाबी नीनाबूङ्‍लाई आता गूँतो आराधना मीऊची, “आमेन हाल्‍लेलूया।” 5मकामा सींहासनपीका ईत्‍ता आता गूँमाक सँलँवा लता, “आनानी ढ्‍याप्‍पालो स्‍यान नीनाबूङ्‍लो कीमाकी झारा चापँवाछाचीवा ऊम्‍माहीमा मानूम्।” 6खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाचीमीतीकाक सँलँवा ईनूङ्, खकामा ऊर्लाछूतो धातीक ययूवामी सँलँवातीकाक मकामा मारी ढ्‍याप्‍पा नाम्‌गूलूपामी तीकाक सँलँवा कँङा ईनूङ्, खोची आता ग्‍यायामीक तूवा, “हाल्‍लेलूया! झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक परमप्रभू एनीनाबूङ्वा सासाना मी। 7हने काए हँसहँलँ मकामा दीम्‍दीम्‍ध छेहँ ऊम्‍माहीमा म्‍याम्, यँमाधँ थूमामी भ्‍याक ले ताताक तूई। खकामा ऊम्‍नाम्‍तँमा ऊम्‍हँपाङा चँनाचीक तूई। 8मकामा खोलाई चकील दाताकलो नीक मलमलमी ते हूम्‍मा प्‍या।” मक चकील दाताक मलमलमी तेबो पबीत्‍रा मीनाचीमी खान्‍नीक चालँवा ह। 9खकामा स्‍वर्गादूतवा कँलाई लँ नक खा छाबू: “थूमामी भ्‍याक भोजापी नीम्‍त तोकाबीचीलाई अलने।” खकामा खोसावा आझाई कँलाई लँ, “नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍छूङ् खाचीबो नकङा ह।” 10खकामा कँ खोलाई सेवा मूमालाई ऊम्‍लँपी बबँ। खतालोने खोसावा कँलाई लँ, “आतामा आनावा कँलाई सेवा म्‍यँन। कँने येसूमी गाभाई पीकाबी आना खकामा आम्‍बूमीचीतीकाक चापँवाछा मात्‍ताई ह। नीनाबूङ्‍लाईबो सेवा मू! यँमाधँ येसूमी साँछीबो अगम्‍बानी नेमाक आत्‍मा ह।” 11कँङावा नीनाम्‍खम् हताक, खकामा मपी ईत्‍ता अम्‍बललक चसूपा तूवाक तूङ्। मक चसूपा कूदामूकाबीलाई “बीस्‍वसा मूमा नीक” खकामा “ऊम्‍छूङ्” लची। खोसावा खान्‍नीतो न्‍याया मी खकामा खो म़सी खाती। 12ऊम्‍मूची मीःमी झलतीकाक तूवा, खकामा ऊम्‍तखलपी सील्‍तँखप्‌ची हूप्‍सूक तूवा। खोपी ईत्‍ता नूङ् छाबाक तूवा। मक नू‍ङ् खोका आरू आसासँ ङीसूचीन। 13खोसावा हीपी चोपाक ते हूप्‍सूक तूवा, मकामा ऊम्‍नूङ्‍बो “नीनाबूङ्‍मी बचना” तूवा। 14नीनाम्‍‌खम्‌पीक तीलीङ्‍गेची अम्‍बललक नीक खकामा खान्‍नोक मलमलमी ते हूप्‍सूचीमा अम्‍बललक चसूपाची कूदामूतो खोलाई तीङ्‍मा थालामूची। 15ऊम्‍ङोपीका रेत्‍तीक लाम्‍छाप् लती, मक लाम्‍छाप्‌लामा खो झारा जाईचीछोपी जीताछी। खकामा खोसावा मीकामी तोरीबँवा खोचीछोपी सासाना मी। मकामा खोसावा झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍मी छूलीलोक आङ्‍गूरा तीम्‍माक कोला हील। 16खकामा ऊम्‍तेपीलो ऊम्‍लम्‍पर्सापी “हँचीमीसँ हँ मकामा प्रभूचीमीसँ प्रभू” गूँमाक छाबाक तूवा। 17मकामा कँ ईत्‍ता स्‍वर्गादूतलाई नाम्‌छोपी रीपायामीक तूङ्। खोसावा नाम्‌छूरीमी म़झापी पीरायाक छँवाचीलाई ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता लूची, “भानानी मकामा नीनाबूङ्‍मी ढ्‍याप्‍पा भोजापी दोसानी। 18आनानीवा हँचीमी, तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌चीमी, ऊम्‍रलोक मीनाचीमी, खकामा चसूपालो, चसूपा कूदामूकाबीचीमी, खकामा झारा मीनाचीमी चापँवाछालो चापँवाछाची मनकचीमी, स्‍यानलो ढ्‍याप्‍पा झारामी सा चीनूम्।” 19खतालो चसूपाछोपी छूकाबीलो ऊम्‍तीलीङ्‍गेचीमी बीरोधापी म़ोमालाई, मक पसूलो, खँदीमाक हँचीलो ऊम्‍चू तीलीङ्‍गेची दोसामीक कँङा तूङ्। 20मक पसू खकामा ऊम्‍लाम्‍लोपी लासाईमी चालँवा मूकाबी वालँ अगम्‍बक्‍ता हीसाङा लापामी। लासाईलामा मक वालँ अगम्‍बक्‍तावा मक पसूमी छापा तेमाकीलो ऊम्‍ततूम्‍बामी पूजा मूकाबीचीलाई वालँ मीऊचीक तूवा। नक हीसालाईङा गन्‍धकलो तीतायाक मीमी तीम्‍मापी सीमाम्‍पाङा झाकातीकामी। 21खकामा आरू राहाछामीकचीलाई चसूपाछोपी कूदाछूकाबीवा ऊम्‍ङोपीका लताक लाम्‍छाप्‌वा सीतूची मकामा छँवाचीवा ऊम्‍चू सा खासामीतो चोची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\