प्रकास 2

1एफीससक मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतलाई नक खा छाबू: सावाबो साङ्‍गूँङ्‍लाई ऊम्‍खारू हूलाम्‍पे लाप्‍काबी खकामा सावाबो रीमामी मीकूछू यूङ्‍माक खम्‌मी म़झापी लाम्‍दूम्‍काबीवा आता गी। 2आनावा यँ यँ मूनाक तूई मक झारा खा कँ ङीसँ। आनावा खूपानामा मू:नाक चालँवा, मकामा आना मारी अमायाकाबी तूवाना मकसँ कँ ङीसँ। खँसापी चालँवा मूकाबीचीलाई आना अँमा दूरचीनाना खकामा प्रेरीतची मनधँसँ ऊम्‍चूहँपालाई काएका प्रेरीतची ह गूँकाबीचीलाई ऊम्‍चू जँचा मीऊचीना खकामा खोचीलाई वालँ छीपूचीनाक तूई गूँमासँ कँ ङीसँ। 3आनानीवा धाईरे मीनूम्‌मा असूयूनूम्‌क खकामा अँ नूङ्‍मी गार्नावा आनानीवा कास्‍टा तनूम्‌धँसँ आम्‍नू रादाम् भ्‍यातूहँनूम्‌नक खा कँङा ङीसूङ्‍क तूई, 4खताधँसँ आम्‍बीरोधापीक ईत्‍ता खा कँलो तूई। आनावा पाईलातीकाक लालूखावा कँलाई लालूखा मूमा छीङूनाक तूई। 5आतामा आना हाक्‍कधपी चूकाछानाक तूई, मक खान्‍नीतो मीनू, खकामा खँपीका आम्‍सानूवा लासू, मकामा पाईला मूनातीकाङा मू आनावा आम्‍खँपीका आम्‍सानूवा लासनानाधँने कँ आनापी तँमा आम्‍मीकूछू यूङ्‍माक खम्, ऊम्‍खम्‌पीका लातँतीङ। 6खताधँसँ कँङा नीकोलाईटसमी चालँवालाई छीङतीकाङा आनानीवासँ छीङूनूम्। 7नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मन्‍डालीचीलाई यँ ल, मक आसामी नाब तूई, खोसावा ईनूने, आसा जीताछी खोलाई नीनाबूङ्‍मी नीनाम्‍‌खम्‌पी तूईक पोसूङ्‍वा पीकाबी पोपीका चामाक आधीकारा कँ प्‍यँचूङ्। 8स्‍मर्नाक मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतलाई नक खाची छाबू: खो स्‍याकपीका ऊकाबी खकामा पाईलासँ पाछीसँ छूकाबीवा नक खा गी, 9कँ आम्‍कास्‍टाचीलो, आम्‍खँचची ङीसँ, खताधँसँ आनाने बूलूमीङा तूईना। काएका यहूदीची ह गूँकाबीचीबो ऊम्‍छूङ्‍ङा खोची यहूदीची मन, आम्‍बीरोधापी खाईसीक खा नेकाबीचीलाई कँङा छ्‌यातँचूङ्। खोची साईतानामी तायाखीम्‌कची ह। 10आनावा तोमा गीहँनाक कास्‍टाचीपीका कीन। कँ आनालाई लोनी, आनानीहँपीक कोई कोईलाई साईतानावा आम्‍नू जँचा मूमालाई छेमाखीम्‌पी तेमा गीहँ, खताधँसँ आनावा ईत्‍होप् लेतो मात्‍ताई कास्‍टा तना। खतालोने आना सीनानातोङा कँलो बीस्‍वसी छाया, कँ आनालाई पोसूङ्‍वामी सील्‍तँखप् पीनी। 11नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मन्‍डालीचीलाई यँ लची मक आसामी नाब तूई खोसावा ईनूने। आसा जीताछी खोलाई हीसा खेपा तीःक सीमारीवा यँसँ ऊम्‍हान्‍ती मीःन। 12पर्गाममपीक मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतलाई नक खाची छाबू: र्‌यात्‍तीक हीसालाम्‍पे ऊम्‍या तूईक लाम्‍छाप् लाप्‍काबीवा गी, 13आनानी हापी तूईहँनी मक कँ ङीसँ, मकने साईतानामी सींहासन तूवाक खम् ह। खन्‍धँसँ आनानी अँ नूङ्‍पी ऊम्‍रलोक छानीमा तूवानी। खकामा अँ साँछी पीकाबी बीस्‍वसील एन्‍टीपासलाई साईताना तूईक खम्‌पी सीतूचीक दँमापीसँ आनानी कँछोपी बीस्‍वसा मानूम्‌क खा छीङानूम्‌न गूँमाक खासँ कँङा ङीसँ। 14माताधँसँ आनालाई लोमाछाक आम्‍बीरोधाक खाची कँलो चसी तूई, यँमाधँ आनानीहँपी बालाममी सीक्‍छे र्‌याब्‍काबीची कोई कोई तूईमी। बालामवा बालाकलाई ईस्राएलीचीलाई खँ मूमेमालाई, ततूम्‍बालाई चारामूचीक थोका चामालो कलवा मूमा च्‍यातू। 15मातामाङा आम्‍नू म़झापी नीकोलाईटसचीमी सीक्‍छे र्‌याब्‍काबीसँ कोई कोई तूईमी। 16आतामा हने खँपीका आम्‍नूसानूवा लासानूम्, मन्‍धँने कँ चँरङा आनानीपी तँहँ, अँ ङोपीका लतीक लाम्‍छाप्‌लो खोचीलो म़। 17नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मन्‍डालीचीलाई यँ लची मक आसासामी नाब तूई खोचीवा ईनूचीने। खकामा आसा जीताछी कँ खोलाई सूलाक मन्‍नपीका चसी प्‍यँ, मकामा कँ खोलाई नयाँ नूङ् छाबाक ईत्‍ता अम्‍बललक लूङ् प्‍यँ, मक तोकाबीपीका आरू आसासँ ङीसचीन। 18थीआटीराक मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतलाई नक खाची छाबू: ऊम्‍मूबो मीमी झलतीका तूईक, मकामा ऊम्‍लँ टाल्‍कामाक काँसातीकाक तूईक नीनाबूङ्‍मी छावा गी, 19आनावा मू:नाक चालँवाची, आम्‍लालूखा, आम्‍बीस्‍वसा, आनावा मू:नाक स्‍यावा खकामा आनावा असयनाक झारा खा कँ ङीसँ। आनावा पाईला मूःनाक आम्‍चालँवापीका पाछी मूःनाक चालँवाची मारी ढ्‍याप्‍पा तूई गूँमाक खासँ कँ ङीसँ। 20खताधँसँ कँलो आम्‍बीरोधापी लोमाक खा तूई, आनावा ईजेबेल लूचीक मीमाछालाई ऊम्‍चालँवा मूमा चीबहँनाना। खोसावा ऊम्‍हँपालाई आगाम्‍बादीनी लोनीची खकामा अँ स्‍यावा मूकाबीचीलाई कलवा मूमालो ततूम्‍बालाई प्‍याक थोका चामा च्‍यातची, आतामा खोसावा अँ स्‍यावा मूकाबीचीलाई ऊलखायहँची। 21कँ खोलाई खँपीका ऊम्‍सानूवा लामाक दँमा पीङ्, माताधँसँ खोसावा कलवा मूमाक ऊम्‍चालँवापीक ऊम्‍खँपीका ऊम्‍सानूवा लामा छत्‍ता। 22हने खाङानूम्, कँ खोलाई सामवा थालाछीमा ईम्‍सीतो छीक दान्‍डा प्‍यँ। खकामा आसासा खोलो कलवा मूचीक तूई खोचीवा मूचीक ऊम्‍चू चालँवापीका ऊम्‍चू सानूवा लासचीनधँ कँ खोचीलाई ढ्‍याप्‍पा सङ्‍कास्‍टापी झाकँतीकँचूङ्। 23कँङा ऊम्‍छाछाचीलाई सीतँचूङ्। खकामा झारा मीनाचीमी सानूवालो सागूँवाक खा तूम्‍तोकाबी कँ खोङा ह गीमीमा झारा मन्‍डालीकचीवा ङीसची। खकामा कँङावाङा आनानी झारालाई आम्‍नू आम्‍नू चालँवातीका नाम्‍य पीनीनी। 24खताधँसँ आनानी थीआटीरापी तूकाबी बँकीचीबो, आतीकाक खाईसीक सीक्‍छेपी लाम्‍दूमीहँनीनक खकामा ‘साईतानामी रहस्‍सेलोक खामी सीक्‍छेतीका मन्‍तकाबीचीलाई कँ लोनीनी,’ कँ हने आनानीलाई आरू यँसँ भारा तेनीनीन। 25माताधँसँ आनानीलो यँ तूई मक कँ लासँमा तँनतो खान्‍नीतो लापायानूम्। 26खकामा आसा जीताछीमा अँ चालँवाची लूकीक लेतोङा मीयीक छी, कँ खोलाई जाई जाईचीछोपीक आधीकारा प्‍यँचूङ्। 27‘खोचीवा भामी खोँचीलाई बखलाई बखला मीचीहँ खीततीङचीतीकाङा मक जाईचीछोपी मीकामी तोरीबँवा सासाना मीची।’ 28कँङावा पापालामा तूङ्‍क आधीकारा खोचीलाई प्‍यँचूङ्, खकामा कँ खोचीलाई नाम्‌वारी फाकीलोक साङ्‍गूँङ्‍सँ प्‍यँचूङ्। 29नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मन्‍डालीचीलाई यँ लहँची मक खाची आसामी नाब तूई, खोसावा ईनूने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\