प्रकास 20

1खकामा कँङा सी:मीक मीनाची छीमीक खम्‌क साँचोलो ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा साङ्‍ली ऊम्‍हूपी लापूमा ईत्‍ता स्‍वर्गादूत नाम्‌छूरीपीका धाताहँक तूङ्। 2खोसावा मक धीरीतीपू तेत्‍तँनीपीका तूईक पू दीयाबलस साईतानालाई लापू खकामा ईत्‍होतोङ् दँक लागी साङ्‍लीवा छूयूमा यूसू। 3खोसावा मक दीयाबलसलाई सी:मीक मीनाची छीमीक खम्‌पी झाकूतीकू, खकामा सी:मीक मीनाची छीमीक खम् छीऊमा मपी छापा तीऊ। मातामा खोसावा ईत्‍होतोङ् दँ लूकीनतो झारा जाईचीलाई वालँ मूमा तूनने। मकामा खोलाई चसी दँमाक लागी लेमा छोमाछी। 4कँ सींहासनची खकामा मछोपी तूकाबीचीलाई तूङ्‍चूङ्, खोचीलाई न्‍याया मूमाक आधीकारा प्‍यामीक तूवा। खकामा येसूमी गाभाई पीऊचीकसालो नीनाबूङ्‍मी खामी गार्नावा, तखल कीब्‍काबीचीमी आत्‍मालाईसँ तूङ्, खोचीवा मक पसूमीलो ऊम्‍ततूम्‍बामी स्‍यावा मूचीक तूवान, खकामा ऊम्‍छापा ऊम्‍चू ऊम्‍चू तँबूछूपीलो कूछूयूपी तीऊचीक तूवान्। खोची फेरी लीतामीमा ऊसापोकामी खकामा ख्रीस्‍टलो ईत्‍होतोङ् दँ सासाना मूची। 5आरू स्‍यामीकचीबो मक ईत्‍होतोङ् दँ लूकानतो ऊसामीन। नक पाईला ऊमामा पोमाक चालँवा छाक ह। 6पाईलाक ऊमामा पोमाकपी दोकाबीची अलने तोमा खात्‍तचीकलो पबीत्‍रा तूईमी। नकचीलाई हीसा खेपाक सीमारीमी रवा यँसँ मूमा दूरन, बर्जू खोचीवा नीनाबूङ्‍मीलो ख्रीस्‍टमी पूजारी छीमीमा खोलो ईत्‍होतोङ् दँ सासाना मीची। 7ईत्‍होतोङ् दँ लूकीमा साईतानालाई छेमाखीम्‌पीका लेछी। 8खकामा खो खँदीमापी लँकाबोलाम्‍पे तूकाबी नाम्‍द नाम्‍दक मीनाचीलाई वालँ मूसीलो म़मालाई दोमेसी लतीमा खाती मकची गोगलो मागोग ह। खकामा खोची होङ्‍कामापीक बालूवातीकाङा मारी छीमी। 9खोची झारा साप्‍तेमूलूङ्‍भोरी खातामीमा पबीत्‍रा मीनाची तूवामीक खम् मकामा नीनाबूङ्‍वा लालूखा मीऊक साप्‍सेमालाई खोचीवा फानाक्‍काई रीङूची। खतालोने नीनाम्‍‌खम्‌पीका मी धातामा खोचीलाई नासा मीऊची। 10खकामा खोचीलाई वालँ मूकाबी दीयाबलसलाई मीलो गन्‍धक दयाहँक तीम्‍मापी झाकातीका। मपी मक पसूलो वालँ अगम्‍बक्‍ताचीसँ तूवामी। मपी खोचीवा सेपालेपा हाल्‍लोसँ कास्‍टा तचीची। 11खकामा कँङा ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा अम्‍बललक सींहासन खकामा मछोपी तूकाबीलाई तूङ्। ऊम्‍लाम्‍लोपीका खँदीमालो नाम्‌छूरीफूसामीमा खातामी, खकामा मकचीलाई फेरी आसासँ तूचीन। 12खकामा सीकाबीची ढ्‍याप्‍पालो स्‍यान झाराङा सींहासनमी लाम्‍लोपी रीपायामीक कँङा तूङ्‍चूङ्। खकामा कीतापाची हतामी। मकामा आर्क कीतापासँ हता। मक पोसूङ्‍वामी कीतापा तूवा। आतामा मक कीतापापी छाबाक खातीका सीकाबीचीमी ऊम्‍चू ऊम्‍चू चालँवामी न्‍याया छा। 13होङ्‍कामावा खोपी तूवामीक स्‍यामीकची फीर्ता पीऊची। खकामा सीमारीलो सी:मीक मीनाची छीमीक खम्‌चीवासँ खोचीपी तूवामीक स्‍यामीक मीनाचीलाई फीर्ता पीऊची। मकामा खोची झारामी ऊम्‍चू ऊम्‍चू चालँवातीका ऊम्‍चू न्‍याया छा। 14सीमारीलो सी:मीक मीनाची छीमीक खम्‌ची मीमी तीम्‍मापी झाकातीकामी। नक मीमी तीम्‍मा ह। नक हीसा खेपाक सीमारी ह। 15आसासामी नूङ् पोसूङ्‍वामी कीतापापी छाबाक छीपान खोची झारालाई मक मीमी तीम्‍मापी झाकातीकामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\