प्रकास 21

1खकामा कँङावा नयाँ नाम्‌छूरीलो नयाँ खँदीमा तूङ्, यँमाधँ पाईलाक नाम्‌छूरीलो खँदीमा मासाखाताक तूवा। होङ्‍कामाचीने तूमाङा तूवान। 2खकामा पबीत्‍रा साप्‍सेमा, नयाँ यरूसलेम नीनाम्‍खम्‌लामा धाताहँक कँङा तूङ्, मक नाम्‍तँपामी लागी नाम्‍तँमालाई चँरीचूबासाकतीका खान्‍नीक दाताक तूवा। 3खकामा सींहासनपीका आता गूँमाक ढ्‍याप्‍पा सँलँवा लताक कँङा ईनूङ्, “नीनाबूङ् मीनाचीलो तूवाक तूई, हने खो मीनाचीलो तूई। खोची ऊम्‍मीनाची छीमी, खकामा नीनाबूङ्‍सँ ऊम्‍चू नीनाबूङ् छीमा खोचीलो तूई। 4खकामा नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍चू मूचीपीक मूमवा झारा तूप्‍यची, खकामा मपी सीमारी हाल्‍लोसँ छीन। हाल्‍लोसँ चूलाईलोमाचामा छीन, खकामा हाल्‍लोसँ दूखा कास्‍टा छीन। यँमाधँ पाईलाक खाची लूकामा खाताक तूई।” 5मकामा सींहासनपी तूकाबीवा ग्‍या, “कँ झारा थोका नयाँ महँ।” खोसावा कँलाई लँ, “आनावा नक खा छाबू, यँमाधँ नक खाची बीस्‍वसा मूमा नीक खकामा ऊम्‍छूङ् तूई।” 6खकामा खोसावा कँलाई लँ, “हने लूका। कँ अल्‍फा खकामा ओमेगा ह। कँङा सूरूसँ खकामा आन्‍तासँ ह। कँ वाम्‍मासीकाबीचीलाई पोसूङ्‍वामी काँवामी मूहानापीका माताङा खोचीलाई दूङ्‍मा प्‍यँचूङ्। 7आसासा जीताछीमी खोचीवा नक आधीकारा तची। खकामा कँ ऊम्‍चू नीनाबूङ् छँ मकामा खोचीबो अँ छाछाची छीमी। 8खन्‍धँसँ कीमाकीची, बीस्‍वसा मूमा छीङ्‍काबीची, चीमालीकची, मीना सेकाबीची, कलवा मूकाबीची, जादू मूकाबीची, ततूम्‍बामी पूजा मूकाबीची खकामा वालँ खा नेकाबी झारामी भागाबो मीलो गन्‍धक तीत्‍तीक तीम्‍मा छी। नक हीसा खेपाक सीमारी ह।” 9खकामा सावाबो आन्‍तीम बीपतीवा प्‍याबूक सावाबो काचेऊरा लाब्‍काबीची सावाबो स्‍वर्गादूतचीहँपीक ईत्‍ता स्‍वर्गादूत कँपी भानामा कँलाई लँ, “नापे भाना कँ आनालाई मक नाम्‍तँमा, थूमामी तँमा खँमेनी।” 10खोसावा कँलाई आत्‍मापी ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा खकामा आल्‍घ पप्‍चीलाछोपी थ्‍यातँखाय, मकामा नीनाबूङ्‍लाम्‍पेक नीनाम्‍खम्‌लामा यूप्‍पा धातायाक पबीत्‍रा साप्‍सेमा यरूसलेम खँम्‍य। 11मपी नीनाबूङ्‍मी माहीमा तूवा। खकामा मक साप्‍सेमामी छबो, मारी म़ङ्‍ग पत्‍थारामी तीकाक, खकामा सीसातीकाक छ्‌याङ्‍गाई दातीक बील्‍लाऊरातीकाक तूवा। 12मकमी मेक्‍कानापेका ढ्‍याप्‍पालो आल्‍घ बोलूङ् थक तूवा, खकामा मकपी ईत्‍हीस् दूवारेखूची तूवा। मक दूवारेखूचीपी, ईत्‍हीस्‍ङा स्‍वर्गादूतची तूवामी। मकामा मक दूवारेखूची झारापी ईस्राएलमी छाछाची ईत्‍हीस् कूलामी नूङ् छाबाक तूवा। 13नाम्‌ओप्‍सालाम्‍पे सूम्‍छी दूवारेखू, धीरीचूलाम्‍पे सूम्‍छी, यादूम्‌लाम्‍पे सूम्‍छी खकामा नाम्‌कूर्सालाम्‍पे सूम्‍छी दूवारेखूची तूवा। 14साप्‍सेमापी बोलूङ्‍मी ईत्‍हीस् जाग तूवा। मक जागछोपी थूमामी ईत्‍हीस् प्रेरीतचीमी ईत्‍हीस् नूङ् छाबाक तूवा। 15खकामा कँलो नेकाबी स्‍वर्गादूतलो साप्‍सेमा खकामा ऊम्‍दूवारेखूची, खकामा बोलूङ् थाब्‍माक रीमामी टँगो तूवा। 16मक साप्‍सेमा लँकाबो कूने तूवा। खकामा ऊम्‍लाम्‍बाई चाऊराई बराबरी तूवा। स्‍वर्गादूतवा मक साप्‍सेमा ऊम्‍हूक टँगोवा थाबूलो हीस्‍होतोङ्‍लो लँक्‍तोङ् कीलो मीटारा तूवा। मक साप्‍सेमामी लाम्‍बाई चाऊराई, ऊचाई बराबर तूवा। 17खकामा स्‍वर्गादूतवा साप्‍सेमामी बोलूङ्‍सँ थाबू। मातालो मीनाचीवा थाब्‍मालाई गाङचीक थाब्‍मासूङ्‍वा थाबूलो चूक्‍नक् मीटारा तूवा। 18मक बोलूङ् मारी म़ङ्‍ग बीलाऊरा लचीक पत्‍थारामी तूवा, खकामा साप्‍सेमाबो नीखूर रीमामी तूवा, मक खान्‍नीक खकामा सीसातीका छ्‌याङ्‍गाई दातीक तूवा। 19मक साप्‍सेमामी बोलूङ्‍मी जाग झारा खाले म़ङ्‍ग पत्‍थाराचीवा थक तूवा। मक पाईला जाग मारी म़ङ्‍ग बीलाऊरा लचीक पत्‍थारामी, हीसाकबो नीर लचीक पत्‍थारामी, सूम्‍छीकबो जाग हरीत लचीक पत्‍थारामी, लँकाकबो पान्‍ना लचीक पत्‍थारामी, 20नँकाकबो अनीक्‍स लचीक पत्‍थारामी, चूकीकबो लालमनी लचीक पत्‍थारामी, सावाकबो पीतमनी लचीक पत्‍थारामी, रेकाकबो बेरूज लचीक पत्‍थारामी, ङकाकबो पूस्‍पाराज लचीक पत्‍थारामी, ईत्‍होप्‌कबो लसूने लचीक पत्‍थारामी, ईत्‍ईकबो नीलमनी लचीक पत्‍थारामी, खकामा ईत्‍हीस्‍कबो कटेल लचीक पत्‍थारामी तूवा। 21मक ईत्‍हीस् दूवारेखू ईत्‍हीस् मोतीमी तूवा। झारा दूवारेखू ईत्‍ता ईत्‍ता मोतीलामा बानाछाक तूवा। मक साप्‍सेमामी लाम् टाल्‍काछीक सीसातीकाक नीखूर रीमामी तीकाक तूवा। 22कँ मक साप्‍सेमापी नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌बो तूङ्‍न, यँमाधँ मक साप्‍सेमामी नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍लो थूमाङा तूवाची। 23मक साप्‍सेमालाई छ पीमालाई नाम् खकामा लामी खँच मान्‍तू, यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी माहीमाङा मक साप्‍सेमामी छ ह। खकामा थूमाबो साप्‍सेमामी मीकूछू ह। 24मक छपीङा झारा जाईची भेपानापे कोलीमी। खकामा खँदीमापीक हँचीवा ऊम्‍चू बूलूदँची मपी तातची। 25मक साप्‍सेमामी दूवारेखूची हाल्‍लोसँ छीःन खकामा मपी हाल्‍लोसँ नाम्‌कूरीन। 26खकामा नक साप्‍सेमापी झारा जाईचीमी माहीमालो बूलूदँची गनी। 27खताधँसँ मक साप्‍सेमाहँपी, थूमामी पोसूङ्‍वामी कीतापापी नूङ् छाबाकचीपीका आरू ईसीक थोकाची, चीमालीक चालँवा मूकाबी, वालँ नेकाबीची यँतामासँ वँमा तचीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\