प्रकास 22

1खकामा कँलाई स्‍वर्गादूतवा सीसातीकाक चाम्‍कील पोसूङ्‍वामी ययूवा खँम्‍यँ। मक ययूवा नीनाबूङ्‍मीलो थूमामी सींहासनपीका लतामा, 2मक साप्‍सेमामी ढ्‍याप्‍पा लाम्‌मी म़झापीका बागाछाक तूवा। मक ययूवामी मेक्‍कानापेका पोसूङ्‍वा पीकाबी पो तूवा। मक ईत्‍हीस् माईनाहँपी ईत्‍हीस् खालेङा कसायाक तूवा। ऊम्‍सूम्‍बचीबो जाई जाईचीलाई नोमेमाक लागी तूवा। 3हने नाप्‍कानापे मपी हाल्‍लोसँ दङ्‍खँ छीन। नीनाबू‍ङ्‍लो थूमामी सींहासन मपी छी। खकामा ऊम्‍चापँवाछाचीवा ऊम्‍आराधना मीची। 4खोचीवा नीनाबूङ्‍मी ङायूवा तची, खकामा ऊम्‍चू तँबूछूछोपी नीनाबूङ्‍मी नूङ् छाबीक छी। 5खकामा मपी हाल्‍लोसँ नाम्‌कूरीन, मपी तूकाबीचीलाई मीकूछूमी छ खकामा नाम्‌मी छ चाहाछीन। यँमाधँ परमप्रभू नीनाबूङ्‍ङा ऊम्‍चू छ छी। खकामा खोचीवा मपी हाल्‍लोसँ हँचीतीका सासाना मीयीची। 6खकामा स्‍वर्गादूतवा कँलाई लँ, “नक खाची हँरेप्‍पा मूमा नीकलो ऊम्‍छूङ् तूई। खकामा अगम्‍बक्‍ताचीलाई ऊम्‍आत्‍मा पीकाबी, परमप्रभू नीनाबूङ्‍वा चँरङा छीहँक खा ऊम्‍चापँवाछाचीलाई खँमेसी ऊम्‍स्‍वर्गादूतलाई पसू।” 7येसूवा गी “खाङानूम्, हने कँ चँरङा तँहँ। नक कीतापापीक अगम्‍बानीमी खाची र्‌याब्‍काबीचीलाई अलने।” 8नक खाची ईन्‍काबीलो खँकाबी कँ यूहन्‍ना ह। नक खाची कँ ईन्‍नूङ् खकामा तूङ्, कँलाई नक खाची खँमेकाबी स्‍वर्गादूतलाई सेवा मूमालाई कँ ऊम्‍लँपी बबँ। 9खन्‍धँसँ खोसावा कँलाई लँ, “आनावा कँलाई सेवा म्‍यँन। कँसँ आनातीकाकङा खकामा अगम्‍बानी नेकाबी आम्‍‌रूमीपामी अगम्‍बक्‍ताचीतीकाक ह, खकामा नक कीतापापी छाबाक खाची र्‌याब्‍काबीचीतीकाक चापँवाछा मात्‍ताई ह। नीनाबूङ्‍लाई सेवा मू।” 10खकामा खोसावा कँलाई लँ, “नक कीतापापीक अगम्‍बानीमी खाछोपी छापा तीऊन, यँमाधँ नक झारा थोका छूमाक दँमा छादूराक तूई। 11खँसापी चालँवा मूकाबीवा खँसापी चालँवाङा मूचोने, खाईसीक चालँवा मूकाबीवा खाईसीक चालँवाङा मूचोने, ऊम्‍छूङा चालँवा मूकाबीवा ऊम्‍छूङ् चालँवाङा मूचोने, खकामा पबीत्‍राचीबो पबीत्‍राङा छूमीचामीने।” 12येसूवा गी “खाङानूम्, हने कँ चँरङा तँ। झारा मीनाचीलाई ऊम्‍चू ऊम्‍चू चालँवातीकाक नाम्‍य कँ प्‍यँचूङ्। 13कँ अल्‍फालो ओमेगा ह, पाईलाकलो पाछीक खकामा सूरूकलो आन्‍ता ह। 14पोसूङ्‍वामी पोपीका चामाक आधीकारा तोमा, खकामा साप्‍सेमामी दूवारेखूलामा खीम वँमा तोमा ग्‍यामीहँ ऊम्‍चू तेची दाब्‍काबीचीलाई अलने। 15खकामा साप्‍सेमामी पाखापीबो होगाची, जादू मूकाबीची, कलवा मूकाबीची, सेमाखँ मूकाबीची, ततूम्‍बामी पूजा मूकाबीची, खकामा वालँ नईकाबीलो वालँ चालँवा मूकाबीची छीमी। 16“कँ येसूवा, अँ स्‍वर्गादूतलाई आनानीपी मन्‍डालीचीमी लागी नक गाभाई पीसी पसूङ्‍क तूई। कँङा दाऊदमी चाचायोछाहँपीक नाम्‌वारी फाकीलोक चाम्‍कील साङ्‍गूँङ् ह।” 17नीनाबूङ्‍मी आत्‍मालो नाम्‍तँमावा गीची, “तानी।” आसासावा ईनची खोचीवासँ गूँमीने “तानी” आसासा वँम्‍मासीमी खोची तामीने, मकामा आसासा दूङ्‍मा नतची खोचीवा पोसूङ्‍वा पेक काँवा माताङा खायूचीने। 18नक कीतापापीक अगम्‍बानीमी खाची ईन्‍काबी झारा मीनाचीलाई चेताऊनी प्‍यँचूङ् आसाचीवा नक खाचीछोपी थापामीधँ नक कीतापापी छाबाक झारा बीपतीची नीनाबूङ्‍वा खोछोपी तात। 19खकामा कोई कसाईवा नक अगम्‍बानीमी कीतापापीक खाचीपीका अतूछे खा मात्‍ताई लाततीङधँ, नक कीतापापी छाबाक पोसूङ्‍वा पीकाबी पोमी, खकामा पबीत्‍रा साप्‍सेमापीका खोसावा तक आङ्‍सा नीनाबूङ्‍वा खोलाई ङाब। 20नक खाचीमी गाभाई पीकाबीवा गीहँ “ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ चँरङा तँहँ।” आमेन। तानी, प्रभू येसू! 21प्रभू येसूमी ममारूङ् झारा पबीत्‍रा मीनाचीलो छूनेयाने आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\