प्रकास 3

1सार्डीसक मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतलाई नक खाची छाबू: नक खाची नीनाबूङ्‍मी सावाबो आत्‍मालो सावाबो साङ्‍गूँ‍ङ् छूकाबीवा गी। आम्‍चालँवा कँ ङीसँ आना लीतानाक गूँमाक नूङ्‍ने तूई, खताधँसँ आना स्‍यानाक तूई। 2चूङ्‍चूङ्‍धक छामा तूवा, मकामा मक सीमागीहँमीक बँकी खाचीलाई ऊम्‍रलोक मीऊची। यँमाधँ कँ आम्‍चालँवालाई अँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी पूर्ना छाक छीपूङ्‍क मान्‍तू। 3आतामा आनालाई च्‍यातानाक खा खकामा आनावा ईनूनाक खा मीनूयोहँ मानामू खकामा आम्‍खँपीका आम्‍सानूवा लासू। आना चूङ्‍चूङ्‍ध छीनामा तूईनानाधँने, कँ आनापी खूचीपातीकाङा तँ मातालो कँ हाल्‍लो तँ आनावा तूम्‍ङा तनाना। 4खताधँसँ सार्डीसपी कोई कोईवा ऊम्‍चू ते ईसीक मूचीक मान्‍तू। खोची कँलो अम्‍बललक ते हूम्‍सचीमा लाम्‍दूमीमी यँमाधँ खोची नक तोमा खात्‍तचीक तूईमी। 5आसा जीताछी खोलाई आतामा अम्‍बललक ते हूम्‍मी, खकामा कँ ऊम्‍नूङ् पोसूङ्‍वामी कीतापापीका मेटामन। कँ ऊम्‍नूङ् अँ पामी लाम्‍लोपीलो ऊम्‍स्‍वर्गादूतचीमी लाम्‍लोपी सूईकारा म। 6नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मन्‍डालीचीलाई यँ लची मक आसामी नाब तूई, खोसावा खान्‍नीतो ईनूने। 7फीलाडेल्‍फीयापीक मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतलाई नक खाची छाबू: नक खाची पबीत्‍रालो ऊम्‍छूङ् छूकाबीवा गी, खोलो दाऊदमी साँचो तूई, खोसावा हतलो आसावासँ छेमा दूरचीन, खकामा खोसावा फेरी छ्‌यलो आसावासँ हईमा दूरचीन। 8कँ आम्‍चालँवाची ङीसँ। खाङू, कँ आम्‍लाम्‍लोपी दूवारेखू हतूङ्‍क तूई मक आसावासँ छेमा दूरचीन। कँ ङीसँ आना मारी ऊम्‍रलोकसँ मान्‍तूना, माताधँसँ आनावा अँ खा मानामीयीनाक तूई, खकामा अँ नूङ् छीङहँनाना। 9खाङानूम्, साईतानामी तायाखीम्‌कची यहूदीची मनधँसँ काएका यहूदीची ह गीमीमा वालँ खा नेकाबीचीलाई कँ तँमा आम्‍लँपी बब्‍म्‍यँचूङ्‍हँ सेवा मूम्‍यँचूङ्। खकामा कँ आनालाई धाई लालूखा मूनी राछ गीनामा मकची आनावा तूम्‍तना। 10आनावा धाईरे मूनाहँ असूयोनामा अँ आग्‍या र्‌याबूयोनाकसावा, साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूकाबी मीनाचीमी जँचा मूसी तीःक कास्‍टामी दँमापी कँ आनालाई माच्‍छे पीनी। 11कँ चँरङा तँहँ। आनालो तूईक थोका खान्‍नीतो लापूयो, खकामा आम्‍सील्‍तँखप् आसासँ खायूनने। 12आसा जीताछी खोलाई कँ अँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक तम्‍मासूङ् म्‍यँ। खकामा खो मपीका हाल्‍लोसँ पाखा लतीन। कँ खोछोपी अँ नीनाबूङ्‍मी नूङ् छाबँ, खकामा अँ नीनाबूङ्‍मी साप्‍सेमामी नूङ् छाबँ, मक नयाँ यरूसलेम ह, मक अँ नीनाबूङ्‍लामा नीनाम्‍‌खम्‌पीका मूईनी धाती। खकामा कँ अँ नयाँ नूङ्‍सँ खोपी छाबँ। 13नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मन्‍डालीचीलाई यँ लची, मक आसामी नाब तूई खोसावा खान्‍नीतो ईनूने। 14लाऊडीकीयापीक मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतलाई नक खाची छाबू: आमीन गूँकाबीवा नक खाची गी, खो बीस्‍वसयोग्‍यालो ऊम्‍छूङ्‍मी साँछी पीकाबी मकामा नीनाबूङ्‍वा लीसूक थोकापी सासाना मूकाबीवा गी। 15आम्‍चालँवाची कँ ङीसँ, आना चीससँ मान्‍तूना तातसँ मान्‍तूना, आना चीसधँसँ तातधँसँ छानाकधँने छाक थीय। 16यँमाधँ आना सम्‍सम्‌क तूईना, ना चीस तूईना ना तात तूईना, माताछाकसावा आनालाई कँ अँ ङोपीका ओल्‍नीतीङ्‍नी। 17आनावा “कँ बूलूमी तूङ, झारा थोका कँलो तूई खकामा कँलाई यँ थोकासँ चाहाछीन गीना” खताधँसँ आनावा ङीसनाना, आना धाई दूखी, सम् तूईमाक, दरीद्रा, मूसीपा खकामा ते मान्‍दूङ् तूईना। 18खकामा आना बूलूमी छूमालाई, मीपी खरामाक रीमा, आना तेमान्‍दूङ्‍ छानाकसावा आम्‍ङईमालीक रीराम् खब्‍मालाई अम्‍बललक ते, खकामा आना तोमादूर्मालाई आम्‍मूपी तेमाक मलम, नक झारा आनावा कँपीका खेनाची लोनीमा कँ आनालाई यायो पीनी। 19आसासालाई कँ लालूखा म्‍यँचूङ्, कँ खोचीलाई पायँचूङ् खकामा ताहा त्‍यँचूङ्। आतामा आना ईमान्‍दारी छा खकामा खँपीका आम्‍सानूवा लासू। 20खाङानूम्, कँ दूवारेधपी तूङमा दूवारे ढक्‍ढकामँहँक तूई। आसाचीवा अँ सँलँवा ईनचीमा दूवारे हतचीधँ कँ खो तूईक खम्‌पी वँङ मकामा कँ खोलो चामाक थोकाची चँ, खोसावासँ कँलो ची। 21कँ जीताछँमा अँ पालो ऊम्‍सींहासनपी तूङहँतीकाङा आसा जीताछी, खोलाई कँ अँ सींहासनपी कँलोङा तूमा प्‍यँ। 22नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मन्‍डालीचीलाई यँ लची, मक आसामी नाब तूई खोसावा खान्‍नीतो ईनूने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\