प्रकास 4

1खकामा कँ खाङूङ्‍लो, नीनाम्‍‌खम्‌पीक ईत्‍ता हत्‍ताक दूवारेखू तूङ्। खतालो कँ पाईला ईनूङ्‍क सँलँवा धूधूमामी तीकाक तूवा मक सँलँवा कँलो आता गूँतो नीनायाक तूवा, “आना नाप्‍तँ थाङा, कँ हने नाप्‍कानापे यँ यँ छूमाछी मकची झारा आनालाई खँमेनी।” 2खकामा खोत्‍तोलोङा कँ आत्‍मापी छँ। मातालो नीनाम्‍‌खम्‌पी ईत्‍ता सींहासन तूवा, खलो मक सींहासनपी तूमायाकाबी ईत्‍ता मीना तूवा। 3मक सींहासनपी तूमायाकाबीमी ङायूवा बील्‍लाऊरालो लालमनीतीकाक दाता, खकामा सींहासनमी मेक्‍कानापेका पन्‍नातीकाक नाघाछूछू तूवा। 4मक सींहासनमी मेक्‍कानापेका हीस्‍लँक् आरू सींहासनचीसँ तूवा। खकामा ऊम्‍चू तखलपी रीमामी सील्‍तँखप्‌ची हूप्‍सूचीक खकामा अम्‍बललक ते हूप्‍सूचीक हीस्‍लँक् धार्म तकीची मक सींहासनपी तूवायामीक कँङा तूङ्‍चूङ्। 5मक सींहासनपीका नाम्‌चीप्‍लँची, सँलँवाची, नाम्‌गूलूपा लतायाक तूवा। खकामा मक सींहासनमी लाम्‍लोपी मीमी सावाबो मीकूछू दयायाक तूवा। मक नीनाबूङ्‍मी सावाबो आत्‍माची ह। 6सींहासनमी लाम्‍लोपी आईनामी होङ्‍कामा स्‍फटीकतीकाक तूवा। खकामा दँसूलो लाम्‍लो हीसालाम्‍पेङा मू मू तूवाक लँकाबो लीतामीक प्रानीची मक सींहासनमी मेक्‍कानापेका झारालाम्‍पेङा तूवामीक तूवा। 7मक पाईलाकबो प्रानी चाप्‍चातीकाक तूवा, आर्कबो पपीतीकाक तूवा, मकचीपीकासँ आर्क प्रानीमीबो ऊम्‍ङायूवा मीनामी तीकाक तूवा, खकामा झाराका पाछीक प्रानीमीबो पीरीयीक बबकूलूतीकाक तूवा। 8मक लीतीयीमीक लँकाबो प्रानीची झारामी चूकी चूकीबो हूपेर्‌ची तूवा, ऊम्‍चू हूपेर्‌हँपीलो हूपेर्‌मी मेक्‍कानापेका झारालाम्‍पे मू मूचीवा प्‍याबूक तूवा। सेपालेपा मानेपा तूमाम्‍पा, “पबीत्‍रा, पबीत्‍रा, पबीत्‍रा झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्, खो पाईलासँ तूवा होतोसँ खोङा तूई खकामा स्‍यालानीसँ खोङा ती” गूँतो छाम् पूयोची। 9खकामा मक लँकाबो लीतामीक प्रानीचीवा, सींहासनपी तूकाबी खकामा साधाईङा लेमायाकाबीलाई, माहीमा, सायासम्‍दूङ्, खकामा अलने साधाईङा प्‍ययीची। 10खोतोलोङा मक हीस्‍लँक् धार्म तकीची सींहासनपी तूकाबीमी लाम्‍लोपी बबामीहँ साधाईङा लेमायाकाबीमी आराधना मूची खकामा ऊम्‍चू ऊम्‍चू सील्‍तँखप्‌ची सींहासनमी लाम्‍लोपी यूसूचीमा आता गूँतो छाम् पूची, 11“आम्‍का प्रभूलो नीनाबूङ्, माहीमा, सायासम्‍दूङ् खकामा र ग्राहाना मूमा खात्‍तीनीक आनानी मात्‍ताई तूईनी, यँमाधँ झारा थोका आनानीवा लीसानूम्‌क ह, खकामा आम्‍नू सानूवातीकाङा मकची बानाछामी, मातामा खोची लीसामी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\