प्रकास 5

1खकामा सींहासनपी तूकाबीमी खारू हूपी कँङा हीसालाम्‍पेङा छाबाक चर्मपत्‍रामी मूठा तूङ् मक सावाबो छापा त्‍यामा छ्‌याक तूवा। 2खकामा ईत्‍ता ऊम्‍रलोक स्‍वर्गादूतवा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता ग्‍यायाक कँङा तूङ्, “नक मूठापी त्‍याक छापा खेमाहँ हईमा खात्‍तक आसा तूई?” 3नीनाम्‍‌खम्‌पी, खँदीमापी, खकामा खदीमाहँपी चर्मपत्‍रामी मूठा हईमा खकामा मपी छाबाक थोका खँमा दूर्काबी आसासँ तूवामीन। 4खकामा चर्मपत्‍रामी मूठा हईमामा मकपी छबाक खँमा दूर्काबी आसासँ छीपामीनकसावा कँ मारी खापँ। 5मातालो खोचीहँपीक ईत्‍ता धार्म तकीवा कँलाई लँ, “खाप्‍न यहूदामी चाचायोछाक चाप्‍चा, खकामा दाऊदमी सासीवन्‍तीहँपीक ईत्‍ता नक सावाबो छापा खेमाहँ चर्मपत्‍रा हईमालाई जीताछाक तूई।” 6कँङा सींहासनमी खकामा लँकाबो लीतामीक प्रानीचीमी खकामा मक हीस्‍लँक् धार्म तकीचीमी म़झापी ईत्‍ता थूमा रीपायाक तूङ् खतालो खो सीताकतीका दाताक तूवा।मक थूमामी सावाबो सँलो सावाबो मू तूवा। मकची खँदीमाभोरी पसूचीक नीनाबूङ्‍मी सावाबो आत्‍माची ह। 7खकामा थूमा खातामा सींहासनपी तूकाबीमी खारू हूपीका मक मूठा लापू। 8खकामा खोसावा मक मूठा लापूमत्‍तो, मक लँकाबो लीतामीक प्रानीचीलो हीस्‍लँक् धार्म तकीची थूमामी लाम्‍लोपी बबामी, खतालो खोची झारावा ऊम्‍चूहूपी बीना खकामा धूपावा प्‍याबूक रीमामी खोँची लापूचीक तूवा, मकची पबीत्‍रा मीनाचीवा नीनाबूङ् दबूचीक ह। 9खकामा खोचीवा आता गूँतो ईत्‍ता नयाँ छाम् पूची, “आनानी नक चर्मपत्‍रामी मूठा लाप्‍मामा मपी तूईक छापा खेमाहँ हईमा दूर्काबी तूईनी, आनानीलाई सीतानीक तूवा खकामा आम्‍नू हीलामा आनानीवा नीनाबूङ्‍मी लागी, झारा कूला, गूँ, जाईची खकामा मीनाचीलाई माच्‍छे प्‍यानूम्‌क तूई। 10खकामा आनानीवा खोचीलाई नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌लो ऊम्‍पूजारी म्‍यानूम्‌क तूई, आतामा खोचीवा खँदीमापी सासाना मीची।” 11मपीका फेरी कँङा खाङूङ्‍लो, सींहासन, मक लीतामीक प्रानीचीलो धार्म तकीचीमी मेक्‍कानापेका मारी स्‍वर्गादूतचीमी सँलँवा ईनूङ्। मक स्‍वर्गादूतची लाखाऊँ करोडाऊँ तूवामी। 12खोचीवा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता ग्‍याचामीक तूवा, “सीतूचीक थूमा, र, बूलूदँ, नूवा, बाल्‍ला, सायासम्‍दूङ्, माहीमा खकामा साया पोलोमा मकामा नकची झाराङा ग्राहाना मूमा खात्‍तक तूई।” 13खकामा कँङा नीनाम्‍‌खम्‌पीक, खँदीमापी, खदीमाहँपी, होङ्‍कामा खकामा मपी छूकाबी झारा लीतामीक प्रानीचीवा आता ग्‍यायामीक ईनूङ्, “सींहासनपी तूकाबीलो थूमालाई, प्रसंसा, सायासम्‍दूङ्, माहीमा, खकामा र हाल्‍लोधँसँ छूनेयाने।” 14खकामा मक लीतायामीक लँकाबो प्रानीचीवा ग्‍यामी, “आमेन” मकामा धार्म तकीची झारा बबामीहँ नीनाबूङ्‍लो थूमालाई सेवा मीऊची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\