प्रकास 7

1नक खाची छामा खँदीमापीधँसँ, होङ्‍कामापीधँसँ, पोपीधँसँ हूवा मूनने ग्‍यामीमा, मकलाई चीब्‍मालाई लँकाबो स्‍वर्गादूतची खँदीमामी लँकाबोलाम्‍पेङा रीपामीमा हूवा चीबूयोचीक कँङावा तूङ्। 2खकामा लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी छापा ऊम्‍हूपी लापूक आर्क ईत्‍ता स्‍वर्गादूत नाम्‌ओप्‍सालामा थँप्‍पा लताक कँङा तूङ्। खँदीमालो होङ्‍कामालाई हान्‍ती मूमाक आधीकारा तूचीक लँकाबो स्‍वर्गादूतचीलाई खोसावा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता लूची, 3“काएकावा आम्‍का नीनाबूङ्‍मी चापँवाछाचीमी तँबूछूपी छापा त्‍याम्‌दूराम्‌कानतो, आनानीवा खँदीमालाईधँसँ, होङ्‍कामालाईधँसँ खकामा पोचीलाईधँसँ हान्‍ती मानूम्‌न।” 4खकामा कँङावा छापा त्‍यामीकचीमी साङ्‍ख्‍या ईनूङ्, खोची ईलाख लँक्‍लँक् होतोङ् तूवामी। खोची ईस्राएलमी चाचायोछाहँपीक झारा कूलाहँपीका तूवामी। 5यहूदामी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई छापा त्‍यामीक तूवा, रूबेनमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, गादमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, 6आसेरमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, नाप्‍तालीमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, मनस्‍सेमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, 7सीमीयोनमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, लेवीमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, ईस्‍साखारमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, 8जबूलूनमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, योसेफमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई, खकामा बेन्‍यामीनमी कूलापीका ईत्‍हीस् होतोङ्‍लाई छापा त्‍यामीक तूवा। 9नक खा छादूरामा कँ खाङूङ्‍लो आसावासँ ङोर्मादूरचीनक साफी मीनाची मपी लतामी, खोची झारा कूलापीकालो जाईचीहँपीक झारा गूँ नेकाबीची तूवामी। खकामा खोचीवा अम्‍बललक ते हूप्‍सूचीमा ऊम्‍चू हूचीपी खाजूरामी रम्‌ची लापूचीमा सींहासनलो थूमामी लाम्‍लोपी रीपायामीक तूवा। 10खकामा खोची ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामीहँ ग्‍यामी, “सींहासनपी तूकाबी आम्‍का नीनाबूङ्‍लो थूमापी माच्‍छे तूई।” 11खकामा झारा स्‍वर्गादूतची सींहासनमी मेक्‍कानापेका, धार्म तकीचीमी मेक्‍कानापेका, मक लीतामीक लँकाबो प्रानीचीमी मेक्‍कानापेका रीपामी, मकामा सींहासनमी लाम्‍लोपी बबामीहँ नीनाबूङ्‍लाई आता लोतो सेवा मूची, 12“आमेन, आम्‍का नीनाबूङ्‍लाई प्रासंसा, माहीमा, नूवाताया, अलने, सायासम्‍दूङ्, र खकामा सामथ्‍‍र्य हाल्‍लोसँ छूनेयाने। आमेन।” 13धार्म तकीचीहँपीक ईत्‍तावा कँलाई ततँ, “नक अम्‍बललक ते हूम्‍काबीचीबो आसाचील्‍या खकामा खोची हापीका तामीकल्‍या?” 14खकामा कँङा खोलाई लूङ्, “हाजूर आनानीवाङा ङीसूनूम्।” खकामा खोसावा कँलाई लँ नकची मक ढ्‍याप्‍पा सङ्‍कास्‍टा भगामूचीमा तामीक ह, खोचीवा ऊम्‍चू ऊम्‍चू ते थूमामी हीपी सीऊचीमा अम्‍बललक मूचीक तूई। 15नकमी गार्नावा “खोची नीनाबूङ्‍मी सींहासनमी लाम्‍लोपी तूईमी, मकामा खोची सेपालेपा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी छीमीमा ऊम्‍आराधना मीहँचीक तूई। आतामा सींहासनपी तूकाबी खोचीलो छीमा खोचीलाई सूराक्‍छे प्‍यची। 16खोची हाल्‍लोसँ साका वम्‍मा सीमीन, खकामा नाम्‌लो आरू तात थोकावा खोचीलाई क्‍याबचीन। 17यँमाधँ सींहासनमी म़झापी तूकाबी थूमा ऊम्‍चू चालाखू छी, खकामा खोचीलाई लीतीयीक काँवा पूयक खम्‌साम्‍म पानचीमा खायची खकामा नीनाबूङ्‍वा झारामी मूपीक मूमवा तूप्‍यची।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\