प्रकास 8

1खकामा थूमावा मक सावाबो छापा खीतूहँ हतूलो, नीनाम्‍‌खम्‌पी झान्‍नाई आधा घान्‍टा लाईतो चाकामान्‍ना छाखाता। 2खकामा कँङा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी रीप्‍काबी सावाबो स्‍वर्गादूतचीलाई तूङ्‍चूङ्। खोचीलाई सावाबो धूधूमा प्‍याक तूवा। 3खकामा आर्क स्‍वर्गादूत तामा धूपा हूईमाक रीमामी खोँ लापूमा बेदीमी नाखेप्‌पी रीपा, खकामा सींहासनमी लाम्‍लोपीक रीमामी बेदीछोपी झारा पबीत्‍रा मीनाचीमी प्रार्थनालो चारामूमालाई खोलाई आरू मारी धूपा प्‍या। 4खकामा धूपामी मीकूमा पबीत्‍रा मीनाचीमी प्रार्थनालो स्‍वर्गादूतमी हूपीका थँपा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खाता। 5मकामा स्‍वर्गादूतवा धूपा हूईमाक खोँ खायूमा बेदीपीक मी मपी तीऊहँ खँदीमापी झाकूधातू। खकामा नाम्‌गूलूपाची मू, सँलँवाची लता नाम्‌चीप्‍लँ मू खकामा लूप्‍लीमा खाता। 6खकामा सावाबो धूधूमा लापूचीक सावाबो स्‍वर्गादूतचीङा धूधूमा धूब्‍मालाई चँरीचूबामी। 7खकामा पाईला धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतवा धूधूमा धूपूलो हीःलो होलाक मूलूङ्‍चालो मी मारी खँदीमापी धा। खकामा खँदीमामी सूम्‍छी भागापी ईभागा हूयातीङा, मकामा सूम्‍छी भागापीक ईभागा पोची हूयातीङा मातामाङा झारा मीकूलू घँस्‍पाताची हूयातीङा। 8मकामा हीसा खेपापी धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍धूधूमा धूपूलो मीलो तीत्‍तायाक ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा पप्‍चीलातीकाक होङ्‍कामापी झाकातीका, मातालो होङ्‍कामामी सूम्‍छी भागापी ईभागा ही छाखाता। 9खतालो होङ्‍कामापी तूवामीक जीऊँद प्रानीचीमी सूम्‍छी भागापी ईभागा स्‍याखातामी, खकामा पानी जहाजाचीसँ सूम्‍छी भागापीक ईभागा नास्‍टा छामी। 10खकामा सूम्‍छी खेपापी धूधूमा धूप्‍काबीवा ऊम्‍धूधूमा धूपूलो, नाम्‌छूरीपीका सीत्‍तातीका तीताक ढ्‍याप्‍पा साङ्‍गूँङ् ययूवामी सूम्‍छी भागामी ईभागालो काँवा पूयक खम्‌पी धा। 11मक साङ्‍गूँङ्‍मी नूङ् “अईरेलू” लाक तूवा, नकमी गार्नावा काँवामी सूम्‍छी भागामी ईभागा खीकीक छाखाता, खकामा साफी मीनाचीवा नक काँवा दूङूचीलो स्‍यामी यँमाधँ काँवा खीकीक माक तूवा। 12खकामा लँकाकबो खेपापी धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतवा धूधूमा धूपू, मकामा नाम्‌मी सूम्‍छी भागापीक ईभागालाई याब्‍सा, खकामा लामी सूम्‍छी भागापीक ईभागालाई, मकामा साङ्‍गूँङ्‍मी सूम्‍छी भागापी ईभागालाई याब्‍सा, आतामा ऊम्‍चू छमी सूम्‍छी भागापी ईभागा माकाचूचू छाखाता। खकामा लेमीसँ सूम्‍छी भागापी ईभागा छ मान्‍दूङ्‍क छा, मकामा सेपामीसँ सूम्‍छी भागापी ईभागा माताङा छा। 13मकामा कँङा खाङूङ्‍लो नाम्‌‌छूरीमी म़झापी रीपायाक ईत्‍ता बबकूलू आता ग्‍यामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातायाक ईनूङ्, “धूधूमा धूप्‍मा बँकी तूवामीक सूम्‍छी स्‍वर्गादूतची ऊम्‍चू ऊम्‍चू धूधूमा धूपचीलो छीक खामी गार्नावा खँदीमापी छूकाबी झारालाई धीक्‍कारा! धीक्‍कारा! धीक्‍कारा!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\