प्रकास 9

1खकामा नँकाकबो खेपापी धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍धूधूमा धूपू। खतालो कँङा नाम्‌छूरीपीका खँदीमापी धाक ईत्‍ता साङ्‍गूँङ् तूङ् मकलाई सी:मीक मीनाची छीमीक खम्‌क साँचो प्‍याक तूवा। 2मकामा मक साङ्‍गूँङ्‍वा सी:मीक मीनाची छीमीक खम् हतू, खकामा मकहँपीका मीमी भट्‍टीपीका लतीतीकाक मारी मीकूमा लता। खकामा मक मीकूमावा नाम्‌लो कूहूमालाई माकाचूचू मीऊतीङू। 3खकामा मक मीकूमापीका खँदीमापी रूईची लतामी, मकचीवा खँदीमापीक बच्‍छूखीरीमी तीकाक र तूचीक तूवा। 4मकामा खोचीलाई खँदीमाक घँसाची, पोची खकामा मीकूलू लीमाक थोकाचीलो पोचीलाई हान्‍ती मानूम्‌न खकामा हँछाचीहँपी आसासामी तँबूछूपी नीनाबूङ्‍मी छापा मान्‍तू मकचीलाई मात्‍ताई हान्‍ती मानूम् गूँमाक आग्‍या तूचीक तूवा। 5मक रूईचीलाई मीनाचीलाई सेमाखाईमाकबो आधीकारा प्‍याक तूवान खतालोने मीनाचीलाई नँकाबो माईनातो कास्‍टा पीमाक आधीकारा प्‍याक तूवा। खोचीवा पीऊचीक कास्‍टा बच्‍छूखीरीवा मीनाचीलाई क्‍याबचीलो धाई चाईसीतो तूकी मूतोकङा चाईसातो तूकाक तूवा। 6खोचीवा मक कास्‍टा तचीक लेचीपी सीमारी लामची खतालोने खोचीवा छीपचीन। मातामाङा खोचीवा सीमा लामची मातालो सीमारी खोचीपीका फूसी। 7मक रूईची म़सी खाईमालाई चँरीचूबीमीक चसूपाचीतीका ङीसामीक तूवा। मकामा ऊम्‍चू तखलपी रीमामी सील्‍तँखप्‌तीकाक वातूचीक तूवा। ऊम्‍चू ङायूवाबो मीनाचीमी ङायूवातीकाक तूवा। 8ऊम्‍चू तँ मीमाछामी तँतीकाक तूवा, खकामा ऊम्‍चू कँबो चाप्‍चामी कँतीकाक तूवा। 9ऊम्‍चू पम्‌बो मीकामी पम् पातातीका ङीसाकसावा खबाक तूवा। खकामा ऊम्‍चू हूपेर्‌मी सँलँवा म़सी खातीमीलो भूस्‍सीमीक मारी रथमीलो चसूपाचीमी सँलँवातीकाक तूवा। 10ऊम्‍चू मेरीलो ऊम्‍चू खीला बच्‍छूखीरीमी तीकाक तूवा। खकामा ऊम्‍चू मेरीपी नँकाबो माईनासाम्‍म मीनाचीलाई कास्‍टा पीमाक र तूवा। 11सी:मीक मीनाची छीमीक खम्‌पीक दूतबो ऊम्‍चू हँ तूवा, मकमी नूङ् हीब्रू गूँपी एबाड्‍डोन तूवा मातामाङा ग्रीक गूँपीबो ऊम्‍नूङ् अपोल्‍लीयोन तूवा। 12पाईला बीपाती तामा खाल्‍ता। खाङानूम् हने नकपीकासँ आरू हीसा बीपाती तामा बँकी तूई। 13खकामा चूकीकबो खेपापी धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍धूधूमा धूपू, मातालो कँङा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी तूवाक रीमामी बेदीमी लँका सँपीका लताक आताकाक सँलँवा ईनूङ्। 14मक सँलँवावा चूकीबो खेपापी धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतलाई आता लूक कँङा ईनूङ्, “मक ढ्‍याप्‍पा होङ्‍कामा यूफ्रेटीसपी छूयामीक लँकाबो दूतचीलाई ल्‍याछानूम्।” 15खकामा मक लँकाबो दूतचीलाई ल्‍याछामी, खोचीलाई झारा साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीहँपी सूम्‍छी भागापीक ईभागालाई सेमालाई मक दँमा, मक माईना, ले, मक दँक लागी चँरीचूबासामीक तूवा। 16खकामा चसूपाछोपीका लाम्‍दूम्‍काबी तीलीङ्‍गेची धाई तूवामी कँलाई लँमूङ्, खोची हीस्‍होप् कारोडा तूवामी। 17अँ दर्सनापी तूङ्‍चूङ्‌क मक चसूपाचीलो चसूपा कूदामूकाबीची आतीकाक तूवामी। चसूपा कूदामूकाबीमी पम्‌पीक पाताचीमी राङ् मीःमी, नीलमनी खकामा गन्‍दकतीका ङीसीक तूवा। मक चसूपाचीमी तखल मसामी तखलतीकाक तूवा। खकामा ऊम्‍चू ङोपीका मी, मीकूमा खकामा गन्‍दक लतायाक तूवा। 18ऊम्‍चू ङोपीका लताक मी, मीकूमा खकामा गन्‍दकमी सूम्‍छी बीपतीलामा हँछाचीमी सूम्‍छी भागापीक ईभागा स्‍यामी। 19मक चसूपाचीमी र ऊम्‍चू ङोपीलो ऊम्‍चू मेरीपी तूवा। यँमाधँ ऊम्‍चू मेरी तखललोक पूतीकाक तूवा। मकलामाङा खोचीवा मीनाचीलाई कास्‍टा पीऊची। 20नक बीपतीचीपीका स्‍यामीनमा बँकी राहाछामीक मीनाचीवा, ऊम्‍चू हूलामा मूचीक चालँवापीका आझाईसँ ऊम्‍चू सानूवा लासूचीन। खोचीवा चाप्‍चीलाई खकामा तोमा दूरचीनक, ईन्‍मा दूरचीनक, लाम्‍दूम्‍मा दूरचीनक रीमामी, छँमीमी, पीतालामी, खकामा लूङ्‍सूङ्‍मी ततूम्‍बाचीमी पूजा मूमा छीतूचीन। 21खकामा खोचीवा सेमाखँ मूमा, जादू मूमा, कलवा मूमा मकामा खूसामीकपीका ऊम्‍चू सानूवा लासूचीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\