रोमी 1

1कँ पावल येसू ख्रीस्‍टमी चापँवाछापीका, नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍प्रेरीत छूमा खकामा ऊम्‍खान्‍नीक खा हालाब्‍मालाई छ्‌यातँहँ काछँक ह। 2मक खान्‍नीक खामी बारेपी नीनाबूङ्‍वा पाईलाङा ऊम्‍अगम्‍बक्‍ताचीलामा प्रतीग्‍या मूःमा ग्‍याक खा पबीत्‍रा धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई। 3नक खान्‍नीक खाबो नीनाबूङ्‍मी छामी बारेक ह, खो रीराम्‌पी दाऊदमी चाचायोछालामा मूनाक तूई। 4एप्रभू येसू ख्रीस्‍ट स्‍याकचीहँपीका ऊसामा पोका मकामा रपीलो ऊम्‍पबीत्‍रा आत्‍मापी खो नीनाबूङ्‍मी छा छाक तूई। 5ख्रीस्‍टमी नूङ्‍मी लागी झारा आर्क जाईक मीनाचीलाई बीस्‍वसा मूमेमालो आग्‍या मानामूमेसी नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍टलामा काएलाई ममारूङ्‍लो प्रेरीत छूमाक माऊका पेक तूई। 6रोमपी छूकाबी आनानीसँ येसू ख्रीस्‍टमी छूमालाई नीनाबूङ्‍लामा काछानीक तूई। 7आतामा आनानी झारा नीनाबूङ्‍मी लालूखालोक खकामा पबीत्‍रा मीनाची छूमालाई काछामीकचीलो एपा नीनाबूङ् खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा ममारूङ्‍लो साङ तनूम्। 8झाराका पाईला कँ आनानी झारामी लागी येसू ख्रीस्‍टलामा अँ नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यँ, यँमाधँ आम्‍नू बीस्‍वसामी खा झारा साप्‍तेमूलूङ्‍भोरी फीःसाक तूई। 9कँ अँ झारा सागूँवापीका नीनाबूङ्‍मी छामी खान्‍नीक खा हालाबँमा ऊम्‍स्‍यावा म:क खामी साँछी नीनाबूङ् तूई। कँ नीनाबूङ् दबँलो आनानीलाई साफी मीन्‍नीनी। 10कँ नीनाबूङ् दबँ, नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका छीधँ कँ आनानीपी यँतामाधँसँ बाईमा तूङ्‍ने। 11यँमाधँ आनानीलाई आत्‍मीक ममासूङ्‍ची पीमामा मारी ऊम्‍रलोक मूमालाई आनानीलो साफी अँ तूप्‍मालोक तूई। 12नापी कँङा गूँमा लामक खाबो, आनानी अँ बीस्‍वसालामा खकामा कँ आम्‍नू बीस्‍वसालामा हँपाहँपापी कँदीम्‍लोमा दूरूम्‌ने। 13रूमीपामीचेऊ, आनानीवा नक खा ङीसानूम्। कँ आर्क जाईचीलाई येसूलाई बीस्‍वसा मूमीङ्‍चूङ्‍तीकाङा आनानीहँपीकचीलाईसँ बीस्‍वसा मूमेमालाई साफी खेपा आनानीपी तामा लामूङ्, खतालोने आनानीपी तामा होतोलोतो कँलाई यँसा यँसावा चीबेयेक तूई। 14कँ ग्रीकलो ग्रीक मनक मीनाची हीसा जाईमी, खकामा नूवामीलो नूवामी मनक मीनाची झारामीङा नँवाला छँक तूई। 15आतामा कँ दूरँतो आनानी रोमपी तूमाकीचीलाईसँ खान्‍नीक खा हालाब्‍मा मारी सानूवा धूसूङ्‍क तूई। 16कँ खान्‍नीक खा हालाब्‍मालाई ङत्‍तँन। यँमाधँ बीस्‍वसा मूकाबी झारामी माच्‍छेमी लागी नक नीनाबूङ्‍मी र ह, पाईला यहूदीचीमी लागी खकामा ग्रीकचीमी लागीसँ ह। 17यँमाधँ खान्‍नीक खावा नीनाबूङ्‍लामा तीःक धार्मीक्‍ता खँमेक तूई, “धार्माती बीस्‍वसालामाङा लीती” गूँमाक धार्मसास्‍तारापी छाबातीकाङा झारा धार्मीक्‍ताबो बीस्‍वसालामा ती। 18नीनाबूङ्‍मी छूली खँ मूकाबीलो खँसापी चालँवा मूमाकी झारामी बीरोधापी नीनाम्‍खम्‌पीका ताक तूई, खकामा खोचीवा मीचीक ऊम्‍चू खँसापी चालँवावा ऊम्‍छूङ् खा ङीमा मीनाचीलाई बाधा प्‍ययीचीक तूई। 19नीनाबूङ्‍मी बारेपी ङीमा दूर्माक खा खोचीलोङा छ्‌याक्‍कवा तूई। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई मक खा खँमीऊचीक तूई। 20नीनाबूङ्‍मी दातीनक गूनाची, साधाई छीयीक ऊम्‍र खकामा ऊम्‍स्‍वभापा, साप्‍तेमूलूङ् लीसालोपीकाङा लीसाक थोकापी छ्‌याक्‍कवा दाताक तूई। आतामा मीनाचीमी बाहाना मूमाक खा यँसँ मान्‍तू। 21यँमाधँ खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यातूचीमासँ ना खोलाई पीमा छाक माहीमाङा खोलाई पीऊची ना अलनेङा पीऊची। खतालोने खोची झान्‍सार ऊम्‍चू सानूवापी यँनायँक छामी, खकामा ऊम्‍चू याक्‍तँ सागूँवा झान माकाचूचू छा। 22खतालोने खोचीवा काएका नूवामी तूयेका ग्‍यामीधँसँ अँतँङा छामी। 23खकामा खोचीवा हाल्‍लोसँ नासा छीमा खातीनक नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूमा छीतूचीमा नासा छीमा खातीक मीनामी, हूपेर्‌वाचीमी, लँपेर्‌वाचीमी खकामा साईनाचीमाकी जान्‍तूमी ततूम्‍बाचीमी स्‍यावा मूचीमा नीनाबूङ्‍मी माहीमा बातूचीक तूई। 24खकामा नीनाबूङ्‍वा मीनाचीलाई ऊम्‍चू सागूँवावा मूमा नतक ईसीक चालँवा कलवा मूमालाई लीऊछोची। आतामा खोची खोचीहँपी चीमालीक चालँवा मूची। 25यँमाधँ खोचीवा नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍छूङ् वालँलो बातूची खकामा साधाईङा अलने पीमायामा नीक झारा थोका लीस्‍काबीलाई छीङूचीमा खोसावा लीसूक थोकामीबो पूजा मूचीहँ ऊम्‍स्‍यावा मूची। आमेन। 26खोचीवा आतीकाक चालँवा मूचीकसावा, नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई ऊम्‍चू सानूवावा मूमा नतूक चीमालीक कलवा मूमालाई लीऊछोची। खकामा मीमाछाचीवा ऊम्‍चू तँपाचीलो सम्‍भोग मूमा छीतूचीमा मीमाछा मीमाछाङा सम्‍भोग मूमोमी। 27मातामाङा वाच्‍छाचीवासँ ऊम्‍चू तँमाचीलो सम्‍भोग मूमा छीतूचीमा आरू वाच्‍छाचीलो सम्‍भोग मूमा मारी सानूवा मूची। वाच्‍छा वाच्‍छाङा चीमालीक चालँवा मूची। खकामा खोचीवा तोमा खात्‍तचीक दान्‍डा ऊम्‍चू रीराम्‌पी भगामूचीक तूई। 28यँमाधँ खोची नीनाबूङ्‍मी बारेक ऊम्‍छूङ् खा ऊम्‍चू सानूवापी मीन्‍मायामा छीङूचीकसावा, खोचीवा मूमा ईसाक चालँवा मूमालाई नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई भ्रास्‍टा नूवाचीपी लीऊछोची। 29खोची झारा खाले खँवा, खँसापी, झाली मूमा, ईखा मूकाबी छामीक तूई। खोची डाहा मूकाबी, सेमा खँ मूकाबी, म़काबी, वालँ मूकाबी, आरूचीमी दोधूम् पोकाबी, खा खूर्माकी, 30खकामा नूलासँकाबी, नीनाबूङ्‍लाई छीङ्‍काबी, ढीट छीमी, आहाङ्‍कारी, आभीमानी, खँसापी खा मात्‍ताई मीन्‍काबी, मामा पापामी खा मन्‍र्‌याब्‍काबी, 31अतँ, बीस्‍वसघाती, आरूचीलाई लालूखा मन्‍मूकाबीलो, सम् मन्‍तूईकाबीची तूईमी। 32आताकाक चालँवा मूकाबीचीवा सीमाक दन्‍डा तची गूँमाक नीनाबूङ्‍मी धार्मीक ब्‍यबस्‍था ङीसूहँचीतोङा, आताकाक चालँवा मूची। खोचीवा आतीकाक चालँवा मात्‍ताई मूचीन, आताकाक खाईसीक चालँवा मूकाबीलोसँ खोची दोसामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\