रोमी 10

1रूमीपामीचेऊ, अँ मीनाचीवासँ माच्‍छे तूचीने गूँमाक अँ सागूँवापीकाङा नतूङ्‍क तूई। मातामा कँ ऊम्‍चूमी लागी नीनाबूङ् दबँयँक तूई। 2खोचीवा मारी नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूमाने लामची, खतालोने खोचीवा नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूमा लामचीक तरीका खान्‍तो ङीसूचीक मान्‍तू ग्‍यँमा कँ आनानीलाई गाभाई पीनीनी। 3खतालोने नीनाबूङ्‍वा मीनाचीलाई यँतामा धार्मी ठराम्‍यची मक खा ङीमाम्‍पा, खोची ऊम्‍चूहँपाङा धार्मी ठराछूमाक लाम् बूसूची खकामा खोची धार्मी ठराछूमालाई नीनाबूङ्‍मी धार्मीक्‍तापी तूवामीन। 4यँमाधँ बीस्‍वसा मूकाबी झाराङा धार्मी ठराछूमालाई ख्रीस्‍टवा ब्‍यबस्‍थामी आन्‍ता मू। 5मोसावा धार्मसास्‍तारापी छाबूक तूई, “ब्‍यबस्‍थापीक आग्‍याची र्‌याब्‍काबी मीना मक आग्‍याचीलामाङा लीती।” 6खतालोने बीस्‍वसालामा तीःक धार्मीक्‍तावा आता गी, “आम्‍नू सागूँवापी आता गूँननी ‘नीनाम्‍खम्‌पी आसा वँमा दूर?’ (अथवा ख्रीस्‍ट येसूलाई मूईनी धाईसी), 7मातामाङा ‘स्‍यामीक मीनाची छीमीक खम्‌पी आसा धाईमा दूर?’” (स्‍याकपीका ख्रीस्‍टलाई पोमाथमालाई)। 8खतालोने धार्मसास्‍तारावा यँ गी? “नीनाबूङ्‍मी खा आनाधँपीङा तूई, आम्‍ङोपीङा खकामा आम्‍सागूँवापीङा तूई” मक बीस्‍वसामी खाङा काएकावा झारालाई हालाबाम्‌का। 9खकामा आनावा येसूलाई प्रभू ह गीनामा ग्राहाना मीनाधँ, मकामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई स्‍याकपीका ऊसू गीनामा बीस्‍वसा मी:नाधँ आनावा माच्‍छे तना। 10यँमाधँ काएवा एसागूँवापीका बीस्‍वसा म्‍याम् खकामा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी धार्माती ठराछे। खकामा काएवा एङोवा सूईकारा म्‍याम्‌हँ माच्‍छे तम्। 11धार्मसास्‍तारा गी, “आसासावा खोछोपी बीस्‍वसा मीची खोची ङईमालीक छीमीन।” 12यँमाधँ यहूदीलो आर्क जाईपी यँसँ भीन्‍नाता मान्‍तू। नीनाबूङ् झारामी प्रभू ह, खकामा खोलाई दब्‍काबी झारालाई खोसावा मारी साखा प्‍यची। 13यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा गी, “प्रभूमी नूङ् दब्‍काबी झारावा माच्‍छे तची।” 14खतालोने आसासावा नीनाबूङ्‍लाई बीस्‍वसा मूचीक मान्‍तू, खोचीवा खोलाई यँतामा दब्‍मा दूरचीहँल्‍या? खकामा खोचीवा हाल्‍लोसँ ईनहँचीनक मीनालाई यँतामा बीस्‍वसा मूमा दूरचीहँल्‍या? आतामाङा कोई कसाईवा खोचीलाई येसूमी बारेपी लचीनधँ खोचीवा यँतामा बीस्‍वसा मूमा दूरचीहँल्‍या? 15खकामा खान्‍नीक खा हालाब्‍काबीचीलाई पमाम्‍पा खोचीवा यँतामा खान्‍नीक खा हालाब्‍मा दूरचीहँल्‍या? धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “मक खान्‍नीक खा ताईकाबी मीनामी लँ धाई खान्‍नीकल्‍या।” 16खतालोने झारा मीनाचीवा खान्‍नीक खा ग्राहाना मूचीक मान्‍तू, यँमाधँ यासाईया अगम्‍बक्‍तावा गी, “प्रभू, आम्‍का खा ईनूचीमा आसावा बीस्‍वसा मूचीक तूईहँल्‍या? 17आतामा बीस्‍वसाबो खान्‍नीक खा ईनाम्‌लो ती, मकामा मक ईनीक खा ख्रीस्‍टमी खालामा ती। 18खन्‍धँसँ कँ आनानीलाई तईनीनी, खोचीवा ईनूचीक मान्‍तू? खोचीवा खान्‍नीक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा ईनूचीक तूई, यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा गी, “ऊम्‍चू सँलँवा खँदीमाभोरी तालाक तूई, खकामा ऊम्‍चू खा खँदीमामी मेक्‍क छेऊसाम्‍म तालाक तूई।” 19फेरीसँ कँ आनानीलाई तईनीनी, “ईस्राएली मीनाचीवा ङीसूचीन?” झारापीका पाईला मोसावा गी, “कँ अँ मीनाचीलाई झाली मूमेमालाई आर्क जाईचीलाई साखा प्‍यँचूङ्, खकामा ईत्‍ता अँतँ जाईचीलामा कँ अँ मीनाचीलाई मारी हीरीमीतो म्‍यँचूङ्।” 20खकामा यासाईया अगम्‍बक्‍ता साहासालो गी, “कँलाई मन्‍लाम्‍काबीचीवा कँलाई छीपँमूङ्‍क तूई, खकामा कँलाई मन्‍लाम्‍काबीचीमी म़झापी अँ हँपालाई दाईमेनँचूङ्‍क तूई।” 21खतालोने ईस्राएलीचीमी बारेपी खोसावा गी, “लेभोरीङा कँङावा अँ हू आटेरीचीलो बीरोधीचीलाम्‍पे सँतँयँक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\