रोमी 12

1रूमीपामीचेऊ, नीनाबूङ्‍मी मक मारी ऊम्‍सम्‌लामा कँ आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी, आनानीवा आम्‍नू रीराम्‌लाई पबीत्‍रा खकामा नीनाबूङ्‍वा ग्राहाना मूमा नीक जीऊँद बलीदानातीका खोलाई प्‍याखातानूम्। नीनाबूङ्‍लाई मीऊनूम्‌क ऊम्‍छूङ् आराधना नकङा ह। 2आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीतीका पूननी, खतालोने आम्‍नू नूवापी, सानूवापी नयाँ छानीमा पूराई बातानी, खकामा नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक, ग्राहाना मूमा खात्‍तक मकामा नीक सानूवा यँ राछ मक खान्‍नीतो जँचा मूमा दूरानूम्। 3यँमाधँ कँलाई नीनाबूङ्‍वा प्‍यँक ममारूङ्‍लामा कँ आनानी झारालाई लोनीनी, आनानी आम्‍नूहँपा यँ तूईनी मपीका मारी आम्‍नूहँपालाई मीन्‍नाचीनीन, बर्जू नीनाबूङ्‍वा आनानी झारालाई प्‍यानीक बीस्‍वसामी नापातीका आम्‍नूहँपालाई ठीक्‍का मीन्‍नाचीनी। 4रीराम् ईत्‍ता छी खकामा रीराम्‌मी आङ्‍गाची साफी छीमी, मक आङ्‍गाचीमी चालँवा ईखाले छीन। 5आतामा काएसँ साफी तूयेधँसँ ख्रीस्‍टलो तोङेमा ईत्‍ता रीराम्‌ङा छेक तूई खकामा काए ईत्‍ता आर्कमी आङ्‍गाची ह। 6काएवा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍लामा भीन्‍दाई भीन्‍दाई ममासूङ् तूम्‌क तूई। खकामा काएलो अगम्‍बानी नेमाक ममासूङ् तूईधँ, मक एबीस्‍वसालामा गँमाछी। 7खकामा स्‍यावामी चालँवा मूमाक ममासूङ् काएलो तूईधँ स्‍यावामी चालँवाङा मूमाछी, चेमाक ममासूङ् तूईधँ चेमाछी। 8खकामा कँदीम्‍माक ममासूङ् तूईधँ कँदीम्‍माक चालँवाङा मूचीने मकामा दान दाछीना पीमाकीवा झाली मूमाम्‍पा पीऊचीने, सासाना मूकाबीवा पूराई ऊम्‍सानूवावा मूने, सम् तूईकाबीवा हँसहँलँ छूनेमा सम् तूयूचीने। 9खान्‍नीक सानूवावा लालूखा मानूम्। हाक्‍क खा खँसापी तूई मक छीङानूम्। खकामा हाक्‍क खाबो खान्‍नीक तूई मपीङा आनानी छाचानी। 10रूमीपामीवा मूमाक लालूखावा लालूखा मूमोनी। खकामा हँपालाईपीकासँ आरूलाई मारी सायासम्‍दूङ् म्‍यानूम्। 11आनानीवा मूमाक चालँवा मूमा आईननी, आत्‍मापी हूराखातानीमा प्रभूमी स्‍यावा मायानूम्। 12आनानी सानूवा धूसानूम्‌क थोकापी दीम्‍दीम्‍ध छायानी, सङ्‍कास्‍टापी असानूम् खकामा साधाई नीनाबूङ् दबायानूम्। 13प्रभूमी पबीत्‍रा मीनाची खँचपी तूईमीधँ, खोचीलाई भनूम्, खकामा दँनीचीमी स्‍यावा मायानूम्। 14आनानीलाई साता मूकाबीचीलाई साखा प्‍यानूम्, दँङ्‍खँ प्‍यानूम्‌न। 15दीम्‍दीम्‍ध छूकाबीचीलो दीम्‍दीम्‍ध छानी। खाप्‍काबीचीलो खापानी। 16आनानी झारालो तोङानीमा तूवानी, याक्‍तँ खूर्माकीची छूननी, खताधँसँ सानूवापा छानीमा झारालो ब्‍यभारा मानूम्। मकामा हाल्‍लोसँ आम्‍नूहँपा कँ झारा थोका ङीसँ गूँननी। 17आसालोसँ खँसापी चालँवामी थूम्‍सूङ्‍पी खँसापी चालँवाङा मानूम्‌न। खकामा हाक्‍क चालँवा झारामी लाम्‍लोपी खान्‍नी मकपीङा सानूवा त्‍यायानूम्। 18दूरूनूम्‌तो आनानी झारालो साङपी छूमामा तूमा बाल्‍ला मानूम्। 19अँ रूमीपामीचेऊ, आनानी हाल्‍लोसँ आसालोसँ बाद्‍ला फ्‍यारामानूम्‌न, बर्जू नीनाबूङ्‍मी क्रोधापी ल्‍याछानूम्। यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई, “बाद्ला फ्‍यारामूमाक चालँवा अँमी ह कँङा बाद्‍ला फ्‍याराम” गीमा परमप्रभूवा गी। 20बर्जू “आम्‍नू सात्‍‌तूरा साकास्‍याक तूईधँ खोलाई चामाक थोका प्‍यानूम् मकामा वाम्‍मा स्‍याक तूईधँ काँवा दूङ्‍मा प्‍यानूम्। आनानीवा आता मीनूम्‌लो, खोलाई मारी ङईमालीक मीऊनूम्।” 21खाईसीक थोकापीका हाराछूननी, खतालोने खाईसीक थोकालाई खान्‍नीक थोकावा जीता म्‍यानूम्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\