रोमी 13

1झारा मीनाची सासाना मूकाबी आधीकारीचीमी हूपी तूमीने। नीनाबूङ्‍वा सासाना मूमाकीची म्‍यँचीकपीका आरू सासाना मूमाकीची आसासँ छीमीन। आसासा सासाना मूकाबीची तूईमी खोची नीनाबूङ्‍लामा छ्‌यातामीक ह। 2आतामा आसासा सासाना मूकाबीचीमी बीरोधा मीची खोचीवा नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीकचीमी बीरोधा मीची। खकामा खोचीवा नीनाबूङ्‍मी दान्‍डा तची। 3खान्‍नीक चालँवा मूकाबीची सासाकलो कीमा छीन, खाईसीक चालँवा मूकाबीचीबो सासाकचीलो कीसीमी। आतामा आना सासाना मूकाबीलो कीमाम्‍पा तूमा नतनाधँ, खान्‍नीक चालँवा मू, खकामा सासाना मूकाबीचीवा आनालाई स्‍याबासी पीःना। 4यँमाधँ खोची नीनाबूङ्‍मी चापँवाछाची ह खकामा खोचीवा आम्‍नू फाईदाक लागी चालँवा मीची। खतालोने आनानीवा खाईसीक चालँवा मीनूम्‌धँ खोचीलो कीसानी, यँमाधँ खोचीवा माताङा लाम्‍छाप् बीबचीक छीन। खोची खाईसीक चालँवा मूकाबीचीछोपी नीनाबूङ्‍मी दन्‍डा ताईकाबी नीनाबूङ्‍मी चापँवाछाची ह। 5आतामा आनानी नीनाबूङ्‍मी दन्‍डापीका ऊम्‍काछूमालाई मात्‍ताई मन खतालोने आम्‍नू नूवावासँ आनानीलाई आता मूमा खान्‍नी लानीकसावा सासाना मूकाबीचीमी आधीनापी तूमाछी। 6नकमी गार्नावाङा आनानीवा तीराऊ छोरूनूम्, यँमाधँ सासाना मूकाबीचीवा नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका आतीकाक स्‍यावा मीयीची। 7आनानीवा कोई कसाईमी नँ खूरानूम्‌क तूईधँ छोराखातानूम्, तीराऊ छँमाक तूईधँ छोराखातानूम्, आनानीवा फाईदा मानूम्‌कपीका खोचीलाई तीराऊ छँमा छीक तूईधँसँ छोराखातानूम्। खकामा सायासम्‍दूङ् मूमाछीकलाई सायासम्‍दूङ् म्‍यानूम्, माना मूमा छीकलाई माना म्‍यानूम्। 8आनानी लालूखा मूमापीका फाल्‍ट यँ खामीसँ नँवाला छूननी। यँमाधँ आसावा ऊम्‍रेबारूङ्‍लाई लालूखा मी खोसावा ब्‍यबस्‍था पूर मी। 9“आनावा कलवा मून, आनावा सेमाखँ मून, आनावा खूसून, आनावा झाली मून” खकामा नक आग्‍याचीपीका आरू धाई आग्‍याची तूईधँसँ, मकची “आनावा आम्‍रेबारूङ्‍चीलाई आम्‍हँपालाईतीकाङा लालूखा मीऊची।” गूँमाक आग्‍यापीङा पूरा छाक काएवा छीपाम्। 10लालूखावा रेबारूङ्‍लाई खाईसीक म्‍यँन। आतामा लालूखा मूमाङा ब्‍यबस्‍था पूर मूमा ह। 11नकपीकासँ आरू आनानीवा होबेमाक दँमा यँतीकाक तूई मक ङीसानूम्‌कङा तूई। हने दूखूपापीका थीमापोमाक दँमा ताताक तूई, यँमाधँ काएवा पाईला बीस्‍वसा मूम्‌कपीकासँ एमाच्‍छेमी ले नाजीकापी तीहँक तूई। 12सेपा लूकीहँक तूई खकामा ले नाजीकापीङा ताताक तूई। आतामा हने काएवा सेपाक चालँवाची मूमा छीताम्‌मा छमी बछूची खूराम्। 13आतामा लेपा छपी काए खान्‍नीतो तसे। मोजमजापी, ऊम्‍माखानाम्‌वा सेतो मन, कलवा मूतो, जाताभाबी मूमा खीमा म़ोकाबी खकामा डाहापीसँ मन। 14खतालोने प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी स्‍वभापा आनानीलो छूने। खकामा खँलोक स्‍वाभापावा मूमा लामक चालँवा पूर मूमालाम्‍पे आम्‍नू सानूवा त्‍यानूम्‌न।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\