रोमी 14

1बीस्‍वसापी काम्‍जोरा तूकाबीलाई ग्राहाना म्‍यानूम्, खताधँसँ आनानीवा ऊम्‍चू बीचारामी बारेपी खोचीलो पूर्पाछे मानूम्‌न। 2कोई कसाईवा झारा थोकाङा चामा नी गीमा बीस्‍वसा मी खतालोने बीस्‍वसापी काम्‍जोरा तूकाबीवा रानामाकानामा मात्‍ताई ची। 3खकामा चामाकीवा मन्‍चाकाबीलाई छीङूनने, मन्‍चाकाबीवा चाकाबीलाई फक्‍ता तीऊनने। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई ग्राहाना मीऊचीक तूई। 4आरूमी चापँवाछामी न्‍याया मूकाबी आना आसा? खोलाई खाडा मूमालो ऊम्‍पतन मूकाबीने ऊम्‍तँबप्‌‌ङा तूई। खोलाई खाडा म्‍यँची यँमाधँ खोलाई ऊम्‍तँबप्‌वा खाडा मूमा दूर। 5कोई कसाईवा ईत्‍ता लेलाई आर्क लेचीपीका धूङ्‍क ले दाब। आर्क मीनावाबो झारा लेलाईङा ईत्‍ताङा दाब। झारा मीनाची ऊम्‍चू सानूवापी पूराई छूछाम् छूमाछी। 6आसावा ईत्‍ता लेलाईबो मूख्‍या ले गीमा मानामीधँ खोसावा मक प्रभूलाई सायासम्‍दूङ् पीमालाई मानामी। खकामा कोई कसाईवा चीधँ खोसावा प्रभूलाई सायासम्‍दूङ् मीमाङा ची, यँमाधँ खोसावा चामापीका पाईला नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यक छी। खकामा आसावा चीन खोसावासँ प्रभूलाई सायासम्‍दूङ् पीमालाई चीन खकामा खोसावा नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍य। 7यँमाधँ काए आसासँ झारा एहँपामी लागी लीतेन, खकामा एहँपामी लागी सेन। 8खकामा काए लीतेधँसँ प्रभूमी लागीङा लीते खकामा सेधँसँ प्रभूमी लागीङा से। 9आतामा ख्रीस्‍ट स्‍यामीकलो लीतामीक हीसामीङा प्रभू छूमालाई स्‍या खकामा ऊसामा पोकाक तूई। 10आतामा आनावा यँमा आम्‍नूछमी न्‍याया मी:ना? खकामा आनावा यँमा आम्‍नूछलाई छीङना? यँमाधँ काए झारा नीनाबूङ्‍मी न्‍यायामी सींहासनधपी रीप्‍माछी। 11यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई, “प्रभूवा गी, कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा लीतँक तूई, झारा मीनाची अँ लाम्‍लोपी बबीमी। खकामा झारा मीनाचीवा कँलाई नीनाबूङ् गीमीमा सूईकारा मेमी।” 12आतामा नीनाबूङ्‍लाई काए झारावा एहीसापा प्‍याम्। 13आतामा हने काएवा आरूमी न्‍याया मूमा छीताम्। बर्जू एनूछमी लाम्‍लोपी, खो धूसीक थोकाधँसँ खोलाई बाधा प्‍यक थोकाधँसँ हाल्‍लोसँ यूसाम्‌न गेमा आठोटा म्‍याम्। 14कँ प्रभू येसूलो ईत्‍ताङा छँमा तोङकसावा, चामाक थोकाची ऊम्‍हँपाबो ईसीक छीन ग्‍यँमा छूछाम् छँक तूई, खन्‍धँसँ आसावा मकलाई ईसीक दाब, खोमी लागी मक ईसीक छी। 15खकामा आनावा चीनाक थोकावा आम्‍नूछलाई बाधा प्‍यधँ आना लालूखापी लाम्‍दूमीनाक छीन। आना चीनाक थोकावा आम्‍नूछमी नासा छूनने, यँमाधँ खोमी लागी ख्रीस्‍ट स्‍याक तूई। 16खतालोने आनावा खान्‍नीक दाबनाक थोकालाई आरूचीवा खाईसीक लोमा तूचीनने। 17यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌ने चामालो दूङ्‍माक लागी मन, खन्‍धँसँ पबीत्‍रा आत्‍मापी धार्मीक्‍ता, साङ खकामा दीम्‍दीम्‍ध छूमालाई ह। 18आतामा आसासावा ख्रीस्‍टमी स्‍यावा मीची खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई दीम्‍दीम्‍ध म्‍यँची खकामा मीनाचीवासँ खान्‍नीक लचीक छी। 19आतामा हने काएवा साङ तातक खकामा ईत्‍ता आर्कमी लँलीस्‍माक खापी सानूवा त्‍याम्। 20चामाक थोकावा नीनाबूङ्‍मी चालँवा नास्‍टा मानूम्‌न। ऊम्‍छूङ्‍ङा गेधँबो झारा चामाक थोकाची नीकङा तूई। खताधँसँ काएवा च्‍याम्‌क थोकावा आरूलाई बाधा छसधँ नकबो खाईसी। 21आनावा ची दूङनाकसावा, आम्‍नूछलाई बाधा प्‍यधँ, आनावा सा मन्‍चामा, ऊम्‍माखानाम्‌ची मन्‍दूङ्‍मा खकामा आम्‍नूछलाई बाधा तालक चालँवाची मन्‍मूमाङा खान्‍नी। 22आनापी तूईक आम्‍बीस्‍वसा नीनाबूङ्‍लो आम्‍म़झापी यूसू। नीनाबूङ्‍वा खान्‍नीक ठरामूकसावा फक्‍ता तेलीनक मीना अलने तोमा खात्‍तक छी। 23खतालोने कोई कसाईवा साङ्‍का मीमा चामाक थोका चीधँ खो फक्‍तावाला ठराछी, यँमाधँ खोसावा बीस्‍वसालो चोन। यँमाधँ बीस्‍वसा मान्‍दूङ्‍क झारा थोका खँ ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\