रोमी 15

1बीस्‍वसापी बाल्‍यो तूयेक काएवा हँपालाई मात्‍ताई दीम्‍दीम्‍ध मूमा मन काम्‍जोरा मीनाचीमी झारा काम्‍जोरीचीलाई काएवा अमाछी। 2खकामा काएवा झारा एरेबारूङ्‍मी भलाईक लागीलो ऊम्‍आत्‍मापी लँलीस्‍मेमाक लागी खोलो खान्‍नीक चालँवा मूमाछी। 3यँमाधँ ख्रीस्‍टवासँ ऊम्‍हँपालाई दीम्‍दीम्‍ध मूनाचीन। खतालोने आतामा छाबाक तूई, “आम्‍नू दोधूम् पोकाबीचीमी दोधूम् कँछोपी पराछा।” 4धार्मसास्‍तारापी नक खाची काएलाई सीक्‍छेची पीमाक लागी छाबाक तूवा, आतामा धार्मसास्‍तारापीका तीःक धाईरेलो कँदीम्‍माक खावा एआःसा पोर्मेमा दूरूने। 5धाईरेलो कँदीम्‍मेकाबी नीनाबूङ्‍वा, आनानीलाई ख्रीस्‍ट येसूलो तोङ्‍मामा आनानी झारा ईत्‍ता सानूवापी छूमाहँ लेमाचामालाई साखा प्‍यानीने। 6आतामा ईत्‍ता सँलँवापीङा आनानी झारावा एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी पापा नीनाबूङ्‍लाई माहीमा प्‍यानूम्। 7आतामा नीनाबूङ्‍मी माहीमाक लागी ख्रीस्‍टवा आनानीलाई ग्राहाना म्‍यानीतीकाङा आनानीसँ ग्राहाना मूमोनी। 8कँ आनानीलाई लोनीनी, एफूपापाचीलाई नीनाबूङ्‍वा मीऊचीक प्रतीग्‍या ऊम्‍छूङ्‍ङा ह गूँमाहँ प्रामाना ताल्‍मेमालाई ख्रीस्‍ट खतना छूकाबी यहूदीचीमी चापँवाछा छा। 9आतामा आर्क जाईचीवासँ नीनाबूङ्‍मी सम्‌मी लागी ऊम्‍माहीमा मूचीने। यँमाधँ आतामा छाबाक तूई, “आतामा कँ आर्क जाईचीमी म़झापी आम्‍नू माहीमा म, खकामा कँ आम्‍नू नूङ्‍मी साया पँ।” 10फेरी आतामा छाबाक तूई, “आर्क जाईचेऊ, आनानीसँ नीनाबूङ्‍मी मीनाचीलो दीम्‍दीम्‍ध छानी।” 11खकामा फेरीङा आता गूँमाक छाबाक तूई, “आनानी झारा आर्क जाईचीवा प्रभूमी साया पनूम् खकामा झारा मीनाचीवा ऊम्‍साया पनूम्।” 12खकामा फेरी यसाईया अगम्‍बक्‍तावा गी, “यीसाईमी सासीवन्‍तीहँपीका ईत्‍ता ती, खोसावा आर्क जाईचीछोपी सासाना मी, खकामा खोछोपीङा आर्क जाईचीवा सानूवा धूसचीक छी।” 13खकामा आनानीलाई आःसा पीकाबी नीनाबूङ्‍वा बीस्‍वसालामा आनानीलाई, मारी दीम्‍दीम्‍ध म्‍यानीनेहँ साङवा प्‍याब्‍म्‍यानीने। आतामा पबीत्‍रा आत्‍मामी रपी आम्‍नू आःसा मारी छूने। 14अँ रूमीपामीचेऊ, आनानीसँ खान्‍नीक चालँवा मूकाबी तूईनी खकामा झारा नूवापी आनानी पूर्ना छानीकसावा ईत्‍ता आर्कलाई सीक्‍छे पीमा दूरूनूम् ग्‍यँमा कँ ढूक्‍का तूङ। 15नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍ममारूङ् कँलाई प्‍यँक तूईकसावा आनानीलाई कोई कोई खामी बारेपी फेरी मीन्‍मेमालाई छाब्‍माहँ पीमा मारी कँदीम्‍नचूङ्‍क तूई। 16नक ममारूङ् नीनाबूङ्‍वा आर्क जाईचीलाई नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक खामी पूजारी छूमामा स्‍यावा मूमा दूर्मालाई कँलाई प्‍यँक ह। आतामा आर्क जाईचीसँ पबीत्‍रा आत्‍मालामा नीक छीमीमा नीनाबूङ्‍वा ग्राहाना मोमा नीक बली छूमा दूरूचीने। 17आतामा कँ नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूङ्‍कमी लागी ख्रीस्‍ट येसूपी गर्ब म। 18कँ यँ यँ नीन खकामा मूङ् मकलामा ख्रीस्‍टवा आर्क जाईचीलाई नीनाबूङ्‍वा गीक खा र्‌याब्‍मालाई यँ मूक तूई मकपीका आरू कँ यँसँ नेमा कँदीम्‍नचूङ्‍न। 19कँ नक चालँवाची लासाईचीलो अतलल छेक चालँवामी रलामा खकामा पबीत्‍रा आत्‍मामी रलामा मूङ्‍क तूई। आतामा कँ यरूसलेमपीका ईल्‍लूरीकनसाम्‍मङा झारालाम्‍पे ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा झारालाई मारी हालाबूङ्‍चूङ्‍क तूई। 20आतामा कँ आरू मीनाचीवा तीऊचीक जागछोपी खीम् मन्‍थोमा ग्‍यँमा, मीनाचीवा ख्रीस्‍टमी नूङ् ईनहँचीनक थाम्‍पूङ्‍पी खाईमामा ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा मीनाचीलाई हालाब्‍मा मारी सानूवा मूङ्‍क तूई। 21धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “ऊम्‍बारेपी लीहँनक मीनाचीवा खोलाई तची, खकामा ऊम्‍बारेपी हाल्‍लोसँ ईनहँचीनक मीनाचीवा ऊम्‍खा ङीसची।” 22आतामा कँ आनानीपी तामा साफी खेपा रकाछँक तूई। 23खतालोने हने नक थाम्‍पूङ्‍पी कँ चालँवा मूमाक आरू खम्‌ची मान्‍तूकसावा, मकामा आनानीलाई साफी पाईलापीका अँ तूप्‍मालोक तूईकसावा, 24कँ स्‍पेन खातँलो आनानीलाईसँ तूप्‍माक सानूवा मूङ्‍क तूई। आतामा आनानीलो कँ सङ्‍गाती महँ दीम्‍दीम्‍ध छँ मकामा आनानीवा अँ बँकी तूईक लाम्‌पी कँलाई भायेनीलँ ग्‍यँमा आनानीपी सानूवा धूसूङ्‍क तूई। 25खताधँसँ हने पबीत्‍रा मीनाचीलाई भमालाई कँ यरूसलेम खातँहँ। 26यँमाधँ यरूसलेमपीक पबीत्‍रा मीनाची आसासा झाराकसावा रँरीऊचीक तूईमी खोचीलाई माकेडोनीयाकलो आखाईयाक मन्‍डालीकचीवा भमाक सानूवा मूचीमा चसी बूलूदाम् हाऊचीक तूई। 27नक बूलूदाम् खोचीवा ऊम्‍चू सानूवालामा खप्‍सूचीक ह। ऊम्‍छूङ्‍ङा गेधँ माकेडोनीयालो अखाईयापी छूकाबी बीस्‍वसीची यरूसलेमपीक बीस्‍वसीचीमी नँवाला छामीक तूई। यँमाधँ आर्क जाईचीवा यहूदीचीपीका आत्‍मीकी साखा तूचीक तूईधँने, आर्क जाईचीवासँ खोचीवा तूचीक बूलूलामा यहूदीचीलो साखा हामाछी। 28आतामा कँङा मूमाक चालँवा मदूरँहँ खोचीलाई पीमाक लागी खप्‍साक बूलूची खोचीलाई प्‍यँदूरँचूङ्‍मा कँ स्‍पेन खातँलो आनानीलाईसँ तूप्‍नीनी। 29कँ खान्‍नीतो ङीसँ, आनानीपी तँलो कँ मारी ख्रीस्‍टमी साखा तातँमा तँ। 30अँ रूमीपामीचेऊ, एप्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा लालूखा मोकाबी खकामा पबीत्‍रा आत्‍मालामा मारी नीनाबूङ् दबानूम् ग्‍यँमा कँ आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी। 31आतामा यहूदीयापी तूकाबी बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीपीका कँ जगाछूमाहँ तूमा दूरूङ्‍ने खकामा यरूसलेमपीक नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा मीनाचीवा अँ स्‍यावा ग्राहाना मूमा दूरूचीने ग्‍यानीमा नीनाबूङ् दब्‍प्‍यँनूम्। 32खकामा कँ नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका मारी दीम्‍दीम्‍ध छूतो आनानीपी बाईमाहँ आनानीलोक सङ्‍गातीलामा सावाभेमा दूरूङ्‍ने ग्‍यानीमा नीनाबूङ् दब्‍प्‍यँनूम्। 33साङमी नीनाबूङ् आनानी झारालो छूनेयाने। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\