रोमी 16

1कीङ्‍कीरीयापीक मन्‍डालीक नीनाबूङ्‍मी चालँवा मूकाबी एनूछमे फीबीमी साया आम्‍नू लाम्‍लोपी पँयँ। 2आनानीवा पबीत्‍रा मीनाचीलाई ग्राहाना मानूम्‌तीकाङा फीबीलाईसँ प्रभूमी नूङ्‍पी ग्राहाना म्‍यानूम् खकामा खोलाई चाहाछीक झारा थोका प्‍यानूम्‌मा भनूम्। यँमाधँ खोसावा खँच छामीक साफी मीनाचीलाई भऊचीक तूई खकामा कँलाईसँ भँक तूई। 3ख्रीस्‍ट येसूपी कँलो साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी प्रीस्‍कीलालो आक्‍कीलालाई कँ सेवा लँचूङ्। 4खोचीवा अँमी लागी ऊम्‍चू ज्‍याना जोखीमपी त्‍याचूक तूवा। कँ खोचीलाई मारी अलने प्‍यँचूङ् कँङावा मात्‍ताई मन, आर्क जाईचीमी मन्‍डालीक झारावा खोचीलाई अलने प्‍यची। 5ऊम्‍चू खीम्‌पी तूईक मन्‍डालीलाईसँ अँ सेवा लनूम्। खकामा ख्रीस्‍टपी बीस्‍वसा मूकाबी एसीयापीक पाईलाकबो बीस्‍वसी ईपेनीतसलाईसँ अँ सेवा लनूम्। 6आम्‍नूमी लागी मारी खूपामा चालँवा मूकाबी मरीयमलाईसँ अँ सेवा लनूम्। 7कँलो छेमाखीम्‌पी तूकाबी अँ नातक मीनाची एन्‍ड्रीनीकसलो यूनीसलाईसँ अँ सेवा लनूम्। खोचीलाई प्रेरीतचीवा खान्‍नीतो छ्‌यातची। खोचीने कँङा बीस्‍वसा मूमापीका पाईलाङा बीस्‍वसा मादूराचूक तूवा। 8एम‌प्‍लीआतस, प्रभूपी अँ लालूखालोकलाई अँ सेवा लनूम्। 9ख्रीस्‍टपी कँलो साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी ऊर्बानस, खकामा अँ लालूखालोक बूमी स्‍ताखूसलाईसँ अँ सेवा लनूम्। 10ख्रीस्‍टमी हँरेप्‍पा ठराछाक अपेल्‍लेसलाई अँ सेवा लनूम्। अरीस्‍तोबूलसमी खीम्‌कचीलाईसँ अँ सेवा लनूम्। 11अँ नातक मीना हेरोदीयनलाई अँ सेवा लनूम्। प्रभूपी तूईमीक नर्कीससमी खीम्‌कचीलाईसँ अँ सेवा लनूम्। 12प्रभूपी छीमीमा खूपीमीमा चालँवा मूकाबी तूरेफेना खकामा तोरोफोसलाई अँ सेवा लनूम्। प्रभूपी मारी खूपीमा चालँवा मूकाबी लालूखालोक परसीसलाई अँ सेवा लनूम्। 13प्रभूपी छ्‌याताक रूफस खकामा ऊम्‍मा, खो अँमीसँ मा छाक तूवा, खोचीलाई अँ सेवा लनूम्। 14अङ्‍सीक्रीतस, फ्‍लेगन, हर्मेस, पत्‍तोरोबास, हर्मास, खकामा खोचीलो तूकाबी रूमीपामीचीलाई अँ सेवा लनूम्। 15फीलोलोगस, यूलीया, नेरीयस, ऊम्‍नूछमे, मकामा ओलीम्‍पास, खोलो तूईमीक झारा पबीत्‍रा मीनाचीलाई अँ सेवा लनूम्। 16ईत्‍ता आर्कलाई पबीत्‍रा चूप्‍पावा सेवा मूमोनी। ख्रीस्‍टमी मन्‍डालीक झारावा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। 17अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी, आनानीलाई च्‍यातानीक धार्मी सीदान्‍तामी बीरोधापी फूट ताईकाबी, बाधाची ताईकाबी मीनाचीलाई मूछे मासानूम् खकामा खोचीपीका मेथाम्‌ङा तूवानी। 18यँमाधँ आतीकाक मीनाचीवा ख्रीस्‍ट एप्रभूमी लागी मन ऊम्‍चू बमी लागी स्‍यावा मीःची। खकामा ऊम्‍चू चानी चानीक खावा सोझ मीनाचीलाई वालँ म्‍यची। 19आनानीपीका कँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई, यँमाधँ झारा बीस्‍वसीचीवा आनानी आग्‍याकारी छानीक खा ईनूचीक तूई। खताधँसँ हाक्‍क थोका खान्‍नी मपी आनानी नूवामी छाचानी गूँमाक अँ सानूवा तूई। खकामा खँसापी थोकापीका आनानी फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छानीमा तूवानी। 20साङमी नीनाबूङ्‍वा चँरङा साईतानालाई आम्‍नू लँखूँपी हील्‍मीनी। एप्रभू येसूमी ममारूङ् आनानीछोपी छूनेयाने। 21कँलो साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी तीमोथी खकामा अँ मीनाची लूकीयस, यासोन, सोसीपात्‍रोसवा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। 22नक रू छाब्‍काबी, कँ तर्तीयसवा प्रभूपी आनानीलाई सेवा हनीहँनीनी। 23कँलाई मेजमाना मूकाबी गायसवासँ आनानीलाई सेवा हानीक तूई। खकामा ऊम्‍खीम्‌पी मन्‍डालीक स्‍यावा छी। खकामा साप्‍सेमाक बूलू यूङ्‍खा ईरास्‍तस खकामा एनूछ क्‍‍र्वाटसवा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। 24[एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ् आनानी झारालो छूनेयाने।आमेन।] 25खान्‍नीक खावा गीतीका, नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई रलोक मूमा दूरीनी। मकबो ख्रीस्‍ट येसूमी बारेक खान्‍नीक खा ह, खकामा आनानी आर्क जाईचीमी लागी सूनाम् सूनाम्‌पीका सूलायाक नीनाबूङ्‍मी योजाना ह। 26नक खा झारा आर्क जाईचीवा बीस्‍वसा मूचीने खकामा आग्‍या पालाना मूचीने ग्‍यामा होतोलो साधाई छीयीक नीनाबूङ्‍मी आग्‍यातीका अगम्‍वक्‍ताचीवा छाबूचीक कीतापालामा नक ऊम्‍छूङ् खा झारावा ङीसचीक माक तूई। 27खकामा झारा थोका ङीमाकी ईत्‍ता मात्‍ताई नीनाबूङ्‍लाई येसू ख्रीस्‍टलामा साधाई साधाई माहीमा छूनेयाने। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\