रोमी 2

1आरूचीमी न्‍याया मूकाबीचेऊ, आनानीलो बाहाना मूमाक खा यँसँ मान्‍तू। यँ खापी आनावा आरूचीलाई फक्‍ता त्‍यचीना मक खापीङा आनासँ फक्‍तावाला ठराछानाक तूई। यँमाधँ आना फक्‍ता तेकाबीवासँ मक चालँवाङा मीहँनाक तूई। 2आताकाक चालँवा मूकाबीमी ऊम्‍छूङ्‍ङा नीनाबूङ्‍वा न्‍याया मी गूँमा काएकावा खान्‍नीतो ङीसाम्‌का। 3आतामा आनावा खाईसीक चालँवा मूकाबीचीलाई फक्‍ता त्‍यचीना, खतालोने आम्‍हँपावाङा आतीकाक चालँवा मीनाधँ, नीनाबूङ्‍मी न्‍यायापीका कँने ऊम्‍काछँ गीनामा मीन्‍मा खात्‍तीना? 4आनालाई दूवाङा सम् तूईकाबी, आनालो सानूवापा छूकाबी खकामा आनालाई अमायाकाबी नीनाबूङ्‍लाई धँमा छीङनाक? आनावा नीनाबूङ् सम् तूयीकाबी तूई गूँमा ङीसूनाक तूई। यँमाधँ खोसावा आनालाई खँपीका आम्‍सानूवा लामालाई सम् तूयीनाहँ पानीना। 5खतालोने आम्‍छरीक सागूँवालो खँपीका आम्‍सानूवा लासनानाकसावा, नीनाबूङ्‍मी छूलीलोक ले खकामा ऊम्‍धार्मीक न्‍याया छीक लेक लागी, आनावा तोमाक दण्‍डा मारी जगामीयीक तूई। 6यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा झारा मीनाचीलाई खोचीवा मूचीक ऊम्‍चू चालँवातीकाङा नाम्‍य प्‍यची। 7खकामा आसासावा असयीचीमा खान्‍नीक चालँवा मूतो, माहीमा, सायासम्‍दूङ् खकामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा लामची खोचीलाई नीनाबूङ्‍वा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वाङा प्‍यची। 8खतालोने आसासा स्‍वार्थी तूईमी खकामा ऊम्‍छूङ् खालाई मन्‍र्‌याब्‍काबी मकामा खँसापी चालँवा मात्‍ताई मूकाबी तूईमी खोचीछोपी नीनाबूङ्‍मी क्रोधालो छूली ती। 9खँसापी चालँवा मूकाबी झाराछोपी दूखा कास्‍टालो आपाता बीपता ती। पाईला यहूदीचीछोपी ती खकामा आर्क जाईचीछोपी ती। 10खतालोने आसासा खान्‍नीक चालँवा मीची खोचीलाई, नीनाबूङ्‍वा माहीमा, सायासम्‍दूङ् खकामा साङ प्‍यची। पाईला यहूदीचीलाई खकामा आर्क जाईचीलाई प्‍यची। 11यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा पक्‍छेपाता मीःन। 12आसासावा ब्‍यबस्‍था मान्‍दूङ् खँ मूचीक तूई खोची ब्‍यबस्‍था मान्‍दूङ्‍ङा नासा छीमीमा खातीमी। खताधँसँ ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूवामीमासँ खँ मूकाबी झारामी न्‍याया ब्‍यबस्‍थालामाङा छी। 13यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी ब्‍यबस्‍था ईन्‍काबीची धार्माती ठराछीमीन, खन्‍धँसँ ब्‍यबस्‍थावा गीतीका मूकाबीचीबो झारा धार्माती ठराछीमी। 14यँमाधँ ब्‍यबस्‍था मान्‍तूक आर्क जाईचीवा ऊम्‍चू स्‍वभापावाङा ब्‍यबस्‍थावा गीतीका मीचीधँ, ऊम्‍चू ब्‍यबस्‍था मान्‍तूधँसँ ऊम्‍चूमी लागी ब्‍यबस्‍था ऊम्‍चूहँपाङा ह। 15खकामा ब्‍यबस्‍थावा नतक खाची ऊम्‍चू सागूँवापी छाबाक खोचीवा खँमेमी। मकामा ऊम्‍चू नूवाङा गाभाई प्‍यची। खतालो ऊम्‍चू सानूवावा यँतालो खोचीलाई फक्‍ता त्‍यची खकामा यँतालो ठीक्‍काङा ह लची। 16ऊम्‍छूङ्‍ङा मक ले ती खलो कँङा हालाबूङ्‍क खान्‍नीक खातीका येसू ख्रीस्‍टलामा नीनाबूङ्‍वा मीनाचीमी दातीनक बीचारामी न्‍याया मी। 17खताधँसँ आम्‍हँपालाई यहूदी लोनीचीनाहँ ब्‍यबस्‍थापी हँरेप्‍पा मीनाहँ नीनाबूङ्‍लो अँ सम्‍बन्‍धा तूई गीनाहँ याक्‍तँ खूरीना, 18आनावा नीनाबूङ्‍वा नततीकाक चालँवा मूमाछी गूँमा ङीसना, मकामा ब्‍यबस्‍थावा हाक्‍क खान्‍नीक नीक तूई मक छेमासँ आनालाई च्‍यातानाक तूई। 19मकामा आना आम्‍हँपालाई मूसीपाचीलाई पान्‍काबी अगूवा ह गीनामा मीन्‍नीचीना, खकामा नीनाबूङ् मान्‍दूङ् माकाचूचूपी लाम्‍दूम्‍काबीचीमी छ ह, 20अतँ खूर्काबीचीलो मन्‍ङीकाबीचीलाई चेकाबी ह गीना, खकामा ब्‍यबस्‍थापीकाङा कँ झारा नूवालो ऊम्‍छूङ् खा ङीसूङ्‍क तूई गीनाहँ, 21आनावा आरूचीलाई च्‍यातचीनाधँ, यँमा आम्‍हँपाबो चेनीचीनानाक? खकामा आनावा खूःमा ईसी गीनामा आरूचीलाई च्‍यातचीना खतालोने धँमा आना आम्‍हँपाबो खूसीनाक? 22खकामा आनावा कलवा मूमा ईसी गीना, खन्‍धँसँ आम्‍हँपावाबो कलवा मीःना? आनावा ततूम्‍बाची चीमालोनीचीना, खतालोने मखीम्‌क सामानाची झारा खूसना? 23खकामा आनावा नीनाबूङ्‍मी ब्‍यबस्‍था कँलो तूई गीनामा याक्‍तँ खूरीना मातालोने आम्‍हँपा ब्‍यबस्‍थावा गीतीका लाम्‍दूमीनाना खकामा नीनाबूङ्‍मी सायासम्‍दूङ् मीनाना? 24यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई: “आनानी यहूदीचीमी गार्नावा आर्क जाईचीवा नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पची।” 25आनावा ब्‍यबस्‍था मानामीनाधँने खतना छानाकसँ फाईदाङा छी, खताधँसँ ब्‍यबस्‍था मानामीनानाधँने आना खतना छानाकसँ खतना मन्‍छूकाबीतीकाङा छीखातीना। 26खकामा रीराम्‌पी खतना मन्‍छूकाबी आर्क जाईवासँ ब्‍यबस्‍थावा गीक झारा थोका मानामीधँ, खोलाई नीनाबूङ्‍वा खतना छूकाबीचीतीकाङा म्‍यचीनहँल्‍या? 27खकामा रीराम्‌पी खतना छीहँमीनक, खन्‍धँसँ ब्‍यबस्‍थाबो मानामीयीचीक आर्क जाईचीवा, छाबाक ब्‍यबस्‍था तूईक खकामा खतनासँ छीनीक, ब्‍यबस्‍थावा गीक खा मन्‍र्‌याब्‍काबी आनानी यहूदीचीलाई फक्‍ता तीःनी। 28बाईर मात्‍ताई यहूदी ह गूँकाबी ऊम्‍छूङ्‍ङा पाक्‍का यहूदीची मन, मातामाङा खतनाबो रीराम्‌पीलो बाईरपी छूमाक खा मन। 29पाक्‍का यहूदीबो मक छी, आसा भीत्‍रलामाङा यहूदी छीक छी, खकामा ऊम्‍छूङ्‍ङा खतनाबो सागूँवापी छीक खतनामी खा ह। मकामा नक आत्‍मीकी खा ह, छाबाक ब्‍यबस्‍थामी खा मन। आतीकाक मीनाचीमी साया मीनाचीवा पचीन बर्जू नीनाबूङ्‍वाबो प।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\