रोमी 3

1आताधँने खोची यहूदीची छीमीक यँ फाईदा छीहँल्‍या? खोची खतना छीमीकसँ यँनायँक छी। 2खताधँसँ यहूदीचीलाई झारालाम्‍पेका नक फाईदा छाक तूई। झारापीका पाईला नीनाबूङ्‍मी खा यहूदीचीलाई प्‍यामी। 3आनानीहँपीक कोई कोईवा बीस्‍वसा मीनूम्‌‌नधँसँ यँ छीहँल्‍या? यँ ऊम्‍चू अबीस्‍वसावा नीनाबूङ्‍मी बीस्‍वसा मूमा नीक खा राद्‍दा मूमा दूरहँल्‍या? 4आता छूमाङा दूरन, नीनाबूङ् ऊम्‍छूङ् तूई खकामा झारा मीनाची वालँ तूईमी। यँमाधँ आतामा छाबाक तूई, “आनानी नीःनीनीलो ऊम्‍छूङ् ठराछानी खकामा न्‍याया छीलो आनानी जीताछीनी।” 5खताधँसँ एअधार्मी चालँवावा नीनाबूङ्‍मी धार्मी चालँवालाई खान्‍नीतो खँमेधँ काए यँ गूँमा त? यँ नीनाबूङ्‍मी क्रोधा काएछोपी तीलो खोसावा आन्‍याया मीहँल्‍या? (नकने कँ मीनाची नीनीमीतीका मात्‍ताई नीन)। 6माताने छूनने! मन्‍धँने, नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलूङ्‍मी न्‍याया यँतामा मूमा दूर? 7खतालोने अँ वालँ खावा नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍छूङ् खामी माहीमा झान मारी छीधँ, धँमा कँ आझाई खँवाला छँमा न्‍यायापी पराछँयँक त? 8माताधँ खान्‍नीक खा छूमालाई धँमा खाईसीक खा मन्‍मूमा त? कोई कोई मीनाचीवा काएका माताङा पीकेका गीमीमा दोधूम् पोतो फक्‍ता तेकामूङ्‍क तूई।आताकाक मीनाचीमी न्‍याया नीनाबूङ्‍वा खान्‍नीतो मी। 9खताधँ काए यहूदीची आर्क जाईचीपीकासँ खान्‍नीक तूयेहँल्‍या? माताने यँतामासँ छूमा दूरन, यँमाधँ यहूदीलो आर्क जाई हीसाङा खँमी आधीनापी तूईमी ग्‍यँमा कँ पाईलाङा लूङ्‍दूरूङ्‍चूङ्‍क तूई। 10धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “धार्मी आसासँ मान्‍तूमी ईत्‍तासँ मान्‍तूमी, 11ङीमादूर्काबी मीना आसासँ मान्‍तू, नीनाबूङ्‍लाई लाम्‍काबी आसासँ मान्‍तूमी। 12खोची झारा थीमाखातामीक तूई, खोची झारा यँनायँक छामीक तूई। आसावासँ खान्‍नीक चालँवा मी:न, खान्‍नीक चालँवा मूकाबी ईत्‍तासँ मान्‍तूमी।” 13“ऊम्‍चू घक्रो हताक सूलूम् ह, ऊम्‍चू ल्‍याम्‌‌वा खोची वालँ खा नीनीमी। ऊम्‍चू ल्‍याम्‌पी पूमी कोतूम् तूई।” 14“ऊम्‍चू ङो दङ्‍खँलो खीकीक खावा प्‍याबूक तूई।” 15“खोची मीना सेमा छूसीमीन। 16बीनासालो दूर्दासा ऊम्‍चू लाम्‌पी तूई, 17खकामा खोचीवा साङमी लाम् छ्‌यातूचीक मान्‍तू।” 18“खकामा खोचीलो नीनाबूङ्‍मी कीमा माईमाङा मान्‍तू।” 19हने काएवा ङीसाम् ब्‍यबस्‍थावा यँ यँ गी, ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूमाकीचीलाईङा लची। आतामा झारा मीनाची मानेपा तूमीने। खकामा साप्‍तेमूलूङ् न्‍यायामी लागी नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी रीप्‍माछी। 20आतामा ब्‍यबस्‍था मानामूकाबीची ब्‍यबस्‍थालामा धार्मी ठराछीमीन, यँमाधँ ब्‍यबस्‍थावा काएवा खँ मूम्‌क तूई राछ गूँमाक नूवा पे। 21हने नीनाबूङ्‍वा ब्‍यबस्‍था मान्‍दूङ्‍ङा मीनाचीलाई यँतामा धार्मी ठराम्‍यची मक खा खँमेक तूई। नक खामी गाभाई ब्‍यबस्‍थालो अगम्‍बक्‍ताचीवा पीऊचीक तूई। 22येसू ख्रीस्‍टपी आसासावा बीस्‍वसा मीची खोचीछोपी नक नीनाबूङ्‍मी धार्मीक्‍ता बीस्‍वसालामा ताक तूई। यँमाधँ खोपी भेद्‍भापा मान्‍तू। 23यँमाधँ झारावा खँ मूचीक तूई, आतामा नीनाबूङ्‍मी माहीमापीका मेथाम् छामीक तूई। 24खँन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍मी ममासूङ्‍लामा ख्रीस्‍ट येसूपी तूईक माच्‍छेलामा खोची माताङा धार्मी ठराछामीक तूई। 25काएवा मूम्‌क खँमी दन्‍डा तोसी, एबीरोधापीक नीनाबूङ्‍मी छूली सीम्‍मेसी, नीनाबूङ्‍वा येसूलाई पसू। खकामा काएवा ख्रीस्‍ट येसू एमी लागी बली छामा ऊम्‍ही बागामू गेमा बीस्‍वसा मूम्‌कसावा नीनाबूङ्‍वा काएलाई धार्मी ठरामेक तूई। खकामा पाईला पाईला खँ मूकाबीचीलाई दन्‍डा पीऊचीनकसावा नीनाबूङ् धार्मी तूई गूँमाक खा खान्‍नीतो खँमेक तूई। 26नीनाबूङ् ऊम्‍हँपाङा धार्माती तूई खकामा येसूछोपी बीस्‍वसा मूकाबीचीलाई खोसावा धार्मी ठराम्‍यची गूँमाक खामी प्रामाना ताल्‍मेमालाई नीनाबूङ्‍वा होबेमा नक चालँवा मूक ह। 27खतालोने हने काएवा यँ खापी याक्‍तँ खूर्मा? काए याक्‍तँ खूर्माक खाङा मान्‍तू। ब्‍यबस्‍थावा गीक खा मानाम्‍याम्‌कसावा काए याक्‍तँ खूर्माहँल्‍या? मन! नकने बीस्‍वसालामा मात्‍ताई छाक ह। 28आतामा मीना ब्‍यबस्‍था मानामीहँ धार्मी ठराछीन बीस्‍वसालामाबो धार्मी ठराछी गूँमा काएकावा ङीसाम्‌का। 29नीनाबूङ् यहूदीचीमी मात्‍ताई नीनाबूङ् तूईहँल्‍या? खोने आर्क जाईचीमीसँ नीनाबूङ् मनहँल्‍या? नीनाबूङ्‍ने आर्क जाईचीमीसँ नीनाबूङ् ह। 30नीनाबूङ् ईत्‍ताङा तूई। खकामा खोसावा खतना छूकाबीचीलाई ऊम्‍चू बीस्‍वसामी गार्नावा खकामा खतना मन्‍छूकाबीचीलाई ऊम्‍चू बीस्‍वसालामाङा नीनाबूङ्‍वा धार्मी म्‍यची। 31खताधँ यँ नक बीस्‍वसालामाङा काएवाने ब्‍यबस्‍था राद्‍दा मूमा त? माताने मन! बर्जू काएवा ब्‍यबस्‍थाल्‍या मानाम्‍याम् त।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\