रोमी 4

1हने एफूपापा अब्राहाममी बारेपी काएवा यँ गूँमा त? खोसावा यँ तू? 2अब्राहाम चालँवालामा धार्मी छाकधँने खोसा याक्‍तँ खूर्माक खा तूःकलँ, खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपीबो मन। 3पबीत्‍रा धार्मसास्‍तारावा यँ गी, “अब्राहामवा नीनाबूङ्छोपी बीस्‍वसा मू, खकामा नीनाबूङ्वा खोलाई धार्माती मीऊ।” 4आसावा चालँवा मी खोसावा ऊम्‍नाम्‍य त मक खोसावा तूःक ऊपाहारा मन, खतालोने मक खोसावा तोमाङा छीक ऊम्‍नाम्‍यङा ह। 5आसावा चालँवापीबो मन भाक्‍ती मान्‍दूङ्‍क मीनालाई धार्मी म्‍यँक नीनाबूङ्‍लाई हँरेप्‍पा म्‍यँ, नीनाबूङ्‍वा आतीकाक बीस्‍वसालोक मीनालाई धार्मी ल। 6आतामा नीनाबूङ्‍वा चालँवा मान्‍दूङ्‍ङा धार्मी ठरामीऊचीक मीनाचीलाई दाऊदवा नक खाचीलामाङा अलने लूचीक तूई, 7“आसासामी काचूवाकोईची धाताक खकामा आसासामी खँची द्‍याबाक तूई, खोची मारी अलने तोमा खात्‍तचीक तूईमी। 8खकामा परमप्रभूवा ऊम्‍खँमी फूम्‌ङा मीःनक मीनासँ मारी अलने तोमा खात्‍तक तूई।” 9खकामा नक साखा खतना छूकाबीलाई मात्‍ताईले खतना मन्‍छूकाबीमी लागीसँल्‍या? खतालोने अब्राहामवा नीनाबूङ्‍छोपी बीस्‍वसा मू मकामा ऊम्‍बीस्‍वसामी गार्नावा नीनाबूङ्‍वा खोलाई धार्मी मीऊ गूँमा धार्मसास्‍तारापीका काएवा गेक तूई। 10खतालोने नीनाबूङ्‍वा खोलाई हाल्‍लो धार्मी ठरामीऊ? ऊम्‍खतनामी पाईलाले पाछारी? खो खतना छूमापीका पाईलाङा धार्माती ठराछाक ह पाछारीने मन। 11खो खतना छूमाम्‍पा तूवालोङा खतनामी लासाईमी लागी बीस्‍वसालामा धार्मी ठराछूमाक छापा तूदूरूक तूवा। नक खा छूमाक खास कारनाबो खतना मान्‍दूङ्‍ङा धार्मी ठराछूकाबी झारा मीनाचीमी पा छूमालाई ह। 12खोने मक खतना छूकाबीचीमीसँ पा ह, यँमाधँ खोची खतना छामीक मात्‍ताई मन, अब्राहाममी खतना छूमापीकासँ पाईला तूवाक बीस्‍वसापी खोची लाम्‍दूमामीक तूवा। 13अब्राहामलो ऊम्‍चाचायोछाची साप्‍तेमूलूङ्‍मी ऊत्‍तराधीकारी छूमाक नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍याबो ब्‍यबस्‍थावा गीक खा मानामूकसावा मन, खतालोने नीनाबूङ्‍लाई बीस्‍वसा मीऊमा धार्मी ठराछाकसावा ह। 14आतामा ब्‍यबस्‍था मानामूकाबीची मात्‍ताई नीनाबूङ्‍वा प्रतीग्‍या मूक थोका तोकाबीची छामीकधँने बीस्‍वसा राद्‍दा छी, खकामा नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍या यँनायँक छी त? 15ब्‍यबस्‍थावा नीनाबूङ्‍मी मारी छूली तात, खकामा हापी ब्‍यबस्‍था छीन मपी काचूवाकोईसँ छीन। 16आतामा प्रतीग्‍याबो अब्राहाममी झारा चाचायोछामी लागी ममारूङ्‍छोपी भरा पराछीमा पाक्‍का छूमालाई बीस्‍वसालामा ती। नक प्रतीग्‍या ब्‍यबस्‍थावा गीक खातीका लाम्‍दूम्‍काबीचीमी लागी मात्‍ताई मन, अब्राहामतीका बीस्‍वसापी लाम्‍दूम्‍काबीचीमी लागीसँ ह। यँमाधँ अब्राहामबो काए झारामी पा ह। 17धार्मसास्‍तारापी आता गूँमाक छाबाक तूई, “कँ आनालाई साफी जाईचीमी पा मेनाक तूई।” अब्राहामवा बीस्‍वसा मूक नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खो काए झारामी पा ह। नीनाबूङ्‍वा स्‍याकचीलाई पोसूङ्‍वा प्‍यची, खकामा खोसावा होतोलोसाम्‍म दातीहँनक थोकालाई दातीक म्‍य। 18“आम्‍छाचीसँ आतामाङा मारी छीमी” ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलाई लूतीकाङा, ऊम्‍सानूवा धूङ्‍माक खम् ईत्‍ताङा तूवानधँसँ खोसावा नीनाबूङ्‍पी ऊम्‍सानूवा धूसूमा बीस्‍वसा मूकसावा खो साफी जाईचीमी पा छा। 19अब्राहाम ईत्‍तोङ् दँ ताल्‍मा ग्‍याहँक तूवा, खतालो ऊम्‍रीराम् स्‍याखातातीकाङा छाक तूवा, मकामा सारावासँ छा वाईमा दूरन ग्‍यामा तूम्‍तूक तूवा। मातालोसँ खोची ऊम्‍चू बीस्‍वसापी आतूछेसँ काम्‍जोरा छाचीन। 20नीनाबूङ्‍वा मूक प्रतीग्‍यामी बारेपी बीस्‍वसापी खो चसीसँ हाल्‍लाछान। खकामा खोसावा मूक ऊम्‍बीस्‍वसापी ऊम्‍रलोक छामा तूवाहँ नीनाबूङ्‍लाई माहीमा पीऊ। 21नीनाबूङ्‍वा मूक प्रतीग्‍या पूर मूमाक र खोलो तूई ग्‍यामा अब्राहामवा मारी हँरेप्‍पा मूक तूवा। 22आतामा ऊम्‍बीस्‍वसामी “गार्नावा नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलाई धार्मी ठरामीऊ।” 23“नीनाबूङ्‍वा खोलाई धार्मी लू” गूँमाक खा अब्राहाममी लागी मात्‍ताई छाबाक मन, 24खतालोने मक एमी लागीसँ ह। काएलाई नीनाबूङ्‍वा धार्मी ठरामे, यँमाधँ काएवा येसू स्‍याकपीकासँ ऊसामा पोका गेमा बीस्‍वसा म्‍याम्। 25खो एखँचीमी लागी सीता खकामा काएलाई धार्मी ठरामूमालाई स्‍याकपीका ऊसामा पोकाक तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\