रोमी 5

1आतामा काए बीस्‍वसालामा धार्मी ठराछे खकामा एप्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा नीनाबूङ्‍लो तोङेक तूई। 2काए खोपीका नक ममारूङ्‍पी बीस्‍वसालामा वँमा तूम्‌क तूई। मक ममारूङ्‍पीङा होतोलो काए लीतेयेक तूई। खकामा नीनाबूङ्‍मी माहीमापी वँमा तूम्‌क खापी सानूवा धूसाम्‌कसावा हँसहँलँ छेक तूई। 3ऊतो मात्‍ताई मन, काएकालाई सङ्‍कास्‍टावाने मारी अमायाकाबी मेका गूँमा ङीसाम्‌कामा सङ्‍कास्‍टाचीहँपीसँ काएका हँसहँलँ छेका। 4खकामा अमाक खावा नीनाबूङ्‍वा नतक स्‍वाभापा बूस मकामा नक स्‍वभापावा नीनाबूङ्‍पी सानूवा धूस। 5काएवा नीनाबूङ्‍छोपी सानूवा धूसाम्‌कसावा हाल्‍लोसँ चूलाईलोमा छीन, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍लालूखा पबीत्‍रा आत्‍मालामा एसागूँवापी थोकूक तूई। 6यँमाधँ काए र मान्‍दूङ्‍क तूयेलोङा नीनाबूङ्‍वा तकामूक दँमापी ख्रीस्‍ट खँवालाचीमी लागी स्‍या। 7धार्मी मीनामी लागी सीमा लाम्‍काबी चसी मात्‍ताई छीमीलँ, खकामा खान्‍नीक मीनामी लागी सीमाक अँटा मूमाखाईकाबीसँ चसी मात्‍ताई छीमीलँ। 8खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा काए खँवाला तूयेलोङा ख्रीस्‍ट येसू एमी लागी सीसी पसूमा काएलाई मेक ऊम्‍लालूखा खँमेक तूई। 9आतामा काए ऊम्‍हीलामा धार्मी ठराछेकसावा झान मारी नीनाबूङ्‍मी क्रोधापीका खोलामा माच्‍छे तम्। 10यँमाधँ काए नीनाबूङ्‍लो सातूरा सातूरा तूयेहँलोङा ऊम्‍छामी सीमारीलामा खोलो तोङेक तूई। आतामा ख्रीस्‍टपी काए नीनाबूङ्‍लो तोङेकसावा ख्रीस्‍टमी पोसूङ्‍वालामा काए माच्‍छे तम्। 11ऊतो मात्‍ताई मन, खतालोने प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा काए नीनाबूङ्‍पी हँसहँलँ छेक तूई। खोलामाङा काए हने नीनाबूङ्‍लो तोङेक तूई। 12साप्‍तेमूलूङ्‍पी ईत्‍ता मीनालामा खँ ता, खकामा मक खँवा सीमारी तातू। आतामा झारा मीनाचीवा खँ मूचीकसावा झारा मीनापी सीमारी ता। 13नीनाबूङ्‍वा ब्‍यबस्‍था पीमापीका पाईलाङा साप्‍तेमूलूङ्‍पी खँ तूवा। खन्‍धँसँ हापी ब्‍यबस्‍था छीन मपी खँमी लेखा जोखासँ छीन। 14आदमपीका मोसासाम्‍मक मीनाचीछोपी सीमारीवा सासाना मू, खकामा आदमवा नीनाबूङ्‍वा लूःक खा मानामूनमा खँ मूतीका खँ मन्‍मूकाबीचीहँपीसँ सीमारीवा सासाना मू। मक आदमबो ताकाबीमी यादे तूवा। 15नीनाबूङ्‍लामा माताङा तम्‌क ममासूङ्‍लो आदमवा मूक खँ तोङ्‍माङा तोङीन। ईत्‍ता मीनामी खँमी गार्नावा साफी मीनाची स्‍यामीकने ऊम्‍छूङ्‍ङा ह। खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍पीका माताङा तचीक ममारूङ् साफी छाक तूई। खकामा मक ईत्‍ता मीना येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ्‍लामा साफी मीनाचीवा तची। 16नीनाबूङ्‍लामा माताङा तम्‌क ममासूङ्‍बो मक ईत्‍ता मीनावा मूक खँमी दान्‍डातीका मान्‍तू। यँमाधँ आदममी खँवा न्‍यायालो दन्‍डा तातू, खताधँसँ मारी काचूवाकोई पाछी माताङा तम्‌क ममासूङ्‍वा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क मे। 17नक खा ऊम्‍छूङ् ह, ईत्‍ता मीनामी खँलामा झारा मीनाचीपी सीमारी ता मक सीमारी ईत्‍ता मीनामी गार्नावा ता। खतालोने नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍लो धार्मीक्‍ता माताङा तोकाबीचीवा झान्‍सार मक मारी ममासूङ् तोकाबीचीवा ईत्‍ता मीना येसू ख्रीस्‍टलामाङा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वापी सासाना मीची। 18आतामा ईत्‍ता मीनामी खँमी गार्नावा झारा मीनाचीवा दन्‍डा तोमाछा, मातामाङा ईत्‍ता मीनामी धार्मी चालँवावा झारा मीनाचीलाई धार्मी मीऊची खकामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तातू। 19यँमाधँ यँतामा ईत्‍ता मीनावा नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक खा मानामूनमा झारा मीनाची खँवाला ठराछामी मातामाङा ईत्‍ता मीनावा नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक खा मानामूकसावा साफी मीनाची धार्मी छामी। 20ब्‍यबस्‍था ता खकामा काचूवाकोई दूवाङा पोरा, खन्‍धँसँ खँ मारी छामा पोरालोने ममारूङ्‍सँ मपी झान मारी छामा पोरा। 21आतामा यँतामा खँवा सीमारीछोपी सासाना मू, मातामाङा येसू ख्रीस्‍ट एप्रभूलामा ममारूङ्‍वा धार्मी मूमाहँ हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा ताईमालाई सासाना मूने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\