रोमी 6

1हने काएवा यँ गूँमा त? ममारूङ् मारी छूने गूँतो काएवा झान खँ मूमाचामा? 2माता छूनने! काए पाईला खँमी गार्नावा सेक तूवा, हने खँपीङा काए यँतामा लेमाचामा त? 3आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्, काए झाराङा ख्रीस्‍ट येसूपी बप्‍तीस्‍मा छेक तूई। खकामा काए ऊम्‍सीमारीपीङा बप्‍तीस्‍मा छेक तूई। 4आतामा काए बप्‍तीस्‍मालामाङा ख्रीस्‍टलो ऊम्‍सीमारीपी खूमे, हने यँतामा ख्रीस्‍ट पापामी माहीमालामा स्‍यामीकचीपीका ऊसामा पोका मातामाङा काएसँ नयाँ पोसूङ्‍वामी लाम्‌पी लाम्‍दूम्‍माछी। 5आतामा काए ऊम्‍सीमारीपी खोलो ईत्‍ताङा छेखातेक तूईधँ खो ऊसीमा पोकीलोसँ ऊम्‍छूङ्‍ङा काए खोलो ईत्‍ताङा छेमा तोङे। 6यँमाधँ काएवा खान्‍नीतो ङीसाम् खँलोक रीराम् नास्‍टा छूमालाई येसूलो पाईलाक एस्‍वभापाची क्रूसापी कसाक तूई। आतामा हने नाप्‍कानापे काए खँमी चापँवाछाची छेन। 7यँमाधँ आसा स्‍याक तूई खोसावा खँपीका माच्‍छे तूःक तूई। 8काए येसूलो सेधँ खोलोङा लीतेसँ गेमा बीस्‍वसा म्‍याम्। 9काए ङीसाम् ख्रीस्‍ट स्‍याकपीका ऊसामा पोकाक तूई, हने खो फेरी हाल्‍लोसँ सीन खकामा नाप्‍कानापे सीमारीवा खोछोपी सासानासँ मीःन। 10येसू स्‍याक मक सीमारी खँमी लागी तूवा खकामा खो साधाईक लागी ऊखेपा स्‍या। खताधँसँ खो होतोलो लीतीक पोसूङ्‍वा नीनाबूङ्‍मी माहीमाक लागी लीती। 11आतामाङा हने आनानीवासँ आम्‍नूहँपा खँमी लागी स्‍यानीक मकामा ख्रीस्‍ट येसूपी नीनाबूङ्‍मी लागी लीतानीक तूई गूँमाहँ मीन्‍माछी। 12आतामा सीमा खातीक आम्‍नू रीराम्‌छोपी खँलाई सासाना मूमा प्‍यानूम्‌न, खकामा मकसावा मूमा लामक चालँवा आनानीवा मूमा छूनने। 13खकामा आम्‍नू रीराम्‌पीक आङ्‍गाची खँसापी चालँवामी साधाना छूमामा खँ मूमा प्‍यानूम्‌न। खतालोने स्‍यामीकपीका लेम्‍याक मीनाचीतीकाङा आम्‍नूहँपालाई नीनाबूङ्‍लाई प्‍याखातानूम्। खकामा आम्‍नू पूराई रीराम्‌लाई नीनाबूङ्‍मी माहीमा छीक धार्मी चालँवामी लागी नीनाबूङ्‍लाई पीनाखाईनाचीनी। 14हने खँवा आनानीछोपी सासाना मूमा तन, यँमाधँ आनानी ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी मान्‍तूनी, ममारूङ्‍मी आधीनापीबो तूईनी। 15खताधँ यँ मूमा त? काए ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी मान्‍तूये मातालोने ममारूङ्‍मी आधीनापी तूये गेहँ खँ मूमाचामा त? माताने मन। 16आनानी कोई कसाईमी चापँवाछाचीतीका छूमामा ऊम्‍आग्‍या मानामूमा आम्‍नूहँपालाई पीऊनूम्‌लो ऊम्‍चापँवाछा छीनीक खा खान्‍नीतो ङीसूनूम्। आतामा आनानीवा खँमी खा मानामीनूम्‌धँ मकसावा आनानीलाई सीमारीपी छसीनी मकामा आग्‍या मानामीनूम्‌धँ धार्मी ठराछीनी। 17नीनाबूङ्‍लाई अलने छूने, आनानी ईखेपा खँमी चापँवाछाची छानीक तूवाधँसँ, होतो आनानीवा आम्‍नू सागूँवाहँपीकाङा काएकावा च्‍यातानीक खालामा तनूम्‌क ऊम्‍छूङ् खालाई ग्राहाना मानूम्‌क तूई। 18आनानी खँपीका माच्‍छे तनूम् खकामा धार्मीक्‍तामी चापँवाछाची छानीक तूई। 19आनानी रीराम्‌पी काम्‍जोरा तूईनीकसावा कँ आनानीलो मीनाचीमी गूँपीङा नीनहँ। यँमाधँ आनानीवा ईखेपा आम्‍नू रीराम्‌क आङ्‍गाचीलाई ईसीक चालँवा मूमालो झान मारी खँसापी चालँवा मूमालाई खकामा खँमी चापँवाछा छूमालाई आम्‍नूहँपालाई पीनाचीनीक तूवा। खन्‍धँसँ हने धार्मीक्‍तामी चापँवाछा छानीहँ पबीत्‍रा छूमा आम्‍नूहँपालाई पीनाखाईनाचीनी। 20आनानी खँमी चापँवाछाची तूवानीलोबो धार्मीक्‍तामी आधीनापी तूवानीन। 21खोतोलो आनानीवा मानूम्‌क खाचीलामा आनानीलाई यँ फाईदा छा? मक खाचीमी लागी होतोलो आनानी ङत्‍तीनी खकामा मक खाचीमी आन्‍ताने सीमारी ह। 22खतालोने हने आनानी खँपीका माच्‍छे तनूम्‌मा नीनाबूङ्‍मी चापँवाछा छानीक तूई। खकामा आनानीवा नीनाबूङ्‍लामा तूनूम्‌क साखाबो पबीत्‍राता ह। मकामा नकमी नाम्‍य हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा ह। 23यँमाधँ खँमी नाम्‍यने सीमारी ह, खताधँसँ ख्रीस्‍ट येसू एप्रभूपी नीनाबूङ्‍पीका माताङा तम्‌क ममासूङ्‍बो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\