रोमी 7

1रूमीपामीचेऊ, आनानीवा ङीसूनूम्‌न? कँ ब्‍यबस्‍था ङीकाबीचीलो नीनयँक तूई। ब्‍यबस्‍थाने मीनाची लीतीयीमीतो मात्‍ताई लागू छी। 2यादेक लागी, ईत्‍ता भ्‍या मीक मीमाछा ऊम्‍तँपा लीतीतो ऊम्‍तँपालो भ्‍यामी न्‍यामापी छूयीक छी। खतालोने ऊम्‍तँपा सीधँ मक मीमाछावा भ्‍यामी सम्‍बन्‍धापीक न्‍यामापीका माच्‍छे त। 3आतामा फेरी ऊम्‍तँपा लीतीहँतोङा खोसा आर्क वाच्‍छालो भ्‍या मीधँ कलवा मी। खन्‍धँसँ ऊम्‍तँपा सीधँने खोसा ऊम्‍तँपालोक भ्‍यामी सम्‍बन्‍धापीका माच्‍छे त। खकामा खोसावा आर्क वाच्‍छालो भ्‍या मीधँसँ खो कलवामे छीन। 4रूमीपामीचेऊ, आनानी ख्रीस्‍टमी रीराम्‌लामा ब्‍यबस्‍थामी लागी स्‍यानीक तूई, खकामा स्‍याकपीका ऊसापोकाक येसूलो आनानी ईत्‍ताङा छानीमा तोङानीक तूई। आतामा हने काए नीनाबूङ्‍मी लागी खान्‍नीक चालँवा मूकाबी छेने। 5काए एपाईलाक स्‍वभापातीका लीतेयेलो सीमारी बूसक खँसापी सानूवावा काएहँपी चालँवा मूयोक तूवा। ब्‍यबस्‍थावा काएलाई मक खँसापी चालँवा मूमाक सानूवा पेमा हूरेक तूवा। 6काएलाई बान्‍धानापी यूमाकीमी ब्‍यबस्‍थामी लागी सेमा मक ब्‍यबस्‍थापीका काएवा माच्‍छे तूम्‌क तूई। आतामा हने काए पूरान छाबाक बीधीमी आधीनापी तूएन, पबीत्‍रा आत्‍मावा पेक नयाँ पोसूङ्‍वापी स्‍यावा म्‍याम्। 7हने काएकावा यँ गूँमा त? ब्‍यबस्‍था खँहँल्‍या? ब्‍यबस्‍थाने खँ मन। ब्‍यबस्‍था तूवानकधँने कँङावा खँलाई छेमाङा छ्‌यातूङ्‍नक। यँमाधँ ब्‍यबस्‍थावा “आनावा झाली मून” ग्‍यानकधँने, झाली मूमा गेक यँल्‍या कँङावा तूम्‌ङा तूङ्‍नक। 8खन्‍धँसँ खँवा ब्‍यबस्‍थालामा ईत्‍ता खान्‍नीक दँमा तूःमा कँपी झारा खाले झाली मूमाक खा बूसूक तूई। खकामा ब्‍यबस्‍था मान्‍दूङ्‍ने खँ यँनायँक छाक तूई। 9ईखेपा कँ ब्‍यबस्‍था मान्‍दूङ् तूङलो लीतँक तूवा। खतालोने आग्‍या तापाछी खँबो ऊसामा पोका मकामा कँबो स्‍यँ। 10पोसूङ्‍वा पीमाक प्रतीग्‍या मूकाबी ब्‍यबस्‍थावा अँमी लागी सीमारी तातूमा ता। 11यँमाधँ खँवा ब्‍यबस्‍थालामा ईत्‍ता खान्‍नीक दँमा तू मकामा कँलाई मकलामा वालँ म्‍यँहँ सीतँ। 12ब्‍यबस्‍था पबीत्‍रा तूई, आग्‍यासँ पबीत्‍रालो ऊम्‍छूङ् तूई मकामा खान्‍नीक तूई। 13खतालोने मक यँ खान्‍नीक तूई। मकसाङा कँपी सीमारी तातूकहँल्‍या? माता मन, खँन्‍धँसँ खँबो खँतीकाङा दाईमालाई खान्‍नीक खालामा खँवा कँपी सीमारी तातू। आतामा आग्‍यालामा खँ धाई मारी कीमालीक तूई मक छ्‌याक्‍कवा दाती। 14यँमाधँ काएवा खान्‍तो ङीसाम् ब्‍यबस्‍था आत्‍मीकी तूई, खतालोने कँबो रीराम्‌पी तूङ मकामा खँमी चापँवाछा छूमालाई कँलाई ईनमूङ्‍क तूई। 15कँ यँ महँ मक कँ ङीसँन। यँमाधँ कँ यँ मूमा नत मक मन। खन्‍धँसँ कँङावा छीङक थोकाङा कँ म। 16कङाँ मूमा नतँनक चालँवा कँ मधँ ब्‍यबस्‍था ऊम्‍छूङ्‍ङा तूई ग्‍यँमा कँ ओ ग्‍यँ। 17आतामा नक चालँवा मूकाबी कँ मन, कँपी तूकाबी खँबो ह। 18यँमाधँ कँ ङीसँ, कँहँपी खँसापी रीराम्‌लामाक ईत्‍तासँ खान्‍नीक खा तूईन। हाक्‍क खान्‍नीक चालँवा तूई, मक मूमाक अँ सानूवा तूईधँसँ मक कँङा मूमा दूरँन। 19खकामा हाक्‍क खान्‍नीक चालँवा तूई, मक कँ मूमा लाम, खतालोने मक कँ मन, खन्‍धँसँ खँसापी चालँवाबो कँ मूमा लामन मकबोङा कँ मयँ। 20आतामा हने कँ यँ मूमा नतँन मङा कँ मधँने, मक चालँवा मूकाबी कँ मन खतालोने कँहँपी तूईक खँबो ह। 21आतामा नक ब्‍यबस्‍थावा चालँवा मीहँक कँ तूम्‍तूङ्‍क तूई। खकामा कँ खान्‍नीक चालँवा मूमा लामलो, खँसापी अँ छेऊधपीङा छीयीक कँ तूम्‍तँ। 22यँमाधँ कँ अँ सानूवाहँपी नीनाबूङ्‍मी ब्‍यबस्‍थाछोपी दीम्‍दीम्‍ध छँ। 23खताधँसँ अँ आङ्‍गाचीपी तूईक ब्‍यबस्‍थाबो अँ सानूवापी तूईक आर्क ब्‍यबस्‍थालो म़ी, खकामा अँ आङ्‍गाचीपी तूईक खँमी ब्‍यबस्‍थावा कँलाई बान्‍धानापी ते। 24कँ यँतीकाक दूखा चाकाबी मीना राछ! नक सीमारीलोक रीराम्‌पीका आसावा कँलाई माच्‍छे पे? 25एप्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा नीनाबूङ्‍लाई अलने छूने। कँ अँ सानूवालामाङा नीनाबूङ्‍मी ब्‍यबस्‍थामी स्‍यावा म, खन्‍धँसँ अँ खँलोक स्‍वभापालामाबो कँ खँमी ब्‍यबस्‍थामी स्‍यावा म।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\