रोमी 8

1आतामा हने ख्रीस्‍ट येसूपी छूकाबीचीवा दान्‍डा तचीन। 2यँमाधँ ख्रीस्‍ट येसूलामा पोसूङ्‍वा पीकाबी आत्‍मामी ब्‍यबस्‍थावा खँलो सीमारीमी ब्‍यबस्‍थापीका काएलाई माच्‍छे पेक तूई। 3मीनामी स्‍वभापा खँलोक छाकसावा, ब्‍यबस्‍थावा काएलाई लेमेमा दूरून। खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍छालाई काएतीकाङा रीराम्‌पी मून्‍सी खकामा खँमी लागी बली छूसी पसू। आतामा नीनाबूङ्‍वा काएछोपी सासाना मूकाबी खँलोक स्‍वभापालाई नासा मू। 4नीनाबूङ्‍वा खास नक चालँवा मूकबो ब्‍यबस्‍थावा मूमा लामूक धार्मी चालँवा, काए खँ स्‍वभापातीका मन्‍तकाबी, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा गीतीका तकाबीचीपी पूरा छूने ग्‍यामा ह। 5यँमाधँ खँ स्‍वभापातीका तकाबीचीवा ऊम्‍चू रीराम्‌वा नतक थोकाचीपी सानूवा त्‍यची, खतालोने आत्‍मातीका तकाबीवा आत्‍मामी खापी सानूवा त्‍यची। 6खँलोक स्‍वभापावा गीतीका तमाबो सीमारी ह, मातामाङा पबीत्‍रा आत्‍मापी सानूवा त्‍याम्‌धँ हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वालो साङ तम्। 7खँलोक स्‍वभापावा गीतीका तकाबी मीनाची नीनाबूङ्‍मी सातूरा छीमी। खकामा खोची नीनाबूङ्‍मी ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूयीमीन मकामा खोची मक मानामीचीन। 8खकामा खँमी आधीनापी छूकाबी मीनाचीवा नीनाबूङ्‍लाई दीम्‍दीम्‍ध मूमा दूरचीन। 9आतामा आनानीपी ऊम्‍छूङ्‍ङा नीनाबूङ्‍मी आत्‍मा तूईधँने आनानी खँमी आधीनापी मन, पबीत्‍रा आत्‍मामी आधीनापीबो छीनी। खकामा आनानी कोई कसाईपी ख्रीस्‍टमी आत्‍मा मान्‍तूधँने मकची ख्रीस्‍टमीङा मन। 10खकामा आनानीपी ख्रीस्‍ट तूईयीक छीधँने, खँमी गार्नावा आम्‍नू रीराम् सीःकधँसँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी आनानी धार्मी छानीकसावा आम्‍नू आत्‍मा लीतीक छी। 11खन्‍धँसँ येसूलाई स्‍याकपीका ऊमापोकाबीमी आत्‍मा आनानीपी तूईधँने, ख्रीस्‍ट येसूलाई स्‍याकपीका ऊमापोकाबीवाङा आनानीपी तूमाकी ऊम्‍आत्‍मालामा सीःमा खातीक रीराम्‌लाईसँ पोसूङ्‍वा प्‍य। 12आतामा रूमीपामीचेऊ, काए खँमी आधीनापी छूमामा खँलोक स्‍वभापावा गीतीका लेमा छी गूँमा बाद्‍दे मान्‍तूये। 13खतालोने आनानी खँ स्‍वभापावा मूमा नततीका चालँवा मूमाहँ लेमा लामूनूम्‌धँने आनानी सीनीक छी। खन्‍धँसँ पबीत्‍रा आत्‍मालामा आम्‍नू रीराम्‌मी चालँवाचीलाई सीतूनूम्‌धँ आनानीवा पोसूङ्‍वा तूनूम्। 14यँमाधँ आसासा नीनाबू‍ङ्‍मी आत्‍मावा पानचीक छीमी खोची नीनाबूङ्‍मी छाछाची ह। 15नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई प्‍यानीक आत्‍मावा आनानीलाई चापँवाछाची मीःनीन मकामा कीमाकीसँ मीःनीन। खतालोने आनानीवा नीनाबूङ्‍मी छा छूमाक आत्‍मा तनूम्‌क तूई। आतामा काएवा नीनाबूङ्‍लाई “अब्‍बा, पापा” लम्‌मा दबाम्, 16मकबो काए नीनाबूङ्‍मी छाछाची ह गीमा पबीत्‍रा आत्‍मावा एआत्‍मालो प्‍यक गाभाई ह। 17आतामा काए ऊम्‍छाछाची छेकसावा नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍मीनाचीमी लागी सँचेवा मूक साखामी हक्‍वालासँ छेक तूई। खकामा नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍टमी लागी यूसूक थोकामीसँ काए साझे हक्‍वाला छेक तूई। खकामा काए ख्रीस्‍टलोङा ऊम्‍दूखापी दोसेधँने, काए ऊम्‍माहीमापीसँ दोसेक छी। 18कँ आता दाब्‍नचूङ्, नीनाबूङ्‍वा काएपी प्रकट मीक माहीमालो होतोलो काएवा असाम्‌हँक कास्‍टा बराबरी मान्‍तू। 19नीनाबूङ्‍वा लीसूक झारा थोकाचीवा ऊम्‍छाछाची प्रकट छीक ले सानूवा धूसचीमा हूरीखातीमीहँ हूङयीचीक तूई। 20लीसाक झारा थोकाची नईमाम्‍पाङा यँनायँक छाक तूई, यँमाधँ आता छूमा नीनाबूङ्‍मी सानूवा तूवा। आझाईसँ ऊम्‍चू आःसाबो स्‍याहँन। 21ईले लीसाक झारा थोका नासा छूमाक बान्‍धानापीका माच्‍छे तची, खकामा मकचीवासँ नीनाबूङ्‍मी छाचीमी माहीमीत स्‍वतन्‍तारा तची। 22काएवा ङीसाम्, होतोलोतो झारा लीसाक थोकाची मीमाछावा छा वातलो तक कास्‍टातीकाङा मारी कास्‍टा तूचीमा छाट्‍पाटाछीयीमीक तूई, 23लीसाक थोकाची मात्‍ताई मन, नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा आत्‍मामी पाईलाक ममासूङ्‍ची तोकाबी काएसँ, नीनाबूङ्‍वा काएलाई ऊम्‍छाची मेक खकामा एरीराम्‌मी माच्‍छे पेक ले हूङ्‍तो मारी कास्‍टाचीपी छाट्‍पाटाछेयेक तूई। 24यँमाधँ काएवा सानूवा धूसूम्‌माङा माच्‍छे तूम्। खतालोने काएवा यँपी सानूवा धूसूम्‌क तूई मक तूम्‍खातूम्‌क तूईधँने मकपीने सानूवा धूँमाक खाङा छान। यँमाधँ आसावा तचीक थोकाछोपी सानूवा धूसचीहँल्‍या? 25खतालोने काएवा तम्‌हँनक थोकाछोपी सानूवा धूसाम्‌धँने मक तोमालाई मारी असाम्‍मा हूङाम्‌याम्। 26आतामाङा पबीत्‍रा आत्‍मावासँ काए काम्‍जोरा छेलो भाए। काएवा यँतामा नीनाबूङ्‍लाई दब्‍मा छीकल्‍या ङीसाम्‌न, खताधँसँ कास्‍टालोक साब्‍दाचीपी गूँमा दूराम्‌नक खाचीपीका पबीत्‍रा आत्‍मावा एमी लागी नीनाबूङ् दब्‍पे। 27खकामा मीनाचीमी सागूँवापी मीनचीक खा लाम्‍काबी नीनाबूङ्‍वा पबीत्‍रा आत्‍मामी सानूवा यँ तूई मक तूम्‍त। यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका पबीत्‍रा आत्‍मावा पबीत्‍रा मीनाचीमी लागी नीनाबूङ् दब्‍प्‍यची। 28नीनाबूङ्‍लाई लालूखा मूकाबीची खकामा खोसावा ऊम्‍सानूवातीका काछूचीकचीमी लागी झारा थोकापी खान्‍नीक चालँवाङा मूप्‍यची गूँमा काएवा ङीसाम्। 29आसासालाई नीनाबूङ्‍वा पाईलाङा छ्‌यातूचीक तूवा, खोचीलाई ऊम्‍छातीकाङा छूमालाई नीयूक्‍ती मीऊचीक तूवा। खतालोने ऊम्‍छाबो झारापीका तदूङ्‍से छूने ग्‍यामा पाईलाङा नीयूक्‍ती मीऊ। 30खकामा नीनाबूङ्‍वा आसासालाई पाईलाङा नीयूक्‍ती मीऊची खोचीलाई काछूचीसँ। खकामा आसासालाई खोसावा काछूची खोचीलाई धार्मीसँ ठरामीऊची। मकामा आसासालाई खोसावा धार्मी ठरामीऊची खोचीलाई माहीमालोकसँ मीऊची। 31नक खामी बारेपी काएकावा यँ गूँमाल्‍या त? नीनाबूङ्‍ङा काएकालो छीधँने आम्‍का बीरोधापी आसा छूमा दूर? 32नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍छालाई काएलाई पीमाम्‍पा यूसूयोन, खतालोने काए झारामी लागी खोलाई पेखातेक तूई, मातालोने खोलोङा काएलाई चाहाछीक झारा थोका पेनहँल्‍या? 33धार्मी ठरामूकाबी नीनाबूङ्‍ङा तूईधँ, नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीकचीलाई आसावा फक्‍ता तेमा दूरची? 34काएलाई दान्‍डामी आग्‍या पीकाबी आसा तूई? ख्रीस्‍ट येसूवासँ पेन। बर्जू स्‍यामासँ ऊसामा पोकाक तूई। खकामा खो नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे तूईहँ एमी लागी नीनाबूङ् दब्‍पेयेक तूई। 35आसावा काएलाई ख्रीस्‍टमी लालूखापीका मेथाम् खाईमा दूरे? सङ्‍कास्‍टावाले, दूखावाले, खेदवाले, सूसँवावाले, तेहाम् मान्‍दूङ्‍वाले, कीमालीक थोकावाले, लाम्‍छाप्‌वा? 36धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “आम्‍नूमी लागी काएका लेभोरी सेका, खसी खायीक लूक्‍साचीतीकाङा छेकाक तूई।” 37माताने मन, नक झारा थोकाचीपी काएलाई लालूखा मूकाबीलामा काए जीताछूकाबीचीपीकासँ झान्‍सार मारी ढ्‍याप्‍पा तूये। 38यँमाधँ कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा ङीसँ, ना सीमारीलो पोसूङ्‍वा, ना स्‍वर्गादूतचीलो खँसापीमी रचीवा खकामा ना होतोलो छीक खावालो स्‍यालानी छीक खावा, ना रचीवा, 39ना ऊचाईवा ना गाईराईवा खकामा ना आरू लीसाक थोकाचीवा, ख्रीस्‍ट येसू एप्रभूपी तूईक नीनाबूङ्‍मी लालूखापीका काएलाई खीक्‍मा दूरे।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\