रोमी 9

1कँ ऊम्‍छूङ् खा नीन खकामा कँ ख्रीस्‍टमी छँकसावा वालँ खा नीनन। अँ नूवा पबीत्‍रा आत्‍मामी सासानापी तूईकसावा कँ वालँ नीनन गूँमाक प्रामाना ताल। 2खकामा अँ सागूँवापी मारी सोगालो हाल्‍लोसँ लूकीनक पीरा तूई। 3अँ मीनाची, अँ यहूदी रूमीपामीचीमी माच्‍छेमी लागी बर्जू कँ दङ्‍खँ तोकाबीलो ख्रीस्‍टपीका मेथाम् छँकधँसँ छाक थीय ग्‍यँमा मीन्‍नचूङ्। 4खोची ईस्राएलीची ह, खोचीवा नीनाबूङ्‍मी छाछाची छूमाक आधीकारा तूचीक तूई। नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई ऊम्‍माहीमा खँमीऊची। खोसावा खोचीलो कारार मू खकामा ऊम्‍ब्‍यबस्‍था पीऊची। खकामा खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई ऊम्‍छूङ् आराधाना मूमाकलो नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍याची तोमाक खान्‍नीक दँमासँ तूची। 5खोची नू फीःसाक हीब्रू फूपापाची तूवामी, खकामा रीराम्‌पी ख्रीस्‍टसँ ऊम्‍चू बङ्‍साकङा ह। झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍मी सूनाम् सूनाम् साया पोनेयाने। आमेन। 6खतालो नीनाबूङ्‍मी खा यँनायँक छाहँल्‍या? माता मन, यँमाधँ ईस्राएलपीक झाराङा नीनाबूङ्‍मी मीनाची मन। 7खकामा अब्राहाममी चाचायोछाची छीमीकसावा खोची झारा नीनाबूङ्‍मी छाछाची छीमीन।धार्मसास्‍तारावा ग्‍यातीका नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलाई लू, “नक ईसाहाकमी छाछाचीलामाङा आनालाई प्रतीग्‍या मूःनाक छाछाची आनावा तना।” 8नक खामी आर्थाबो रीराम्‌लामा मूनामीकची नीनाबूङ्‍मी छाची मन खतालोने नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍यालामा मूनामीकचीबो अब्राहाममी छाछाची ह। 9नीनाबूङ्‍वा आतामा प्रतीग्‍या मी, “तकामाक दँमापी कँ लासँमा तँ, खकामा सारावा ईत्‍ता वाच्‍छाछा वात।” 10मक छाङा एपूर्खा ईसहाक छा खो पोराहँ रेबीकालाई भ्‍या मू, खकामा रेबीकावा जँले वाच्‍छाछा वातू। 11खकामा जँले वाच्‍छाछाची मून्‍मापीका पाईलाङा, खोचीवा खान्‍नीकलो खाईसीक चालँवा मूमापीका पाईलाङा चालँवालामा मन खतालोने नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूक थोका ऊम्‍सानूवातीका ताल्‍मेमालाई नीनाबूङ्‍वा रेबीकालाई, “तदूङ्‍सेवा सीबीसेमी स्‍यावा मूमाछी” लूक तूवा। 13धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “याकूबलाई कँ लालूखा मीङ् खकामा एसाबलाईबो छीङूङ्।” 14खतालोने हने काएकावा यँ गूँमा? नीनाबूङ्‍वा पक्‍छेपाता मीहँल्‍या? माताने मन। 15नीनाबूङ्‍वा मोसालाई लू, “कँ आसासालाई कृपा मूमा नतँ खोचीलाई कँ कृपा म्‍यँचूङ् खकामा आसासालाई सम् तूईमा नतँचूङ् कँ खोचीलाई सम् तूयँचूङ्।” 16आतामा मीनामी सानूवावा नतकपी खकामा खोसावा मूमा लामक थोकापी नक भरा पराछीन, खतालोने नीनाबूङ्‍मी कृपाछोपीबो नक भरा पराछी। 17धार्मसास्‍तारावा फारो हँलाई ल, “कँ आनालामा झारालाई अँ र खँमेमालाई खकामा खँदीमापी अँ नूङ् झारावा ईनूचीने ग्‍यँमा कँ आनालाई हँ मोनाक ह।” 18आतामा नीनाबूङ्‍वा आसासालाई सम् तूईमा नतची खोचीलाई सम् तूयची खकामा आसासामी सागूँवा काठोरा मूमा नत ऊम्‍चू सागूँवा काठोरा म्‍याची। 19आनानीवा कँलाई ततेनी, “माताधँ नीनाबूङ्‍वा यँतामा फक्‍तावालाचीलाई फक्‍ता त्‍यची त? खकामा नीनाबूङ्‍मी सानूवावा नतक खामी बीरोधापी आसा नेमा दूरची?” 20खतालोने मीना छीखातीनामा नीनाबूङ्‍लो ङोङो मूकाबी आना आसाहँल्‍या? खकामा भामी खोँवा खोलाई बानामूकाबी मीनालाई, “आनावा कँलाई यँमा आतीकाक बानाम्‍यँनाक?” गीहँ ततहँल्‍या? 21ईत्‍ता भामी ढीक्‍कापीका ईत्‍ताबो मारी खान्‍नीक चालँवामी लागी खकामा ईत्‍ताबो ले लेपी गँमालाई खोँ बानामूमाक भाछोपी कूमालेमी आधीकारा मान्‍तूहँल्‍या? 22आतामाङा मीनाचीमी न्‍याया मूमा खकामा खोचीलाई ऊम्‍र खँमेमाक आधीकारा नीनाबूङ्‍लो तूई। मकामा नीनाबूङ्‍मी न्‍यायापी पराछूमा खात्‍तचीक खँसापी मीनाचीलाईसँ मारी अमायोमाक आधीकारासँ नीनाबूङ्‍लो तूई। 23खतालोने नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍मारी माहीमा खँमेमालाई कोई कसाईलाई सम् तूयूचीक तूईधँने यँ छीत, खोसावा काएलाई ऊम्‍माहीमा तोमालाई पाईलाङा त्‍यारी मेक ह। 24खकामा नीनाबूङ्‍वा काएलाईसँ काछे। खोसावा यहूदीचीहँपीक मात्‍ताई मन आर्क जाईचीपीकासँ काछेक तूई। 25खकामा खोसावा होसेमी कीतापापी आता ग्‍याक तूई, “आसासा अँ मीनाची तूवामीन हने कँ खोचीलाई ‘अँ मीनाची’ लँचूङ्। खकामा आसासा अँ लालूखालोक तूवामीन खोचीलाई ‘कँ अँ लालूखालोक’ लँचूङ्।” 26खकामा “हापी खोचीलाई ‘आनानी अँ मीनाची मन’ लाक तूवा, मपीङा खोची ‘लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी छाची’ लीमी।” 27ईस्राएलमी बारेपी यासाईया अगम्‍बक्‍तावा आता गी, “ईस्राएलमी छाछाची होङ्‍कामापीक बालूवातीका तूईमीधँसँ, खोचीहँपीक आतूछेवा मात्‍ताई माच्‍छे तची। 28यँमाधँ प्रभूवा साप्‍तेमूलूङ्‍पी ऊम्‍दान्‍डा चँरङा तातमा पूर मी।” 29यासाईया अगम्‍बक्‍तावा आताकाक खा ग्‍यामा पाईलाङा नीनाक तूई, “झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक प्रभूवा काएलाई एजाईमी लागी कोई कसाई कानेसेनकधँने सादोमलो गामोरातीकाङा काएसँ छेखातेक थीय।” 30खतालोने काएकावा यँ गूँमा? धार्मी छूमा मन्‍लाम्‍काबी आर्क जाईची बीस्‍वसालामा धार्मी छामीक तूई। 31खन्‍धँसँ ब्‍यबस्‍थालामा धार्मी ठराछूमा लाम्‍काबी ईस्राएलवा ब्‍यबस्‍था पूर मूमा दूरून। 32खतालोने खोचीवा यँमा दूरूचीन? यँमाधँ चालँवालामा धार्मी ठराछूमा दूरी ग्‍यामीमा बीस्‍वसालामा धार्मी छूमा लामूचीन। खोची ठकाछूमाक लूङ्‍पी ठकाछामीमा धीसामीक तूई। 33धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई, “खाङानूम्, कँ सीयोनपी ईत्‍ता ठकाछूमाक लूङ् यूसँ, खकामा मक लूङ्‍पी मीनाची ठकाछीमी, मक ईत्‍ता धीलूङ्‍पी ठकाछीमीमा खोची धीसीमी, खन्‍धँसँ खोलाई बीस्‍वसा मूकाबीची ङईमालीक छीमीन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\