तीतस 1

1कँ पावल नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍चापँवाछा, खकामा येसू ख्रीस्‍टमी प्रेरीतपीका, नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीक मीनाचीमी नीनाबूङ्‍छोपीक ऊम्‍चू बीस्‍वसा खकामा भक्‍तीलो तोङीक ऊम्‍छूङ् खामी नूवा पोर्मेमालाई, 2मक बीस्‍वसालो नूवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वामी आःसापी तूई। मक हाल्‍लोसँ वालँ नीनीनक नीनाबूङ्‍वा सूनाम् सूनाम् पाईलाङा प्रतीग्‍या मूक तूई। 3खकामा खोसावा नकची ठीक्‍का दँमापी ऊम्‍खालामा काएलाई खँमेक तूई। नक अँ जीम्‍मापी प्‍यँमूङ्‍क एखँपीका माच्‍छे पीकाबी नीनाबूङ्‍वा कँलाई आग्‍या प्‍यँतीकाङा कँ घोसाना म। 4ईत्‍ता बीस्‍वसापीङा छूकाबी तीतस ऊम्‍छूङ्‍ङा अँ यायाछालाई: एपा नीनाबूङ् खकामा खँपीका माच्‍छे पीकाबी येसू ख्रीस्‍टलामा ममारूङ्‍लो साङ। 5कँ आनालाई क्रेटपी काईनासोनालो आरामूनाक आपूर चालँवाची पूर मू, खकामा झारा साप्‍सेमापी मन्‍डालीक एल्‍डरची छ्‌यातूची। 6एल्‍डरमीबो ईत्‍ता मात्‍ताई ऊम्‍तँमा छूमाछी, खोची फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छूनेमी खकामा ऊम्‍चू छाची बीस्‍वसीची छूमाछी। खकामा खोची ऊम्‍चू चालचालानापी खान्‍नीकलो आग्‍या र्‌याब्‍काबीची छूमीने। 7यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी चालँवा मूकाबी छाकसावा बीसपबो फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छूमाछी। खो हठी खकामा चँर छूली मन्‍मूकाबी, खमँवावा मन्‍सेकाबी, मन्‍खीकाबी खकामा झाली मन्‍मूकाबी छूमाछी। 8दँनीचीलाई खान्‍नीतो स्‍यावा मूकाबी, खान्‍नीक चालँवा मूमा नईकाबी, ऊम्‍हँपालाई खान्‍नीतो यूकाबी, ईमान्‍दारी, पबीत्‍रा खकामा संयमी छूमाछी। 9खकामा खोलाई च्‍याताक झारा बीस्‍वसयोग्‍या नीनाबूङ्‍मी खापी खो रलोक छूमाछी खकामा खोसावा ऊम्‍छूङ् नूवाताया खान्‍नीतो चेमादूर्माकी खकामा नक नीनाबूङ्‍मी खा कीब्‍काबीचीमी खा वालँ मूमातीङ्‍मा दूर्काबी छूमाछी। 10यँमाधँ मपी आग्या माना मन्मूकाबी मीनाची खकामा ऊम्धनाचम्‌क खा पोकाबीची खकामा वालँ मूकाबीची छीमी, खास खातना छूकाबीचीवाबो आतीकाक चालँवा मीची। 11नकचीमी ङो छेमाछी, यँमाधँ नकचीवा मीनाचीमी झानीचीलाई खोचीवा चेमा ईसीक थोका च्‍यातूचीमा खालबाला मूचीक तूई। नकचीवा आतीकाक चालँवा बूलूमी लागी मीची। 12यँमाधँ ईत्‍ता ऊम्‍चू अगम्‍बक्‍तावाङा आतामा ग्‍याक तूई, “क्रेटक मीनाची हाल्‍लोसँ वालँ नेकाबी, खँसापी पसूची खकामा आतीमीक घीचूवाची छीमी।” 13नक गाभाई ऊम्‍छूङ्‍ङा ह। आतामा खोचीलाई मारी पायूची खकामा खोची बीस्‍वसापी रलोक छूमीने। 14खकामा ऊम्‍छूङ् खालाई छीङ्‍काबी मीनाचीमी आग्‍या मानामूमालो यहूदीचीमी खीसालाम्‍पे ऊम्‍चू सानूवा तीऊचीनने। 15नीकचीलाई झारा थोकाङा नीक छी, खकामा ईसीकचीलो अबीस्‍वसीचीलाई यँ थोकासँ ईसीक छी, खकामा ऊम्‍चू सानूवालो नूवा भ्रस्‍टा छीक छी। 16खोचीवा काएकावा नीनाबूङ्‍लाई छेमाने छ्‌याताम्‌का गीमी खताधँसँ खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई ऊम्‍चू चालँवावा छीङची। खोची चीमालीकलो आग्‍या मन्‍र्‌यब्‍काबीची छीमी, खकामा खोचीलाई ईत्‍तासँ खान्‍नीक चालँवा मूमा खात्‍तचीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\