तीतस 2

1आनावा हाक्‍क धार्मीक सीदान्‍ता तोङीक तूई मकङा च्‍यातूची। 2पासूम्‍पा मीनाचीलाई संयमी, गाम्‍भीर, नूवामी सानूमी, बीस्‍वसापी पाक्‍का, खकामा लालूखालो धाईरेपी ऊम्‍‍रलोक छूमालाई च्‍यातूची। 3मातामाङा मासूम्‍माची ऊम्‍चू बानीबेहोरापी सायासम्‍दूङ् तोकाबी खकामा आरूलाई माताङा फक्‍ता मन्‍तेकाबी, खमवा साफी मन्‍दूङ्‍काबी छूमीने। खकामा यँ खान्‍नीक तूई मकङा आरूचीलाई च्‍यातानूम् लूमा आरामीऊची। 4खकामा खोचीवा सँलँमेचीलाई ऊम्‍चू ऊम्‍चू तँपालो ऊम्‍चू ऊम्‍चू छाछाचीलाई लालूखा मूमा तालीम पीऊचीने, 5आतामा मक सँलँमेची नूवामी सानूमी, ऊम्‍चू तँपामी स्‍यावा मूकाबी, खीम् चाकाबी, सम् तूईकाबी, खकामा ऊम्‍चू ऊम्‍चू तँपामी हूपी तूमाकी छूमीने, आतामा मीनाचीवा नीनाबूङ्‍मी खामी दोधूम् पोमा तूचीनने। 6आतामाङा सँलँचीलाईसँ संयमी छूमालाई कँदीमानूम्। 7खकामा झारा खान्‍नीक चालँवापी आम्‍हँपाबो यादे छाहँ आरूचीलाई खँमीऊची, खकामा आम्‍सीक्‍छेचीपी ईमान्‍दारीतालो गाम्‍भीरता छूने। 8खकामा आम्‍खामी आसावासँ दोधूम् पोमा तूचीनने, आतामा एबीरोधापी खाईसीक खा नेमाक लागी यँसँ मान्‍तूकसावा एबीरोधीची ङईमालीक छूमीने। 9चापँवाछाचीसँ ऊम्‍चू तँबप्‌मी आधीनापी तूमीने खकामा झारा चालँवापी तँबप्‌लाई दीम्‍दीम्‍ध मीऊचीने, खोची ङोधूप्‍काबी छूमीनने लूचीमा आरामीऊची। 10खोची खूचीपाची छूमीनने, खोची झारा चालँवापी हँरेप्‍पालोक छूमीने। आतामा खोची झारावा झारा थोकापी एखँपीका लेमेकाबी नीनाबूङ्‍मी धार्मीक नूवातायामी सोभा पोर्पीऊचीने। 11यँमाधँ झारा जाईलाई खँपीका लेमेमालाई नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍ममारूङ् काएलाई खँमेक तूई। 12खकामा नक ममारूङ्‍वा काएलाई साप्‍तेमूलूङ्‍पी छेलो, नीनाबूङ्‍वा नतक पोसूङ्‍वा लेमालो रीराम्‌वा मूमा नतक झारा थोका छीङ्‍मा, खकामा संयमी छूमा, सोझ छूमा, नीनाबूङ्‍पी सानूवा तेमायामा च्‍याते, 13खलो काएवा झारापीका ढ्‍याप्‍पा एनीनाबूङ् खकामा काएलाई एखँपीका लेमेकाबी एप्रभू येसू ख्रीस्‍ट तीलोक हँसहँलँमी ले हूङाम्‌याम्‌क तूई खकामा मपीङा एसानूवा धूसाम्‌याम्‌क तूई। 14खोसावा अधार्मपीका माच्‍छे पीमालो नीक मूमा खकामा ऊम्‍जाई मूःमाहँ खान्‍नीक चालँवा मूमालाई ऊम्‍हँपालाईङा काएलाई पेखाते। 15आम्‍झारा आधीकारावा नक खाची च्‍यातूची खकामा ऊम्‍चू कँ दीम्‍तो नूवाताया पीऊची खकामा खोचीलाई पायूचीसँ। आतामा आनालाई आसासँ खाईसीतो खाङानानने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\