तीतस 3

1सासाकालो आधीकारीचीमी हूपी तूमा, खकामा खोचीवा आरामीनीक झारा खाची खान्‍नीतो र्‌याब्‍मा खकामा झारा ईमान्‍दारी चालँवा मूमालाई चँरीचूबानीहँ तूवानी लूचीमा बीस्‍वसीचीलाई मीन्‍मीऊची। 2खकामा खोची आरूचीमी बारेपी खाईसीक नेमीनने, थानवापीका मेथाम् तूमीने, सानूवापा छूमीने खकामा खान्‍नीक चालँवा मूचीने। 3ई दँमापी काएसँ याक्‍तँ, खा मन्‍चाकाबी खकामा वालँ छेमा बाराला छेक तूये। खकामा काए रीराम्‌वा मूमा नतक खाईसीक थोका मूतो, खँसापीलो झाली मूतो लाम्‍दूमेक तूवा। काएवा आरूचीलाई छीङूम् खकामा खोचीवासँ काएलाई छीङेमीक तूवा। 4खन्‍धँसँ काएलाई एखँपीका लेमेकाबी नीनाबूङ्‍मी भलाईलो लालूखा खँमेमा, 5खोसावा काएलाई लेमेक तूई, काएवा एहँपावाङा मूम्‌क धार्मीक चालँवावा मन, नीनाबूङ्‍वा सम् तूयेमा काए लीतेक ह। खकामा पबीत्‍रा आत्‍मालामा खोसावा एखँची सीऊमा नयाँ जान्‍मलो नयाँ पोसूङ्‍वा पेक तूई। 6मक नीनाबूङ्‍वा एखँपीका लेमेकाबी प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा साफी ऊम्‍पबीत्‍रा आत्‍मा काएपी थोकूक तूई। 7आतामा ऊम्‍ममारूङ्‍लामा धार्मी मेहँ काएवा एसानूवा धूसाम्‌क हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वामी हाका तूम्‌क तूई। 8नक खा ऊम्‍छूङ् ह, आनावा नक खाचीपी जोरा तीऊ गूँमाक अँ सानूवा तूई। आतामा खोची झारा नीनाबूङ्‍पी हरेप्‍पालोक मीनाचीवा खान्‍नीक चालँवा मूमायामालाई नूवा याकूयोचीने, यँमाधँ नक मीनाचीमी लागी साफी खान्‍नीकलो धूङ्‍लीक तूई। 9अतँ पूर्पाछेची आनानीहँपी छूनने, खकामा ल़ाम ब‌ङ्सावालीक खाची, थानवापीका मकामा ब्‍यबस्‍थामी बारेक मन्‍तोङ्‍माक खापीका मेथाम्‌ङा तूवानी, यँमाधँ मक धूङ्‍लीक मान्‍तू खकामा मक यँनायँक तूई। 10मन्‍तोङ्‍माक चालँवा मूकाबी मीनाचीलाई ई खेपालो हीसा खेपा चेताऊनी प्‍यानूम्, खकामा खोचीलो आम्‍नू यँसँ सम्‍बन्‍धा छूनने। 11नक आनानीवा ङीसूनूम् यँमाधँ आतीकाक मन्‍तोङ्‍माक चालँवा मूकाबी मीना भ्रस्‍टा खकामा खँवाला ह। खकामा खो ऊम्‍हँपा फक्‍तावाला ठराछाक तूई। 12हने कँ आर्तीमसलो तूखीकसलाई आनापी पसँहँ, खोची आनापी तीचीमा आनाबो नीकोपोलीसपी कँपी तामालाई बाल्‍ला मू। यँमाधँ कँ मपीङा दँ वँङीनतो तूमाक सानूवा मूङ्‍क तूई। 13वकीला जेनास खकामा अपोल्‍लोसलाई ऊम्‍चू लाम्‌क चाहाछीक थोकाची प्‍यानूम्‌मा आनानीवा दूरूनूम्‌तो भनूम्, खकामा खोचीलाई यँसावासँ रँरीऊचीनने। 14एमीनाचीवा खान्‍नीक चालँवा मूमायामा ङीसूचीने, यँमाधँ मीनाचीलाई छूमाम्‍पाछीनक खँचची छीलो खोचीवा भमा दूरूचीने, खकामा खोचीवा आरूचीलाई भमायामा दूरूचीने। 15कँलो छूमाकी झारावा आनानीलाई सेवा हसानीक तूई, बीस्‍वसापी काएलाई लालूखा मूकाबीचीलाई सेवा मानूम्, आनानी झारालो नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\