MATI 1

1Abraham pvlí pvlaq Dawi ang pvlí pvlaq Yesu Kristu dvcì gùn we shìpan kàru. 2Abrahamí nø Isak, Isakngí nø Yaku, Yakuí nø Yuda nvng angnvm rì svng shvzat yà:ngà. 3Yudaí nø Tamar taqkèní Perezi nvng Zera; Perezií nø Hezron, Hezroní nø Aram svng shvzat yà:ngà. 4Aramí nø Aminadab, Aminadabmí nø Nashon, Nashoní nø Salmon svng shvzat yà:ngà. 5Salmoní nø Rahab taqkèní Boazi svng shvzat yà:ngà. Boazií nø Ruta kèní Obed, Obední nø Yeshi svng shvzat yà:ngà. 6Yeshií nø koqkv́m pè Dawi svng shvzat yà:- ngà. Dawií nø, Uria chø̀mmè í yà:ngì mè kèní Solomon svng shvzat yà:ngà. 7Solomoní nø Rehoboam, Rehoboamí nø Abiya, Abiyaí nø Asa svng shvzat yà:ngà. 8Asaí nø Yehoshafat, Yehoshafatní nø Yoram, Yoramí nø Uzia svng shvzat yà:ngà. 9Uziaí nø Yotam, Yotamí nø Ahazi, Ahazií nø Hezekia svng shvzat yà:ngà. 10Hezekiaí nø Manase, Manaseí nø Amon, Amoní nø Yosia svng shvzat yà:ngà. 11Babelon móng svng bashà rì vgùngv́m yà:ngà nǿngla taq, Yosiaí nø, Yekonia nvng angnv̄m rì svng shvzat yà:ngà. 12Babelon svng vgùngv́m bǿà mèpv̄ng, Yekoniaí nø Shealtiel, Shealtielí nø Zerubabel svng shvzat yà:ngà. 13Zerubabelí nø Abiud, Abiudní nø Eliakim, Eliakimí nø Azor svng shvzat yà:ngà. 14Azorí nø Zadok, Zadokngí nø Akim, Akimí nø Eliud svng shvzat yà:ngà. 15Eliudní nø Eleazar, Eleazarí nø Matan, Mataní nø Yaku svng shvzat yà:ngà. 16Yakuí nø Mari ang chø̀mpè Yosep svng shvzat yà:ngà we; Kristu wa, tǿò pè Yesu nø, Marií gv̀l yà:ngà. 17Wervtnø Abraham dvciq kèní Dawi dvciq høq shvngbe nø tiqcé vbì dvciq í yà:ngì. Vrá, Dawi dvciq kèní Babelon móng svng vgùngv́m yà:ngà dvciq høq tiqcé vbì dvciq í yà:ngì. Babelon svng vgùngv́m yà:ngà yv́ng kèní Kristu dvciq høq gø tiqcé vbì dvciq í yà:ngì. 18Yesu Kristu gv̀l yà:ngà dāng nø yadø íe. Angmè Mari nø Yosep svng dv́nshi bǿì mèpvng, angní shini màshvzøngshì dvgvp, ang nø Shànshér Pvlacè taqkèní góngshvng mø̀í we svng dǿm bǿà. 19Ang chø̀mpè Yosep nø døngman vsvng í nø, ang svng shvraq chaq màmvyǿ rvt, mvyø̀:ní ang svng gurlv́m dvdv̄m lú:ngà. 20Wedø ínìgø a:ngí yarì dāng dvda: mò ke, kū, Vkàngpè Ang dvzv́r tiq gǿ nø yøpnv́ng taq ang svng dvtánshì nø yadø a:lòe. “Dawi pvlí pvlaq Yosepmé, nà svng vdv́nshìshaq mè Mari nø nvchø̀mmè washìlv́m lòng dang mèdètiqshìni. Pàwálv́m wani ang góng taq cv̀mré ríò lòng nø, Shànshér Pvlacè taqkèní íe. 21A:ngí nø angcè tiq pè gv̀l daqòe. Ang bø̀ng nø nàí Yesu, wa tǿ ràe. Kadø íe wani Ang dvcì cèrì svng angmaq mvrà kèní chutchv́nglv́m pè nø Ang íe,” a:lòe. 22Yarì shvngbe í yà:ngì we nø, Vkàngpèí kàdvtutshú pè taqkèní shø̀n yà:ngà kà dvhø̄:mò we íe. 23We kà nø, “Eyv̀ngnøng, chø̀myoré vjø̀ng tiq mè nø góngshvng mø̀í long nø, Angcè tiq pè gv̀l daqòe. Ang bø̀ng nø, Immanuel, tǿ lú:ngòe,” wae. Wekà nø, “Gvray nøngmaq nvng v̄le,” wa kà íe. 24Yosep nø yøp yv́ng kèní vshat ráì kvt, Vkàngpè Ang dvzá:rí ang svng dvká:mò dø tiqdvchá cà:nò nø, wemè svng ang chø̀mmè washìlv́m lūshì yà:ngì. 25Inìgø, angcè mvgv̀l daqò dv́ngte ang nvng màshúshi. A:ngí cv̀mré pè vbø̀ng nø Yesu, wa tǿòe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\