Luka 5

1His i diwes, kai o Jesus pash o baro pani Genezaret tardo his. Un bud menshe kaman te shunell o Debleskro lab. 2Un job dikas dui tikne panjeskre ulepangre pash o pani tchiddo. I matchepangre djan dran lende win, te thowenn le pengre matchengre gone. 3Koi djas lo ap ko panjeskro ulepaskro, hoi o Simoneske hi, un mangas les, te ulerell lo i tikno kotar ap o pani win. Un job beshas pes an ko panjeskro ulepaskro, un penas i menshenge o Debleskro lab. 4Un pal kowa penas lo ap o Simoneste: "Aan ko panjeskro ulepaskro dureder ap o pani, un witsrenn tumare matchengre gone win, te taprenn tumer i matche!" 5Penas o Simon: "Sikepaskro, mer budram i tseli rat, un tapram tchi. Tu te peneh les mange, palle witsrau i matchengre gone pale win." 6Un har jon kowa kran, tapran jon jaake bud matche, te kaman i matchengre gone paash te djal. 7Un jon dan i wawar matchepangren gole, te tsardenn jon lentsa khetne i matchengre gone dran o pani win. Un jon wan, un khetne kran le kol dui panjeskre ulepangre jaake pherdo matche, te djan i panjeskre ulepangre paash tele. 8Har o Simon Petro kowa dikas, peras lo glan o Jesuseste tele ap i phub, un penas: "Dja tuke mandar, miro rai! Me hom i mursh, kai doosh ap mande hi." 9Har job dikas, te tapran le jaake bud matche, was i bari traash pral leste, un ap kolende, kai pash leste his, 10ninna ap o Jakobo un ap o Johanni, kolengro dad hi o Zebedeo. Kol dui budran o Simoneha khetne. Un o Jesus penas ap o Simoneste: "Ma traash! Me krau tutar jekes, kai anell menshen pash mande." 11Un jon anan kol panjeskre ulepangre ap o them, un mukan lauter tchiddo, un djan leha. 12An jek foro his i mursh, koles his i djungelo nasslepen, kai leskro mass ap leste tele merella. Job dikas o Jesuses, un witsras pes glan leste tele ap i phub, un mangas lestar: "Rai, te kameh tu, nai kreh tu man sasto." 13Un o Jesus tchiwas peskro wast ap leste, un penas: "Me kamau, te wess sasto." Un ap jek kopo djas o nasslepen lestar. 14Un o Jesus penas leske: "De jak, te peness kekeske, hoi me tuke krom! Dja pash o rashajeste un sike leste, kai tiro nasslepen tutar djas. Un aan kowa glan o Debleste, hoi o Mose penas, te djinenn i menshe, kai tu sasto wal!" 15Un bud un budeder menshe shunan o Jesusestar. Un bud wan khetne, te shunenn le les, un te wenn le lestar sasto kerdo. 16O Jesus tsardas pes lendar pale, un djas an o mulo them, un rakras kote o Debleha. 17His i diwes, kai job i menshenge o Debleskro lab penas. Un bud Farisarja un biboldengre tchatchepangre his mashkral lende beshdo. Jon wan dran i themma Galilea un Judea, un dran o foro Jerusalem. Un o Jesus kras i menshen sasto an o Debleskri soor. 18Koi wan mursha un anan i murshes ap o tchiben. Kowa nashte nashas gar. Jon kaman les an o kheer te anell, kai o Jesus hi, un glan leste te tchiwell. 19An kau kheer his jaake bud menshe, te nashte anan le kol nasseles gar dre. Koi djan jon ap o kheer pral pre, lan barra win, un mukan ko tchiben mashkral i menshende glan o Jesuseste tele. 20Un o Jesus dikas lengro patsepen, un penas ap ko mursheste, kai nasselo hi: "Tchawa, me lau tiri doosh tutar." 21Un i biboldengre tchatchepangre un i Farisarja penan jek ap o wawareste: "Koon hi kau mursh, kai krell pes har o Dewel? O Dewel kokres nai lell i doosh i menshendar." 22Un o Jesus haiwas, hoi jon mashkral pende jaake penan. Un job penas ap lende: "Hoske djal kowa an tumaro shero trujal? 23Hi kowa phareder, te penap: Me lau tiri doosh tutar krik, har te penap ap leste: Ste pre, le tiro tchiben un dja trujal? 24Kanna sikrau tumen, te hi o Menshengro Tchawes koi soor ap i phub, te nai lell lo i doosh i menshendar krik." Palle penas o Jesus ap ko mursheste, kai nai nashell gar: "Ste pre, le tiro tchiben un dja khere!" 25Un kowa stas sik glan lauterende pre, las peskro tchiben, un djas khere un sharas o Debles. 26Un kolla, kai dikan kowa, kran bare jaka, un sharan o Debles. Un i bari traash was ap lende, un jon penan: "Mer dikam kau diwes i baro koowa." 27Koi pal djas o Jesus dran ko foro win. Un job dikas i murshes pash ko kheer beshdo, kai job i biboldendar lowe i Remarjengre rajenge dre las. Leskro lab hi Levi. Un o Jesus djas pash leste un penas: "Am, dja mantsa!" 28Un job stas pre, un mukas lauter tchiddo, un djas leha. 29Un o Levi kras o Jesuseske an peskro kheer i baro chapen. Un bud kolendar, kai lan i biboldendar lowe i Remarjengre rajenge dre, chan lentsa khetne. Un ninna wawar menshe his koi. 30Un i Farisarja un i biboldengre tchatchepangre his chojemen ap o Jesuseste. Un jon penan ap leskre malende: "Hoske chan tumer kolentsa, kai lenna lowe i Remarjenge dre, un kol wawarentsa, kai ninna tchilatcho koowa kran un doleske pale-tchiddo hi?" 31Koi penas o Jesus: "Kolla, kai sasto hi, djan gar pash o dramaskro. Kolla, kai nasselo hi, djan pash leste. 32Me wom gar, te dap ap kolende gole, kai ap o tchatcho drom hi. Na-a! Me wom, te dap kolen gole, kai djan ap o tchilatcho drom, te mukenn le pengro tchilatcho drom, un djan ap o Debleskro drom." 33Jon penan ap o Jesuseste: "O Johanneskre mala chan un pijenn bud kope tchi, te mangenn le o Debles. Un ninna kolla, kai shunenn ap i Farisarja, krenn kowa jaake. Hoske chan un pijenn tire mala?" 34Penas o Jesus ap lende: "Jaake raha har o bijabeskro ap i bijab hi, denn tumer chapen kolende, kai ap i bijab hi. Tumer mukenn len gar te bokell. 35I tsiro wella, kai o bijabeskro lendar krik lino wella. Ap ko tsiro chan un pijenn le tchi." 36Un job penas lenge laba, kai i khatedo tchatchepen dren hi, un penas: "Kek tchinell i kotar dran i newo ripen win, un siwell les ap i phuro ripen. Kowa krell o newo un o phuro ripen paash. 37Un kek tchorell i newi mool an phure moljakre gone. I newi mool krell i phure moljakre gone paash. Un i mool nashella win. Un i gone hi ninna paash. 38I newi mool well tchoredo an i newe moljakre gone. 39Un kek, kai phuri mool pijas, kamell i newi mool te pijell. Job penella: Koi phuri mool hi latcheder."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\