Marko 15

1Sik taissarlake wan i bare rashaja un i biboldengre phureder un tchatchepangre khetne i tsele pralstune biboldentsa. Un jon rakran khetne, hoi te krenn le o Jesuseha. Un jon pandan les, anan les pash o Pilateste un dan les an leskre wasta. 2Un o Pilato putchas lestar: "Hal tu o baro rai pral i biboldende?" Penas job ap leste: "Awa, hi jaake, har tu penal." 3Un kol bare rashaja anan bud doosh ap leste pre. 4Un o Pilato putchas lestar pale: "Hoske peneh tu tchi? Shun, har bud doosh anenn le ap tute pre!" 5O Jesus penas buder tchi, jaake te kras o Pilato bare jaka. 6Ap ko tsiro his jaake, te mukas o Pilato hako bersh ap kol diwessa, kai kherenna Passa, jekes dran o stilepen win. Koles nai rodan i bibolde win. 7Koi his jek, ko kharas Barabas. Kowa his stildo kolentsa, kai kran i baro tchingepen, kai wan i menshe diwjo. Koi pashal maran le jekes. 8Un i bibolde djan pash o Pilateste, un mangan lestar, te krell lo jaake, har job ap hako Passa krella. 9Un o Pilato putchas lendar: "Kamenn tumer, te mukap o rajes pral i biboldende wi?" 10O Pilato djinas, te silwerenn i bare rashaja ap o Jesuseste. Un doleske dan le les an leskre wasta. 11Koi kran kol bare rashaja i menshen diwjo, te penenn le o Pilateske: "Mer kamah feteder, te mukess o Barabes wi!" 12O Pilato putchas pale lendar: "Hoi kamenn tumer, te krap me koleha, koles tumer kharenna Baro rai pral i biboldende?" 13Un jon dan pale gole: "De les ap o trushel!" 14Koi putchas o Pilato lendar: "Hawo tchilatcho koowa kras job?" Koi dan le sorleder gole: "De les ap o trushel!" 15O Pilato kamas kowa te krell, hoi kol bud menshe lestar kaman un mukas o Barabes dran o stilepen wi. Un o Jesuses mukas lo i tchupnijaha dawa te dell, un das les an i lurdengre wasta, te denn le les ap o trushel. 16Kol lurde anan les an o baro kheer o themeskro rajestar, un dan i tsele lurden khetne gole. 17Un jon tchiwan leske i loli rajeskri plashka trujal, pandan subjengre kashta khetne, un tchiwan len ap leskro shero, jaake har i baro rai hidjell shereskro sonakai ap leskro shero. 18Un jon penan ap leste: "Mer sharah tut, tu baro rai pral i biboldende!" 19Un jon dan les i kashteha ap o shero, tchungran ap leste, un mukan pen glan leste ap i phub te perell, un kran jaake, har te mangans le i baro rajes an. 20Un har jon san pral leste, riwan le leske koi loli plashka pale wi, un riwan leske leskre koola pale an. Un jon anan les wi, te denn le les ap o trushel. 21Ap o drom tapran le i murshes i sorjaha, te hidjell lo o Jesuseskro trushel. Leskro lab hi Simon, un job his dran ko foro Kirene. Leskre tchawe hi o Alexandro un o Rufo. O Simon budras win ap i kotar phub un his ap o drom pale. 22Un jon anan o Jesuses ap ko kotar them, hoi kharell an o biboldengro rakepen Golgata, ko kharella Muleskro Shero. 23Un jon dan les mool te pijell. An koi mool his i drab dre, ko kharell Myrrhe. Un job pijas gar. 24Un jon dan les ap o trushel. Un palle khelan le pral leskre koola, te dikenn le, hoi hakeno lella. 25His taissarlake enjenge, kai dan le les ap o trushel. 26Un pral leste ap i kasht his tchindlo, hoske job hunte meras. Koi pre his tchindlo: O baro rai pral i biboldende. 27- 28Khetne leha dan le dui marepangren ap o trushel. Ko jekeskro trushel his tchatches lestar, ko wawareskro trushel his serwes lestar. 29Un kolla, kai kote pashal wan, sikran i gushteha ap leste, un praassan les, un penan: "Tu kamal o Debleskro baro kheer tele te phagell, un an triin diwessa pale pre te tchiwell. 30Kanna, kre tuke, hoi i wawarenge kral, un ab o trushelestar tele!" 31Ninna kol bare rashaja un kol biboldengre tchatchepangre san pral leste, un jon penan jek ap o wawareste: "Wawaren las job dran o merepen win. Pes kokres nai lell lo gar dran o merepen win. 32Te hi lo ko baro rai, koles o Dewel bitchras, ko baro rai pral o Israel, palle nai djals job o trushelestar tele, te dikas mer kowa un te nai patsas ap leste." Un kolla dui, kai wan langs leste ap pengro trushel dino, praassan les ninna. 33His deesh-te-dujenge, koi was o diwes kalo har i rati an o tselo them. Un kowa atchas jaake bis pash trinenge. 34Un har trinenge his, das o Jesus bari gole un penas: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Kowa kharella: Miro Dewel, miro Dewel, hoske mukal man tu? 35Un kolendar, kai kote tardo his un kowa shunan, penan: "Shunenn, kawa dell ap o Elija gole." 36Un jek nashas, las tchomone har i kotar thann, kras les pherdo shutli mool, tchiwas les ap i kasht, un das les o Jesuseste te pijell, un penas: "Muk les, dikas, te well o Elija, un lell les tele!" 37Un o Jesus das bari gole, un meras. 38Un ko wudar an o Debleskro baro kheer, hoi his kerdo dran kutch pesso thann, kowa djas paash an dui kotja fun pral bis tele. 39Ko pralstuno lurdo, kai glan o Jesuseste tardo his, dikas, har o Jesus meras. Un job penas: "Tchatchepaha, kau mursh his o Debleskro tchawo!" 40His ninna djuwja i kotar krik tardo, kai dikan kowa lauter. Mashkral lende his i Maria dran o gab Magdala, i Salome un i Maria, kolakre tchawe o tikno Jakobo un o Joses hi. 41Kolla his leha, har job an o them Galilea his, un dan leske chapen un pipen. Un bud wawar djuwja his koi, kolla, kai leha khetne an o foro Jerusalem djan. 42Har i rati was glan o Debleskro diwes, 43was o Josef. Kowa his dran o foro Arimatia, un his jek kol pralstune biboldendar, kolen penepaske his. Un job dikas ninna ap o Debleste, te well ko tsiro, kai hakeno dikell, kai o Dewel o baro rai hi. O Josef las pes khetne, djas pash o Pilateste, un mangas lestar, te dell lo les o mulo Jesuses. 44O Pilato kras bare jaka, har job shunas, kai o Jesus jaake sik meras. Job das ko pralstuno lurdes gole un putchas lestar, har raha job mulo hi. 45Un har job kowa o pralstuno lurdestar shunas, penas lo o Josefeske, te nai lell lo o mulo Jesuses. 46O Josef ginas i plachta, las o Jesuses o trushelestar tele, tchiwas les an koi plachta, un paskras les an i mulengro kheer, hoi his dre dino an i baro bar. Kote glan tchiwas lo i baro bar. 47I Maria dran o gab Magdala un i Maria, koi dai o Josestar, dikan, kai o Jesus tchiddo was.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\