Mateo 18

1Ap ko tsiro wan leskre mala pash leste un putchan lestar: "Koon hi o bareder mashkral kolende, kai djan ap o Debleskro drom?" 2Koi das o Jesus i tikno tchawes pash peste gole, un tchiwas les glan lende, 3un penas: Tchatchepaha, me penau tumenge: Tumer te mukenn gar tumaro drom, un wenn gar har i tchawe, palle nashte wenn gar ap o Debleskro drom. 4Koon krell pes gar bares un well har kau tchawo, kowa hi o bareder mank kolende, kai djan ap o Debleskro drom. 5Un kowa, kai lell sawo tchawo pash peste pre, kowa lell man pash peste pre. 6Kowa, kai anell jekes kal tikneder, kai patsenn ap mande, miro dromestar tele, koleske wals feteder, te well leske i pharo bar trul i meen pandlo, un te well lo tassedo an o baro pani. 7I bibacht hi kowa, kai della ap kai phub bud koowa, hoi anell i menshen ap o tchilatcho drom. Hawo bibacht well ap koleste, kai anell i wawaren ap o tchilatcho drom! 8Te kamell tiro wast, te kress i tchilatcho koowa, de les tele un witse les tutar! Te kamell tut tiro piro ap o tchilatcho drom te anel, de les tele, un witse les tutar! Hi tuke latcheder, te nashress tu jek wast un jek piro, un leh ko djipen, hoi o Dewel tut della, har te djas tu dui wastentsa un dui pirentsa an i jag, hoi hako tsireske chatchella. 9Un te kamel tiro jak tchomone te dikell, hoi anell tut ap o tchilatcho drom, palle tchin les win, un witse les tutar! Hi tuke feteder, te nashress jek jak, un leh o djipen, hoi o Dewel tut della, har te djas dui jakentsa an o bengeskri jag. 10Ma tchiwenn kol tiknen ap i rig, har te wans le tchi moldo. Me penau tumenge: I bolepangre, kai ap lende jak denna, kolla nai djana hako tsiro glan miro dadeste an o bolepen, te mangenn le les lenge. 11O Menshengro Tchawo was ap i phub, te anell lo kolen ap o Debleskro drom pale, kai nashedo hi. 12Kowa hi jaake, har te hi i murshes sheel bakre, un jek lendar djal nashedo. Palle mukell lo kol enja-deesh-te-enja (99) bakre ap i pralstuno them tardo, un rodell ko jek bakres, hoi nashedo hi. 13Tchatchepaha, me penau tumenge: Un te hatsell lo les, palle hi lo bachtleder pral ko jekeste, har pral kol tsele wawar, hoi khetne atchan. 14Un jaake kamell miro dad an o bolepen gar, te djal jek kol tikneder nashedo. 15Te krell tiro phraal tchilatcho koowa ap tute, palle dja pash leste kokres, un pen leske, kai kowa gar mishto hi, hoi job kras. Un te dikell lo, kai kowa tchatcho hi, hoi tu leske penal, palle anal tu tiro phrales pale ap miro drom. 16Job te shunell gar ap tute, palle le dui wawar phralen tuha, un dja pash leste, te shunenn le, hoi tu leske peneh. Jaake djinenn dui, triin, hoi job kras. 17Te shunell lo kau kopo witar gar ap tumende, palle pen les i patslenge an i kangri. Un te shunell lo gar ap kolende, palle well lo tumenge har i mursh, kai prindjrell o Debles gar un har i pale-tchiddo. 18Tchatchepaha, me penau tumenge: Ap koleste, kai tumer penenna: O Dewel las tiri doosh tutar, kolestar hi li krik lino. Ap koleste, kai tumer penenna: Tiri doosh atchell ap tute, ap koleste atchell leskri doosh tchiddo. 19Me penau tumenge ninna: Te mangenn dui tumendar khetne tchomone o Deblestar, palle dell len miro dad an o bolepen kowa, hoi jon lestar mangan. 20Un kote, kai dui, triin menshe khetne wenna an miro lab, kote hom me mashkral lende. 21Koi djas o Petro pash leste, un putchas lestar: "Rai, te hi miro phraal bud kope tchilatcho ap mande, kitse kope hunte bistrap ko tchilatcho koowa, hoi job ap mande kras? Hi efta kope doha?" 22Penas o Jesus ap leste: Na-a, me penau tuke, efta kope hi gar doha. Tu hunte bistress kowa efta-deesh kope un pale efta-deesh kope, jaake raha har job ap tute tchilatcho koowa krella. 23Me kamau te sikrap tumende har pash kolende hi, kai djan ap o Debleskro drom. O Dewel an o bolepen hi har i baro rai. Kowa mukell peskre budepangren glan peste te anell, te lell lo lendar kol lowe, hoi jon leske khetne anan dran pengri budi. 24Koi was i mursh glan leste anlo. Koles his deesh serja rupene beme sijaan pash leste. 25Kowa nashte plaissras kowa gar pale. Koi penas o rai: Bikrenn les peskri romjaha, un peskre tchawentsa, un lauterentsa, hoi les hi! Un denn mande kol lowe, hoi tumer lenge dre lenna! 26Koi witsras pes ko mursh glan leste ap i phub, un penas: Rai, me mangau tut: Ab latches ap mande! De man i tsiro, te nai plaissrap miri sijaan pash tute! 27Un o rajes khaitas kowa, un job mukas leske leskri tseli sijaan te perell, un mukas les te djal. 28Un o mursh djas dran o kheer win, un tapras i wawar budepaskres ap o drom. Kales his sheel beme sijaan pash leste. Koi tchiwas lo peskre wasta trul koleskri meen, te tassrell lo les, un penas ap leste: De man kanna mire lowe pale! 29Koi witsras pes kau mursh glan ko wawareste ap i phub un penas: Me mangau tut: Ab latches ap mande, un de man i tsiro, te nai plaissrap me tuke len pale! 30Ko wawar mursh kamas tchi te shunell, un witsras les an o stilepen, te atchell job kote jaake raha, har job gar koi sijaan pale plaissras. 31Un har shunan kowa kol tsele wawar budepangre, kai o rajeske budrenna, dukas kowa len an o dji. Un jon djan pash o rajeste, un penan leske lauter, hoi jon shunan. 32Koi das o rai ap ko mursheste gole, un penas ap leste: Tu hal i tchilatcho budepaskro. Me mukom tiri sijaan tuke te perell, har tu mandar mangal. 33Jaake har dikom latches ap tute, jaake hunte dikals tu ninna latches ap koleste, kai les hi i sijaan pash tute. 34Un pherdo choli das les o rai an i wasta kolendar, kai denn les dawa an o stilepen. Kote hunte atchell job jaake raha, har job gar koi sijaan pale plaissras. 35Un o Jesus penas dureder: Te bistrenn tumer gar o tselo djijestar o tchilatcho koowa, hoi i wawar phraal ap tumende kras, jaake krell miro dad an o bolepen emligo tumentsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\