Mateo 20

1Un o Jesus penas lenge, har kote hi, kai dell o Dewel menshen pash peste gole, te djan le ap leskro drom. O Dewel hi har i rai, koles his i kotar them, kai drakengre ruka tardo hi. Sik taissarlake djas lo an o foro dre, un rodas peske i budepangren, te budrenn le ap leskro kotar them. 2Kolentsa kras job win, te dell lo len jek rupeni bema kau diweske. Palle bitchras lo len ap peskro kotar them, te budrenn le leske. 3Har enjenge his, djas job pale an o foro, un dikas wawaren, kai his len kek budi. 4Ap kolende penas lo: Djan ap miro kotar them, un budrenn mange! Me dau tumen jaake bud lowe, har tumari budi moldo hi. Un jon djan kote. 5Har o paash diwes trujal his, djas lo pale an o foro dre, hatsas wawaren, kai hi len kek budi, un bitchras len ninna ap peskro kotar them. Ninna har trinenge his, kras job kowa jaake. 6Har pantchenge his, djas lo pale an ko foro, dikas pale wawaren koi trujal tardo, un penas ap lende: Hoske han tumer koi tardo, un budrenn gar? 7Penan le: Kek das men i budi. Koi penas job: Djan ap miro kotar them, un budrenn mange kote! 8Har i rati was, penas ko rai ap peskro pralstuno budepaskro: De i budepangren khetne gole, un de len lengre lowe! De kolen pengre lowe, kai an i rat wan, un palle kolen, kai o paash diwes wan, un palle kolen kai taissarlake wan! 9Koi wan kolla glan leste, kai an i rat wan, un lan jek rupeni bema lestar. Un lauter, kai pal lende wan, lan ninna jek rupeni bema lestar. 10Har kolla pash leste wan, kai budran o tselo diwes, patsan le, te lenn le budeder lowe. Ninna jon lan jek rupeni bema. 11Koi tchingran le ap ko rajeste, un penan: 12Kolla, kai an i rat wan, budran i tikno tsiro. Tu dal len jaake bud lowe har men. Tu djineh, te budram mer o tselo diwes. Un o kham chatchas soreles ap mende. 13Koi penas ko rai ap jekeste lendar: Miro maal, me chochom tut gar. Tu kral mantsa win, te budress mange, un te leh jek rupeni bema mandar. 14Kanna le tire lowe, un dja khere! Me kamau, te dap koleste, kai an i rat was, jaake bud lowe har tut. 15Me krau nai mire lowentsa, hoi me kamau. Hoske hal tu tchilatcho ap mande, te hom me latcho? 16Un o Jesus penas dureder: "Dikenn, jaake wenn bud palla tardo, kai kanna glan tardo hi. Ninna wenn bud glan tardo, kai kanna palla tardo hi." 17Un job djas dureder, te well lo an o foro Jerusalem. Ap o drom las lo peskre deesh-te-dui malen ap i rig, un penas lenge: 18"Shunenn, mer djah kanna an o foro Jerusalem. Kote denn le o Menshengro Tchawes an i wasta kol bare rashajendar un kol tchatchepangre murshendar. Un kolla krenn win, te well lo maredo. 19Jon denn les an i wasta kolendar, kai kek bibolde hi. Un kolla praassenn les, denn les dawa i tchupnijaha, un denn les ap o trushel, te merell lo. Pal triin diwessa krell o Dewel les pale djido." 20Pal kowa was o Zebedeskri romni lakre tchawentsa, o Jakobeha un o Johanneha, pash o Jesuseste. Un joi witsras pes glan leste ap i phub, te mangas li lestar tchomone. 21"Hoi kameh tu?" putchas lo latar. Penas li: "Ap ko diwes, kai tu hal o baro rai pral i tsele menshende, muk mire dui tchawen ap tiri rig te beshell: Jek ap tiri tchatchi rig un ko wawar ap tiri serwi rig." 22Penas o Jesus: "Tumer djinenn gar, hoi mangenna mandar. Nai lenn tumer kol duka ap tumende, hoi me hunte lap ap mande?" Penan le: "Awa, ko nai krah mer." 23"Hi tchatcho," penas lo, "tumer hunte lenna bud duka ap tumende, jaake har me hunte lap len ap mande. Ninna te hi jaake, nai penau tumenge gar, koon beshell ap miri tchatchi rig un ap miri serwi rig. Kowa hi gar an miro wast. Miro dad an o bolepen rodas kolen win, kai ap miri rig beshenna." 24Un har kol wawar deesh kowa shunan, wan le chojemen ap kol dui phralende. 25Doleske das len o Jesus pash peste gole, un penas ap lende: "Tumer djinenna, i bare raja un i pralstune ap kai phub, len hi penepaske pral i menshende an pengre themma. Un jon rikrenn i menshen sorjaha tele. Un jon hunte shunenn ap lende un hunte budrenn lenge. 26Mank tumende hunte well kowa gar jaake! Koon tumendar kamell, te well lo baro, kowa hunte well tumenge koi. 27Un koon tumendar kamell o pralstuno te well, kowa hunte well tumaro budepaskro. 28Ninna o Menshengro Tchawo was gar ap i phub, te budrenn i menshen leske. Na-a. Job was ap i phub, te well lo lenge koi, un te merell lo budenge. Un jaake lell lo len dran o tchilatchepen un o merepen win." 29Un o Jesus djas peskre malentsa dran o foro Jericho win. Un bud menshe djan leske palla. 30Pash o drom his dui korele mursha beshdo. Kolla shunan, te well o Jesus ap o drom. Un jon dan gole: "Maro rai, tu Davideskro tchawo, kre tiro dji menge pre!" 31Kol menshe, kai djan o Jesuseha, tchingran ap kol dujende, un penan ap lende: "Mukenn tele! Atchenn!" Koi dan jon budeder gole: "Maro rai, tu Davideskro tchawo, kre tiro dji menge pre!" 32Un o Jesus atchas tardo, kharas len pash peste, un penas: "Hoi kamenn tumer, te krap tumenge?" 33"Rai!" penan le, "mer mangah tut: Kre mare jaka sasto, te dikas nai pale!" 34Un o Jesuseske djas kowa phares an o dji. Un job tchiwas peskre wasta ap lengre jaka. Un ap jek kopo dikan le pale. Un jon djan leha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\