Mateo 27

1Sik taissarlake wan i tsele bare rashaja un i biboldengre phureder khetne. Un khetne kran le win, te marenn le o Jesuses. 2Un jon pandan les, un anan les pash o themeskro rajeste. Leskro lab his Pilato. Job his i Remari. An leskre wasta dan le o Jesuses. 3O Judas, ko phukepaskro, har haiwas lo, te kran le win, te well o Jesus maredo, khaitas kowa les. Doleske anas job kol triin-deesh rupene beme pale pash i bare rashajende un pash i biboldengre phureder. 4Un job penas ap lende: "Me anom doosh ap mande. Me phukrom ap koleste, kai kek doosh ap peste anas." Penan le: "Kowa hi gar maro koowa. Kowa hi tiro koowa." 5Koi witsras lo kol triin-deesh rupene beme an o Debleskro baro kheer, nashas lendar, tchiwas i dori trul peskri meen, un tassras pes. 6Kol bare rashaja lan kol rupene beme, un penan: "Ap kal lowe hi o rat pre. Mer nai tchiwah kal lowe gar pash o brawlepen an o Debleskro baro kheer. Kowa djal gar pal o biboldengro tchatchepen." 7Un jon rakran khetne, hoi nai krans le kol lowentsa. Un jon penan: "Mer ginah i kotar them, te nai paskrah kote kolen, kai kek bibolde hi." Un jon ginan ko kotar them ko romestar, kai krell pirja dran lolo tchik. 8Doleske dan le ko kotar them o lab: ratli phub. Ninna kau diwes kharell kowa jaake. 9- 10Un jaake was kowa tchatcho, hoi o Debleskro rakepaskro Jeremia glan i raha tsiro penas: Jon lan i triin-deesh rupene beme. Kowa his kol lowe, kai i Israeleskre menshe win kran, te plaissrenn le leske. Kol lowentsa ginan le i kotar them kolestar, kai krell pirja dran lolo tchik, jaake har o Dewel mange kowa penas. 11Un o Jesus his glan o themeskro rajeste, o Pilato tardo. Un kowa putchas lestar: "Hal tu o baro rai pral i biboldende?" Koi penas o Jesus: "Awa, hi jaake, har tu penal." 12Un i bare rashaja un i biboldengre phureder anan doosh ap leste pre. O Jesus penas tchi. 13Koi penas o Pilato ap leste: "Shuneh tu gar, hoi jon lauter ap tute pre anenna?" 14O Jesus penas tchi, kek lab. Un o Pilato kras tchatchepaha bare jaka. 15Ap ko tsiro his jaake, te mukas o themeskro rai ap o Passa jekes dran o stilepen win. Koles nai rodan i bibolde penge win. 16An ko bersh his i mursh kote stildo, leskro lab his Barabas. Hakeno djinas, te hi job i tchilatcho mursh. 17Un har jon lauter khetne his, putchas o Pilato lendar: "Kones mukap dran o stilepen win: O Barabes? O Jesuses, kai ninna o Kristo kharella?" 18O Pilato djinas mishto, te silwerenn le ap o Jesuseste. Un dran kowa dan le les an leskre wasta. 19Har o Pilato ap o tchatchepaskro beshepaskro beshdo his, te rakrell lo o tchatchepen pral leste win, mukas leskri romni leske te penell: "Ko mursh anas kek doosh ap peste. Muk les te djal! Taissar rati his man i tchilatchi suni, un man his bare duka dran leste." 20I bare rashaja un i biboldengre phureder rakran bud ap kol tsele menshende kote dre, te penenn jon, te well o Barabas dran o stilepen win, un te well o Jesus maredo. 21Un o Pilato putchas lendar: "Kones kol dui murshendar mukap dran o stilepen win?" "O Barabes!" penan le. 22Koi penas o Pilato ap lende: "Hoi krap o Jesuseha, kai kharella ninna o Kristo?" Penan le halauter: "De les ap o trushel!" 23Putchas lo lendar: "Hawo tchilatcho koowa kras job?" Kote dan le bari gole: "De les ap o trushel!" 24Har o Pilato dikas, te nai krell lo tchi, un te wenn le diwjeder, las lo pani, thowas peskre wasta glan i tsele menshende, un penas: "Me anau kek doosh ap mande, te well lo maredo. Koi doosh well ap tumende." 25Un kol tsele menshe penan: "Koi doosh well ap mende un ap mare tchawende!" 26Palle mukas lo o Barabes dran o stilepen win. Un o Jesuses mukas lo i tchupnijaha dawa te dell, un das les an i lurdengre wasta, te denn le les ap o trushel. 27Palle anan o Pilateskre lurde o Jesuses an o baro kheer o themeskro rajestar. Un jon dan i tsele lurden gole, te wenn le kote khetne. 28Un jon riwan leske leskre koola win, un tchiwan leske i loli rajeskri plashka trujal. 29Un jon pandan subjengre kashta khetne, un tchiwan len leske ap o shero, jaake har i baro rai hidjell shereskro sonakai ap peskro shero. Ninna tchiwan le leske i kasht an leskro tchatcho wast. Un jon mukan pen glan leste ap i tchanga te perell, un kran jaake, har te mangans le i baro rajes an. Jon san pral leste, un penan: "Sharedo wess tu, tu baro rai pral i bibolde!" 30Un jon tchungran ap leste, lan leske o kasht dran o wast, un dan les leske ap o shero. 31Har jon san pral leste, riwan le leske koi loli plashka pale win, un riwan leske leskre koola pale an. Un jon anan les win, te denn le les ap o trushel. 32Har jon dran o foro win djan, dikan le i murshes dran o foro Kirene. Leskro lab his Simon. Koles tapran le i sorjaha, un kran, te hidjell lo o Jesuseskro trushel. 33Un har jon ap ko kotar them wan, hoi kharella Golgata, - kowa kharella Muleskro Shero, - 34dan le les mool te pijell, kai tchomone dre hi, hoi Galle kharella. Har job kowa haiwas, kamas lo gar te pijell. 35Un jon dan les ap o trushel. Un palle khelan le pral leskre koola, te dikenn le, hoi hakeno lella. 36Un jon beshan pen kote tele, un dan ap leste jak. 37Ap o trushel pral leskro shero tchiwan le i kotar kasht, kai tchindlo hi, hoske job hunte meras. Un koi pre his tchindlo: Kawa hi o Jesus, o baro rai pral i biboldende. 38Leha dan le dui marepangren ap o trushel. Ko jekeskro trushel his tchatches lestar, ko wawareskro trushel his serwes lestar. 39Un kolla, kai kote pashal wan, sikran i gushteha ap o Jesuseste, un praassan les. 40Un jon penan ap o Jesuseste: "Tu kamal o Debleskro baro kheer tele te phagell, un an triin diwessa pale pre te tchiwell. Tu te hal o Debleskro tchawo, kre tuke, hoi kral i wawarenge un ab kau trushelestar tele!" 41Un ninna i bare rashaja, i biboldengre tchatchepangre un phureder san pral leste, un penan: 42"Wawaren las job dran o merepen win. Pes kokres nai lell lo gar dran o merepen win. Te hi lo o baro rai pral o Israel, palle well lo kanna o trushelestar tele. Palle patsah ap leste. 43Job patsas o Debles, un penas: Me hom o Debleskro tchawo. Te kamell o Dewel les o djijestar, mu well lo, un lell les kanna kau trushelestar tele!" 44Ninna kol dui marepangre praassan les, kolla kai langs leste ap pengro trushel dino wan. 45His deesh-te-dujenge, koi was o diwes kalo har i rat an o tselo them. Un kowa atchas jaake bis trinenge. 46Un har trinenge his, das o Jesus bari gole un penas: Eli, Eli, lema sabachtani? Kowa kharella: Miro Dewel, miro Dewel, hoske mukal man tu? 47Un kolendar, kai kote tardo his, un kowa shunan, penan: "Kawa dell ap o Elija gole." 48Un jek kol lurdendar anas sik tchomone har i kotar thann, kras les pherdo shutli mool, tchiwas les ap i kasht, un das les o Jesuses te pijell. 49Wawar penan: "Muk les, dikas, te well o Elija, un lell les tele." 50O Jesus das pale bari gole, un meras. 51Un ko wudar an o Debleskro baro kheer, hoi his kerdo dran kutch pesso thann, kowa djas paash an dui kotja fun pral bis tele. Un i phub was trisslemen. Un i bare barra phagan an kotja. 52I mulengre khera phagan pre. Un bud kolendar, kai ap o Debles patsan un meran, wan djido, 53un djan dran pengre mulengre khera win. Palle, har ninna o Jesus i mulendar djido was, djan le an o Debleskro foro Jerusalem. Un bud menshe dikan len kote. 54Ko pralstuno lurdo un kol wawar, kai khetne leha ap o Jesuseste jak dan, kolla dikan, te was i phub trisslemen, un hoi lauter koi djas. Koi tapras len i bari daar. Un jon penan: "Kau mursh his tchatchepaha o Debleskro tchawo." 55Bud djuwja his i kotar krik tardo un dikan kowa lauter. Kolla wan o Jesuseha dran o them Galilea, te denn le les chapen un pipen. 56Mashkral lende his i Maria Magdalena, un koi Maria, kai hi o Jakobeskri un o Josefeskri dai. Un o Zebedeskri romni, lakre tchawe his o Jakobo un o Johanni, joi his ninna kote pash lende. 57Har i rat was, was i brawelo mursh dran o foro Arimatia. Leskro lab his Josef. Kowa patsas ninna ap o Jesuseste. 58Job djas pash o Pilateste un mangas les, te dell lo les o mulo Jesuses. Un o Pilato penas i lurdenge, te denn le les leste. 59Un o Josef las o mulo Jesuses, tchiwas les an i djudji plachta, 60un tchiwas les an peskro newo mulengro kheer, hoi job das peske an i baro bar. Palle uleras job i baro bar glan o wudar an ko mulengro kheer, un djas peske. 61Kote his ninna i Maria Magdalena un i wawar Maria. Kolla beshan wergal ko mulengro kheer. 62O wawar diwes his o Debleskro diwes. Un i bare rashaja un i Farisarja wan pash o Pilateste khetne, 63un penan ap leste: "Rai, menge djas an maro shero trujal, te penas ko chocheno, har job djiwas: Pal triin diwessa krell o Dewel man djido. 64Dran kowa pen tire lurdenge, te denn le kol triin diwessa ap ko mulengro kheer jak! Jaake te nai tchorenn leskre mala les gar, un te penenn le i menshenge gar: Job stas i mulendar pre. Kowa wals i bareder chochepen har lauter kowa, hoi job penas." 65Koi penas o Pilato ap lende: "Ake, lenn lurden tumentsa un denn jak ap ko mulengro kheer, jaake har tumer patsenn, te hunte well kowa!" 66Un jon djan pash o mulengro kheer, un kran i sikepen ap ko bar, te dikenn le, te las jek o bar krik. Un kol lurde dan jak ap ko mulengro kheer.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\