Debleskro tsiro 6

1Un me dikom, har ko tarno bakro jek kol efta dorjendar pre pandas, hoi ko liil khetne rikrenna. Un me shunom, har jek kol star sorele bolepangrendar soreles penas: "Ab!" 2Un me dikom i parno grajes. Un kowa, kai pre beshdo hi, koles hi i bogo an o wast. Un les was i shereskro sonakai dino, hoi sikrella, te hi job sorleder har bud wawar bare raja. Un job djas wi an o kurepen, un was sorleder har jon halauter. 3Un o bakro pandas o duiti dori pre, hoi ko liil khetne rikras. Un me shunom, har ko duito sorelo bolepaskro penas: "Ab!" 4Un i wawar grai was wi. Ko grai his lolo har i jag. Un kowa, hoi pre beshdo his, koles was i soor dino, te anell lo o kurepen ap i phub, jaake te marenn pen i menshe. Un les was i baro charo dino. 5Un o tarno bakro pandas i triinti dori pre, hoi ko liil khetne rikras. Un me shunom, har o triinto sorelo bolepaskro penas: "Ab!" Un me dikom i kalo grajes. Un kowa, kai pre beshdo his, koles his jek koowa an peskro wast, hoi sikrella, har pharo tchomone hi. 6Un me shunom i rakepen, hoi was mashkral kote wi, kai kol star sorele bolepangre tardo hi, un penas: "Jek diwes hunte budrenn le, te ginenn le jek tcharo parno djob. Un jek diwes hunte budrenn le, te ginenn le triin tchare djob. O djet un i mool atchenna, har jon hi. Kolenge hunte plaissrenn le gar budeder." 7Un o tarno bakro pandas i starti dori pre, hoi ko liil khetne rikras. Un me shunom, har o starto sorelo bolepaskro penas: "Ab!" 8Un me dikom i grajes. Kowa his parno har i mulo. Un kowa, kai pre beshdo his, koleskro lab his "Mulo." Un o merepen was pal leste. Un les was i soor dino, te marell lo i menshen ap o starto kotar i phubjatar. O charo, i diwje fiche, i bok un o nasslepen marenn len. 9Un o tarno bakro pandas i pantchti dori pre, hoi rikras ko liil khetne. Un me dikom kol tsele menshen, kai rikran soreles ap o Debleskro lab, un sikran i menshende o Debleskro drom, un wan doleske maredo. Jon his tardo pash o Debleskri jag. 10Un dan soreles gole un penan: "Baro Dewel un tchatcho rai, ab sik un rake i phagi wi pral kolende ap i phub, kai maran men. De len ko tchilatchepen pale, hoi jon ap mende kran!" 11Un hakenes lendar las i parno ripen. Un jek penas ap lende: "Mukenn tele i tikno tsiro! Tumare phrala, kai budrenn o Debleske har tumer budran, kolendar wenna ninna maredo, jaake bud har o Dewel mukell, te wenn le maredo." 12Un me dikom, har o tarno bakro i shobti dori pre pandas, hoi ko liil khetne rikras. Koi trissas i phub soreles. Un o kham was kalo har i kalo gono. Un o tselo tchon was lolo har o rat. 13Un i bolepangre momlia peran ap i phub, jaake har perenn i brola ap i phub tele, te phurdell i sorelo ducho an i broleskro ruk. 14Un o bolepen tsardas pes khetne, har i liil, hoi khetne uledo wella. Un kek berga atchas, kai his li tardo, witar gar kek them, hoi an i pani tchiddo hi. 15Un i tsele menshe khatran pen: i raja pral i themma ap i phub, i bare un i brawele, i lurdengre pralstune un wawar pralstune, ninna i budepangre un lengre raja. Jon khatran pen an i phub, un mashkral i bare barra, 16un penan ap kol berge un ap kol bare barra: "Perenn ap mende, un khatrenn men kolestar, kai ap o rajeskro beshepaskro beshdo hi, un koi bari choljatar, hoi ko tarno bakres hi! 17Ko baro diwes was, kai lengri choli ap mende wella. Un kek nashte nashell lengri choljatar krik."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\