Remarja 10

1Mire phrala, miro tselo djijeha kamoms, te wenn i bibolde dran o Debleskri choli win. Un kowa mangau o Deblestar soreles. 2Me djinau tchatchepaha, jon krenn bud koowa o tselo djijeha o Debleske. Ninna te krenn le kowa, djinenn le tchatchepaha gar, hoi o Dewel kamella. 3Jon haiwenn gar, har o Dewel i menshen an o tchatchepen tchiwella. Un jon djan ap pengro drom, un djiwenn pal pengro tchatchepen. Jaake krenn le gar, hoi o Dewel lendar kamella. 4Job bitchras o Jesus Kristes. Koon ap leste patsella, kowa hi tchatcho glan o Debleste. O Moseskre laba hi buder gar o drom pash o Debleste. 5Kowa, kai rikrell pes ap o Moseskre laba, te well lo tchatcho glan o Debleste, hunte krell kowa, hoi kote tchindlo hi. O Mose tchinas an peskre lila: Ko mensho lell o djipen o Deblestar, kai krell, hoi kote tchindlo hi. 6Hi wawartchandes kolenge, kai patsenn ap o Jesus Kristeste. Dran lengro patsepen wan le tchatcho glan o Debleste. O Debleskro lab penell: Ma pen an tiro dji: Jek hunte djal an o bolepen, te anell lo o Jesus Kristes tele! Mer djinah: o Jesus Kristo was ap i phub. 7Ninna hunte penell kek: "Jek hunte djal pash i mulende, te anell lo o Jesus Kristes i mulendar ap i phub." Mer djinah: Job stas i mulendar pre. 8Tu hunte rodess buder gar, har te nai weh pash o Debleste. O Debleskro lab penell tuke: Kowa, hoi o Dewel tuke penas, hi pash tute: an tiro mui un an tiro dji. Kau lab rakrell pral o patsepen. Kowa penah mer i menshenge. 9Un tu te peneh i menshenge: O Jesus hi o rai, un te patseh tu an tiro dji, te kras les o Dewel i mulendar djido, palle dell lo tut o djipen, hoi gar pre-herella. 10Koon o tselo djijestar ap leste patsella, koles tchiwell o Dewel an o tchatchepen. Un koon i menshenge penella: O Jesus hi o rai, koleste dell o Dewel o djipen, hoi gar pre-herella. 11An o Debleskro lab hi tchindlo: Kowa, kai ap leste patsella, kowa hunte ladjell pes gar glan mande. 12Kau lab hi i tsele menshenge: i biboldenge, ninna kolenge, kai kek bibolde hi. Len halauteren hi jek rai. Un job dell o djipen lauterende, kai les mangenna. 13Jaake hi tchindlo an o Debleskro lab: Halauter, kai o Jesus Kristes mangenna, kolen dell lo o djipen. 14Te patsenn jon gar ap o Jesus Kristeste, nai denn le les witar gar an-gole. Te shunan le lestar gar, nai patsenn le gar ap leste. Te penell kek lenge o Jesus Kristestar, nai shunenn le gar lestar. 15Te well kek bitchedo pash lende, nai penell lenge kek o Jesus Kristestar. O Debleskro lab penella: Har bachtelo ham pral kolende, kai wenn pash mende un penenn menge o latcho lab! 16Gar halauter shunenn ap ko latcho lab. O Debleskro rakepaskro, o Jesaja penas: Rai, koon patsas kowa, hoi mer lenge penam? 17Kolla, kai patsan ko lab, patsan les, har shunan le les. Un ko lab rakras o Jesus Kristestar. 18Kanna putchau tumendar: Shunan i bibolde ko lab gar? Awa! Jon shunan kowa lauter. Jaake hi tchindlo an o Debleskro lab: Ap i tseli phub shunan le ko rakepen. An i tsele themma was ko lab penlo. 19Putchau tumendar: I Israelitarja, haiwan le ko lab gar? Awa! Jon haiwan ko lab. O Mose penell menge, hoi o Dewel penas: Me krau, te silwerenn tumer ap kolende, kai hi gar mire menshe. Un tumer wenn chojedo pral kolende, kai tchi mandar djinenna. 20O Jesaja trashas gar te penell, hoi o Dewel pral lende penas: Me mukom man kolendar te hatsell, kai rodan man gar. Un sikrom man kolende, kai gar pal mande putchan. 21Pral i Israeleskre menshende penas o Dewel: O tselo diwes homs latcho ap lende, un jon kamenn gar ap mande te shunell un kamenn gar te krell, hoi me lenge penau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\