KORINTO RYA MBERE 10

1Bavukanyi, singomba ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari musi ya ca gicu, kandi yuko bose baciye hagati ya ca kiyaga cigabanije, 2bose bakabatirizwa kuba aba Mose muri ico gicu no muri ico kiyaga, 3bose bagasangira vya vyo kurya vy'impwemu, 4bose bagasangira vya vyo kunywa vy'impwemu. Kuko banywa ku gitandara c'impwemu cabakurikira, ico gitandara cari Kristo. 5Ariko abenshi muri bo, Imana ntiyabashimye, kuko bahonerejwe mu bugaragwa. 6Ariko ivyo vyatubereye akarorero kugira ngo ntitwifuze ibibi, nk'uko ba bandi bavyifuje. 7Kandi ntimugasenge ibishushanyo vy'ibigirwamana, nk'uko bamwe bo muri ba bandi babisenga; nk'uko handitswe, ngo abantu bicaritswe no kurya no kunywa, bava hasi baravyina. 8Kandi ntitugashurashure, nk'uko bamwe bo muri ba bandi basheguye, maze hagapfamwo abantu ibihumbi mirongo ibiri na bitatu ku musi umwe. 9Kandi ntitukagerageze Umwami wacu, nk'uko bamwe bo muri ba bandi bamugerageje, bakamarwa n'inzoka. 10Kandi ntimukidodombe, nk'uko bamwe bo muri ba bandi bidodomvye, bakamarwa n'umuranduzi. 11Ariko ivyo vyababayeko kugira ngo bitubere akarorero, kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe, abashikwako n'amaherezo y'ibihe. 12Nuko rero uwiyumvira ko ahagaze ni yiyubare ntagwe. 13Nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira. Ariko Imana ni iyo kwizigirwa ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo, kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. 14Nuko, abo nkunda, ni muhunge gusenga ibigirwamana. 15Ndababwira nk'abanyabwenge; mwiyumvire ivyo mvuga, yuko ari ko biri. 16Igikombe c'umuhezagiro, ico duhezagira, mbega si kwo gusangira amaraso ya Kristo? Umutsima tumanyagura, si kwo gusangira umubiri wa Kristo? 17Nk'uko uwo mutsima ari umwe, twebwe, naho turi benshi, turi umubiri umwe; kuko twese dusangira umutsima umwe. 18Murabe Abisirayeli ku rukoba. Abarya ikimazi, mbega ntibasangira n'igicaniro? 19Nuko ico mvuga n'igiki? Mbega mvuga yuko icaterekerejwe ikigirwamana ari ikintu, canke yuko ikigirwamana ari ikintu? 20Ariko mvuga yuko ibimazi abanyamahanga batanga, babiha abadayimoni, babishikanira abadayimoni, ntibabiha Imana. Nanje Singomba yuko musangira n'abadayimoni. 21Ntimushobora kunywera ku gikombe c'Umwami wacu, no ku gikombe c'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ivyo ku meza y'Umwami wacu n'ivyo ku meza y'abadayimoni. 22Canke Umwami tumutere ishari? Mbega tumurusha inkomezi? 23Vyose turavyemererwa, ariko ibitugirira ikimazi si vyose. Vyose turavyemererwa, ariko ivyubaka si vyose. 24Ntihagire umuntu ababara ivyiwe, ariko ababare ivyo uwundi. 25Izo zigurwa mw'ibagiro, mube muzirya ata co mubajije kubwo ijwi ryo mu mutima; 26kuko isi ari iyo Uhoraho, n'ibiyuzuye. 27Umuntu wo mu batizera ni yabahamagara, mukagomba kugenda, ico bazoshira imbere yanyu cose, mube mukirya, ata co mubajije, kubwo ijwi ryo mu mutima. 28Ariko ni hagira umuntu ababwira ati: "Ico ni icaterekerejwe; ntimukakirye, kubwo uwo abiseruye, no kubwo ijwi ryo mu mutima." 29Ariko umutima mvuze si uwawe, ni uwa wa wundi. Ni igiki gituma ukwidegemvya kwanje guhinyurwa n'umutima w'uwundi? 30Ko ndya ndabishimiye, ni igiki gituma ntukirwa ivyo nshimiye? 31Nuko iyo murya, iyo munywa, canke iyo mukora ikindi kintu cose, mube mukorera vyose gushimisha Imana. 32Ntimubere Abayuda igitsitaza, canke Abagiriki, canke ishengero ry'Imana. 33Nk'uko nanje nezereza bose muri vyose, ntarondera ikigira ico kimarira ubwanje, ariko nkarondera ikigira ico kimarira abenshi, kugira ngo bakire.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\