KORINTO RYA MBERE 11

1Munyigane, nk'uko nanje nigana Kristo. 2Ndabashima, kuko munyibuka muri vyose, mukagumya ivyo nabashikirije, nk'uko nabibahaye. 3Ariko ndagomba ko mumenya k'umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi k'umutwe w'umugore ari umugabo, kandi k'umutwe wa Kristo ari Imana. 4Umugabo wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana umutwe wiwe utwikiriye, aba awuteye isoni. 5Ariko umugore wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana, adatwikiriye umutwe, aba awuteye isoni; kuko ari bimwe rwose no kumobwa. 6Ni hagira umugore atitwikira mu mutwe, bamumwe n'umushatsi; namba ari ibiteye isoni k'umugore akererwa umushatsi canke ko amobwa ni yitwikire mu mutwe. 7Umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe, kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo; ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo. 8Kuko umugabo atamutse ku mugore, ariko umugore ni we yamutse ku mugabo. 9Kandi umugabo ntiyaremwe kubwo umugore, ariko umugore ni we yaremwe kubwo umugabo. 10Ni co gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso co kugabwa, kubwo abamarayika. 11Ariko mu Mwami wacu, umugore agenda ku mugabo, ni ko n'umugabo agenda ku mugore. 12Nk'uko umugore yamutse ku mugabo, ni k'umugabo avyarwa n'umugore; ariko vyose vyamuka ku Mana. 13Ni mwiyumvire ubwanyu uko biri. Mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? 14Akameremere kacu mbega ntikabigisha yuko umugabo yotega umushatsi, womutera isoni, 15kandi ko umugore, iyo ateze umushatsi, uba ari ubwiza bwiwe? Kuko yahawe umushatsi ngo ube umwambaro wo mu mutwe. 16Ariko namba hari umuntu agomba kuvyura ibihari, twebwe ntidufise umugenzo nk'uwo, kandi n'amashengero y'Imana ntawufise. 17Ariko uko ndababarira ibi, sindabashima, kuko mudakoranira iciza, ariko mukoranira ikibi. 18Ica mbere, iyo mukoraniye mw'ikoraniro, numva yuko mwitandukanya, kandi ngira ngo muri bimwebimwe vyoba ari ko biri. 19Kuko n'ibice bitobura kubabamwo, ngo abemewe muri mwebwe baseruke. 20Nuko iyo mukoranye, burya ntikuba ari ukurya ingaburo y'Umwami wacu. 21Kuko mu kurya, umuntu wese yisangiza ivyiwe agacura abandi. Maze umwe agasonza, uwundi akaborerwa. 22Mbega yemwe; ntimufise ingo zo kuriramwo no kunyweramwo? Canke mukengera ishengero ry'Imana, mugatetereza abadafise? Ndababwire iki? Ndabashime? Kuri ivyo sindabashima. 23Kuko ico nahawe n'Umwami wacu ari co nabashikirije namwe, yuko Umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemwo yakiriye umutsima, 24akawushimira Imana, akawumanyagura, akavuga ati: "Uwu ni umubiri wanje ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso canje." 25N'igikombe akigenza atyo, bahejeje kurya, arababwira ati: "Iki gikombe n'isezerano rishasha ryo mu maraso yanje; murahora mugira mutya uko muzonywako, kugira ngo kibe icibutso canje. 26Uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe, muba mumenyekanisha urupfu rw' Umwami wacu, kugeza aho azozira." 27Ni co gituma, umuntu wese azorya umutsima w'Umwami wacu, canke azonywera ku gikombe ciwe, uko bidakwiye, azotsindwa n'urubanza rw'uko yakengereye umubiri n'amaraso vy'Umwami. 28Ariko umuntu yibaze uko ameze, abone kurya kuri uwo mutsima, no kunywera kuri ico gikombe. 29Kuko uwurya canke uwunywa, atamenye umubiri w' Umwami wacu, arya kandi anywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza. 30Ni co gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke, abandi bakarwaragurika, kandi abatari bake bakaba barapfuye. 31Ariko iyo twimenye uko turi, ntidutsindwa n'urubanza. 32Ariko iyo dutsinzwe n'urubanza duhanwa n'Umwami, kugira ngo ntituzotsindwe n'urubanza rudashira hamwe n'abo isi. 33Nuko, bavukanyi banje, uko mukoraniye kurya, murorerane. 34Umuntu ni yasonza, ararya i we, kugira ngo ntimukoranire gutsindwa n'urubanza. Ibisigaye nzobiroranya aho nzozira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\