KORINTO RYA MBERE 12

1Bavukanyi, ivyo ingabire za Mpwemu, singomba ko mutabimenya. 2Murazi yuko mukiri injabuka mwakwegwa, mukaja ku bigirwamana bitazi kuvuga, nk'uko mwabikwegeweko. 3Ni co gituma ndabamenyesha yuko ata muntu avugishwa na Mpwemu w'Imana, avuga ati: "Yesu n'ikivume, kandi ata muntu ashobora kuvuga ati: 'Yesu n'Uhoraho, atabivugishijwe na Mpwemu Yera.'" 4Yamara hariho ingabire z'uburyo bwinshi, ariko Mpwemu n'umwe. 5Kandi hari amabango menshi, ariko Umwami ni umwe. 6Kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana n'imwe, ikorera vyose muri bose. 7Yamara, umuntu wese ahabwa ikimwerekanako Mpwemu, kugira ngo bigire ikimazi. 8Kuko umwe aheshwa na Mpwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu ijambo ryo kumenya. 9Uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu umwe ingabire zo gukiza indwara. 10Uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. 11Ariko ivyo vyose uwo Mpwemu umwe ni we abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. 12Nk'uko umubiri ari umwe, ukagira ingingo nyinshi, kandi ingingo z'umubiri zose naho ari nyinshi ari umubiri umwe, ni ko na Kristo ari. 13Kuko muri Mpwemu umwe, twese ari ho twabatijwe ngo tube umubiri umwe, naho boba Abayuda canke Abagiriki, naho boba abakozi canke abidegemvya. Kandi twese twanyweshejwe Mpwemu umwe. 14Umubiri si urugingo rumwe, ariko ni nyinshi. 15Ikirenge covuga kiti: "Ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri; ivyo ntivyotuma kitaba ico ku mubiri." 16Kandi ugutwi kwovuga kuti: "Ko ntari ijisho, sindi uwo ku mubiri; ivyo ntivyotuma kutaba ukwo ku mubiri." 17Iyo umubiri wose uba ijisho, kwumva kwobaye hehe? Iyo wose uba kwumva, kumoterwa kwobaye hehe? 18Ariko noneho Imana yashizeho ingingo z'umubiri, urugingo rwose aho yagomvye. 19Kandi iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri wobaye hehe? 20Ariko noneho, ingingo ni nyinshi, umubiri ukaba umwe. 21Ijisho ntiryoshobora kubarira ikiganza, ngo nta co umariye; canke umutwe kubarira ibirenge, ngo nta co mumariye. 22Ariko uretse ivyo, ingingo z'umubiri ziyumvirwa ko ari izo intege nke inyuma y'izindi, ni zo zitohara; 23kandi izo ku mubiri twiyumvira ko zidafise icubahiro, ni zo zirushiriza kuronka icubahiro; kandi ingingo zacu ziteye isoni ni zo zirushiriza gusharizwa. 24Yamara izidateye isoni ntizirinda kwambikwa. Ariko Imana yafatanije umubiri hamwe, urugingo rukenye icubahiro iruha icubahiro kirushiriza, 25kugira ngo umubiri ntiwireme ibice, ariko ingingo zibabarane kumwe. 26Kandi urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zirababazanywa na rwo; canke iyo urugingo rumwe ruhawe icubahiro, ingingo zose zihimbaranwa na rwo. 27Namwe muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwebwe ni urugingo rwawo. 28Kandi Imana yabanje gushira mw'ishengero bamwe baba intumwa, hanyuma aba kabiri ibashiraho kuba abavugishwa na yo, maze aba gatatu, ibashiraho kuba abigisha, yongera ishiraho abakora ibitangaza, maze ishiraho abahawe ingabire zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe kurongora n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. 29Mbega bose ni intumwa? Bose ni abavugishwa n'Imana? Bose n'abigisha? Bose bakora ibitangaza? 30Bose bafise ingabire zo gukiza indwara? Bose bavuga izindi ndimi? Bose basobanura indimi? 31Ariko mwifuze cane ingabire ziruta izindi. Kandi ndabereka inzira irushiriza kuba nziza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\