KORINTO RYA MBERE 13

1Naho novuga indimi z'abantu n'izo abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga, canke icuma kivuzwa kigasama. 2Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose, n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kwose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndi ubusa. 3Kandi naho notanga ivyanje vyose, ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturirwe, ariko ntagira urukundo, nta co vyomarira. 4Urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, 5ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyarwo, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, 6ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri; 7rurenzako muri vyose, rwizera vyose, rwizigira vyose, rwihanganira vyose. 8Urukundo nta ho rushira. Ukuvugishwa n'Imana kuzokurwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokurwaho. 9Kuko tuzi agace, kandi tuvugishwa n'Imana agace, 10ariko, aho igihinguye kizoshikira, ivyo agace bizokurwaho. 11Nkiri umwana mutoya, navuga rwana, niyumvira rwana, nibwira rwana. Maze gukura, mva mu vy'ubwana. 12Kuko ubu turabira mu cirore ivyijiji, ariko ico gihe tuzoraba nk'abarabana imbonankubone. Ubu nzi agace, ariko ico gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe rwose. 13None rero hagumyeho ukwizera, n'ivyizigiro, n'urukundo, ivyo uko ari bitatu; ariko ikibiruta n'urukundo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\