KORINTO RYA MBERE 15

1Bavukanyi, ndabamenyesha ubutumwa bwiza, ubwo nababariye, namwe mukabakira, kandi mukabuhagararamwo, 2kandi mugakizwa na bwo, asangwa mukibufashe nk'uko nabubabwiye, kiretse mwoba mwizereye ubusa. 3Kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ivyaha vyacu, nk'uko ivyanditswe bivuga, 4agahambwa, akazuka ku musi ugira gatatu, nk'uko ivyanditswe bivuga; 5akiyereka Kefa, maze akiyereka bamwe icumi na babiri, 6akongera akiyerekera hamwe abavukanyi barenga amajana atanu, muri abo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. 7Maze yiyereka Yakobo, hanyuma yiyereka intumwa zose. 8Maze hanyuma ya bose nanje aranyiyereka ndi nk'uwavutse atageze. 9Mbere jewe ndi inyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa, kuko nahama ishengero ry'Imana. 10Ariko ubuntu bw'Imana ni bwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubwo ubusa, ariko natamye kurusha bose; ariko si jewe yamara ni ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. 11Nuko ari jewe ari abo, ivyo ni vyo tubabarira, namwe ni vyo mwizeye. 12Ariko, ko Kristo avugwa ko yazutse mu bapfuye, bamwe muri mwebwe bavuga bate yuko ata wuzuka? 13Asangwa ata wuzuka, na Kristo ntarakazuka. 14Kandi asangwa Kristo atazutse, ivyo twigisha n'ivyo ubusa, n'ukwizera kwanyu n'uko ubusa. 15Natwe twoba tubonetse ko turi abashingira Imana intahe y'ikinyoma, kuko twayishingiye intahe yuko yazuye Kristo, uwo itazuye, namba abapfuye batazuka. 16Asangwa abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka. 17Ariko asangwa Kristo atazutse, ukwizera kwanyu ni uko ubusa, muracari mu vyaha vyanyu. 18Kandi asangwa bimeze bityo, n'abasinziririye muri Kristo barayogeye. 19Asangwa muri ubu bugingo bwonyene ari ho twizigirira Kristo, turusha abandi bantu bose kuba abagowe. 20Ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, ni we yashurije abasinziriye. 21Kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu, n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. 22Nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, ni ko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. 23Ariko umuntu wese mu mwanya wiwe; arabatangurira, maze aba Kristo bazobonerwa bazuke, aho azozira. 24Iherezo rizoca rishika, aho azoshikiriza Imana ubwami, ni yo Data wa twese, ni yamara gukuraho ubukuru bwose, n'ububasha bwose, n'ubushobozi bwose. 25Kuko ategerezwa guhangama ku butware bwiwe gushitsa aho azoshirira abansi biwe bose musi y'ibirenge vyiwe. 26Urupfu ni we mumenja w'imperera azoherengetezwa. 27Kuko handitswe, ngo Yamuhaye kuganza vyose, ibishira musi y'ibirenge vyiwe. Ariko ko ivuga iti: "Ahawe kuganza vyose;" biraboneka yuko Iyamuhaye kuganza vyose itabiharurwamwo. 28Ariko ni yamara gushikirizwa inganji ya vyose, ni ho n'Umwana ubwiwe azoganzwa n'Iyamuhaye inganji ya vyose, ngo Imana ibe vyose muri vyose. 29Canke ababatizwa mu gishingo c'abapfuye bazobamarira iki? Asangwa abapfuye batazurwa na mba, ni igiki gituma bababatirizwa? 30Natwe Ni igiki gituma twama turi mw'irinde? 31Uko bukeye ndapfa, indahiro ndahiye ni mwebwe vyirato vyanje, ivyo mfise muri Kristo Yesu Umwami wacu. 32Asangwa narwaniye n'ibikoko muri Efeso, ndi mu buryo bw' abantu gusa, bimarira iki? Namba abapfuye batazurwa, ni twirire, twinywere, kuko ejo tuzopfa. 33Ntimuzimire; kubana n'ababi kwonona ingeso nziza. 34Mwisubireko, mugororoke, ntimukore ivyaha; kuko bamwe batazi Imana. Ndabivugiye kubatetereza. 35Ariko umuntu yobaza ati: "Abapfuye bazurwa bate, kandi baza bafise umubiri ki?" 36Wa gipfu we, ico ubiba ntikimera kitabanje gupfa. 37Kandi ico ubiba, ntubiba umutumba uzohaba, ariko ubiba akabuto uko kari, ari nk'ako ingano, canke akandi kose. 38Ariko Imana igaha umutumba, nk'uko yagomvye, kandi akabuto kose igaha umutumba wako ukwako. 39Inyama zose si zimwe; izo abantu ziri ukwazo, n'izo ibikoko ziri ukwazo, n'izo inyoni n'ibisiga ziri ukwazo, n'izo ifi ziri ukwazo. 40Kandi hari imitumba yo kw'ijuru n'imitumba yo kw'isi. Ariko ubwiza bw'iyo kw'ijuru buri ukwabwo; n'ubwo iyo kw'isi buri ukwabwo. 41Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo: kandi inyenyeri ntinganya ubwiza n'iyindi nyenyeri. 42N'ukuzuka kw 'abapfuye ni nk'uko. Habibwa ikibora, hazurwa igitabora. 43Habibwa igikengerwa, hazurwa ico icubahiro. Habibwa ikinyantege nke hazurwa ico inkomezi. 44Habibwa umubiri w'inyama, hazurwa umubiri w'impwemu. Asangwa hariho umubiri w'inyama hariho kandi n'uwo impwemu. 45Kandi uko ni ko handitswe, ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye uwufise ubugingo; Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. 46Ariko ico impwemu si co kibanza, yamara ico inyama ni co kibanza, kigaherukirwa n'ico impwemu. 47Umuntu wa mbere yandurutse mw'ivu, ni uwo umukungugu. Umuntu wa kabiri yandurutse mw'ijuru. 48Nk'uko uwo umukungugu ari, ni ko n'abo umukungugu bandi bari. Nk'uko uwo ijuru ari, ni ko n'abo ijuru bandi bari. 49Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uwo umukungugu, ni ko tuzokwambara n'ishusho y'uwo ijuru. 50Ariko bavukanyi, ico mvuga, yuko abo inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw' Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. 51Ehe, ndababarira akabanga: ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa, 52mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzumbeti y'iherezo izovugira. Kuko inzumbeti izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. 53Kuko uwu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uwu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. 54Ariko, uwu ubora ni wamara kwambara ukutabora, n'uwu upfa ni wamara kwambara ukudapfa, ni ho hazoshika rya jambo ryanditswe, ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. 55Wa rupfu we, intsinzi yawe iri hehe? Wa rupfu we, uruboyi rwawe ruri hehe? 56Ivyaha ni vyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ivyaha n'ivyagezwe. 57Ariko Imana ishimwe, iduha gutsinda kubwo Umwami wacu Yesu Kristo. 58Nuko bavukanyi banje nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirize imisi yose gukora ibikorwa vy'Umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubwo ubusa mu Mwami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\