KORINTO RYA MBERE 16

1Nuko ku vyo gukoranya ibitabara abera, nk'uko nageze amashengero y'i Galatiya, abe ari ko namwe mukora. 2Ku wa mbere wose w'imisi indwi, umuntu wese muri mwebwe abike i we ibimuhaye uburyo, nk'uko atunze, kugira ngo aho nzozira ntihabe ari ho amashikanwa azokoranirizwa. 3Kandi aho nzoshikira, abo muzoshima, nzobatuma ndabahaye amakete, kugira ngo bajane ivyo ikigongwe canyu i Yerusalemu. 4Kandi namba nzoba nkwiye kugenda nanje, tuzojana Pahulo avuga ko ategekanya kuzoja i Korinto 5Ariko nzoza i wanyu, ni namara guca i Makedoniya; kuko nzorinda gucayo. 6Ariko kumbure nzomarana namwe imisi, canke nzomara n'agatasi, kugira ngo mumperekeze, munsezere neza aho nzoja hose. 7Singomba ko tubonana none ndabakubise rurabwe, ariko nizigira kuzomarana namwe imisi, Umwami wacu ni yankundira. 8Ariko nzotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentekote; 9kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye, kandi abansi bakaba benshi. 10Timoteyo ni yaramuka aje i wanyu, muze mumubabare kugira ngo abane namwe ata bwoba; kuko akora igikorwa c'Umwami wacu nkanje. 11Nuko ntihazogire uwumukengera, ariko muzomuherekeze mumusezere amahoro, azonsange ino, kuko niteze ko azozanana n'abavukanyi. 12Ariko ivyo Apolo umuvukanyi, naramwinginze cane ngo aze i wanyu, azozanane n'abo bavukanyi; ntiyakunda na gatoya kuza none, ariko azoza, ni yabona uburyo. 13Mwame mugavye, mushikame mu kwizera, mube abagabo, mugire inkomezi. 14Ivyo mukora vyose mubikorane urukundo. 15Nuko ndabinginze, bavukanyi, murazi abo kwa Stefana, ko ari bo batanguye mu Banyakaya, kandi ko ari bo bitangiye gukorera abera. 16Nuko namwe mugamburukire abameze batyo, n'uwundi wese afatanije n'abandi muri ico gikorwa, agatama. 17Biranezereye ko Stefana na Forutunato na Akayiko baje; bamaze inkumbu nari ndabafitiye, 18kuko bahembuye umutima wanje, bo n'uwanyu; mwame mwibuka abameze batyo. 19Abo mu mashengero yo muri Asiya barabaganutsa. Akwila na Purisikila barabaganutsa cane mu Mwami wacu, bo n'ishengero ryo mu nzu yabo. 20Abavukanyi bose barabaganutsa. Muramukanishe kugumbirana kwera. 21Uku ni kwo gutasha kwanje Pahulo, kwanditswe n'ukuboko kwanje. 22Ni hagira umuntu adakunda Umwami wacu, arakavumwa. Maran ata. 23Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. 24Urukundo rwanje rubane namwe mwese muri Kristo Yesu. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\