KORINTO RYA MBERE 5

1Inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hariho ubusambanyi; kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga, kubona umuntu gucikiza muka se ngo amurongore. 2Namwe mukikakisha, ntimubabare, nk'uko mwari mukwiye, kugira ngo uwakoze ico caha akurwe muri mwebwe. 3Ku bwanje naho ntariho ku mubiri, ariko ndiho mu mpwemu, nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nk'aho ndiho, 4mw'izina ry'Umwami Yesu mwebwe n'impwemu yanje dukoranye dufise ubushobozi bw'Umwami wacu Yesu, 5guha Satani umeze atyo, kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwiwe buzorokoke ku musi w'Umwami Yesu. 6Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose? 7Nuko ni mukureho umwambiro wa kera, kugira ngo mube irobe rishasha, nk'uko mutarimwo umwambiro. Kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe ko ishikanwa, ari we Kristo. 8Nuko tuziririze imisi mikuru, tudafise umwambiro wa kera, canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsima itambiwe y'imitima ikeye ni ukuri. 9Nabandikiye muri ca cete ko mutivanga n'abasambanyi. 10Ariko sinavuga abasambanyi bo mu b'iyi si, canke abifuza, canke abasahura, canke abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mw'isi. 11Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa umuvukanyi, namba ari umusambanyi, canke uwunohoka, canke uwusenga ibigirwamana, canke uwutukana, canke uwuborerwa, canke umunyazi; umeze atyo, no gusangira ntimugasangire na we. 12Mpuriye hehe no gucira urubanza abo hanze? Mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe? 13ariko abo hanze Imana ni yo izobacira urubanza. Ni mukure umunyakibi muri mwebwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\