KORINTO RYA MBERE 6

1Mbega hari uwo muri mwebwe yogira ico apfa n'umuvukanyi wiwe, akubahuka kuburanira ku bagabitanya, ntaburanire ku bera? 2Ntimuzi yuko abera ari bo bazocira abo isi urubanza? Kandi ko ari mwebwe muzocira abo isi urubanza, none ntimubereye guca imanza ntonto? 3Ntimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza? None ntiturushiriza kuba abo guca imanza z'ivyo ubu bugingo? 4Nuko, iyo mufise imanza zo guhimburwa igikoba c'ubugabo z'ivyo ubu bugingo, mbega mushiraho abatagira ico bamariye ishengero ngo abe ari bo bazica? 5Ndabivugiye kubatetereza. Mbega vyoshoboka yuko muri mwebwe hatagira umunyabwenge n'umwe yoshobora gucira urubanza abavukanyi? 6Ariko umuvukanyi akaburana n'uwundi muvukanyi, kandi bakaburanira no ku batizera! 7Mbere n'ubu hari ico muhomvye rwose, kuko musubiranamwo mukaburana. Ntimwopfuma mugirirwa nabi? Ntimwopfuma mwemera kugungwa? 8Ariko ni mwebwe mugiriranira nabi, mugungana, kandi abo mugirira mutyo ni abana ba So. 9Ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Ntimuzimire; abashurashuzi, canke abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagabo basambana, abagabo basambana n'abandi bagabo, 10ibisuma, abifuza, imborerwa, abatukana canke abasahura, ntibazoragwa ubwami bw'Imana. 11Kandi bamwe muri mwebwe ni ko mwari muri; ariko mwaruhagiwe, ariko mwarejejwe, ariko mwatsindanishirijwe mw'izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri Mpwemu w' Imana yacu. 12Vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi. Vyose ndavyemererwa, ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. 13Ivyo kurya ni ivyo inda, n'inda n'iyo ivyo kurya; yamara Imana izobikuraho vyose. Ariko, imibiri yacu si iyo gushegura, mugabo ni iyo Umwami wacu, kandi Umwami ni uwo imibiri yacu. 14Kandi Imana yazuye Umwami, natwe nyene izotuzurisha ubushobozi bwayo. 15Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? None ntore ingingo za Kristo, ndazihindure ingingo z'umumaraya? Biragahera. 16Ntimuzi yuko uwimatanya n'umumaraya aba ari umubiri umwe na we? Kuko yavuze iti: "Bompi bazoba umubiri umwe." 17Ariko uwimatanije n'Umwami wacu aba abaye impwemu imwe na we. 18Muhunge ubushakanyi. Icaha cose umuntu akora si ico umubiri, ariko usheguye aba acumuye ku mubiri wiwe. 19Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Mpwemu Yera ari muri mwebwe, uwo mufise, avuye ku Mana? Kandi si mwe mwiganza, 20kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero, mushimishe Imana mu mibiri yanyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\