KORINTO RYA MBERE 8

1Ku vyo ivyaterekerejwe ibishushanyo vy'ibigirwamana, turazi yuko twese turi n'ubwenge. Ubwenge butuma umuntu yivyimvya, ariko urukundo rurubaka. 2Ni hagira umuntu yiyumvira yuko hari ico azi, azoba ataramenya nk'uko akwiye kumenya. 3Ariko uwukunda Imana ni we amenywa na yo. 4Nuko, ku vyo kurya ivyaterekerejwe ibigirwamana, turazi yuko igishushanyo atari ikintu mw'isi, kandi yuko ata yindi mana iriho, atari Imwe. 5Naho hari ivyitwa ibigirwamana mw'ijuru canke mw'isi, nk'uko hari ibigirwamana vyinshi n'abami benshi, 6ariko kuri twebwe hari Imana imwe, Data wa twese, yandurukwamwo na vyose, natwe twabesherejweho kuba abayo; kandi hari Umwami umwe, ni Yesu Kristo, abeshaho vyose, natwe akatubeshaho. 7Ariko ubwo bwenge ntibufiswe na bose; kuko bamwe baremariye mu bigirwamana gushitsa n'ubu, barya ikintu bibwira ko caterekerejwe ikigirwamana, kandi umutima ugahumanywa no kudakomera. 8ariko ivyo kurya si vyo bidushikiriza Imana. Iyo tutabiriye, nta co duhomba; canke iyo tubiriye, nta co duhomboka. 9Mwiyubare, kugira ngo ubwo bushobozi bwanyu ntibube igitsitaza c'abadakomeye na gato. 10Kuko umuntu iyo akubonye, wewe wahawe gutahura, wicaye urira mu rusengero rw'ikigirwamana, umutima w'uwo, iyo adakomeye, mbega ntuzorinduka, ukarya ivyaterekerejwe ibigirwamana? 11Nuko uwudakomeye aba aranduwe no gutahura kwawe, kandi ari we muvukanyi Kristo yapfiriye. 12Nuko iyo mukoreye icaha abavukanyi banyu mutyo, mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mukoreye icaha Kristo. 13Ni co gituma namba ivyo kurya bigwisha umuvukanyi, sinzopfa nongeye kurya inyama kugira ngo singwishe umuvukanyi wanje.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\