YOHANA RYA MBERE 2

1Bana banje bato, ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Kandi ni hagira umuntu akora icaha, dufise Umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, 2kandi uwo ni we ndishi y'ivyaha vyacu, mugabo si iyo ivyacu twenyene, ariko ni iyo ivyo abari mw'isi bose. 3Iki ni co kitumenyesha ko tumuzi, ni twitondera ivyagezwe na we. 4Uwuvuga ngo Ndamuzi, ntiyitondere ivyagezwe vyiwe, ni umubeshi, ukuri ntikuri muri we. 5Ariko uwitondera ijambo ryiwe wese, ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we vy'ukuri. Iki ni co kitumenyesha ko turi muri we; 6uwuvuga ko ahora muri we, akwiye na we kugenda nk'uko uwo yagenda. 7Abo nkunda, si icagezwe gishasha ndabandikiye, ariko ni icagezwe ca kera, mwamanye uhereye mu bihe vya kera. Ico cagezwe ca kera ni co rya jambo mwumvise. 8Kandi ndabandikira icagezwe gishasha, kandi ico n'ico ukuri muri we no muri mwebwe. Kuko umwiza uriko urashira, umuco w'ukuri umaze kwaka. 9Uwuvuga ko ari mu muco, akanka umuvukanyi wundi, aba akiri mu mwiza gushika n'ubu. 10Uwukunda umuvukanyi wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. 11Ariko uwanka umuvukanyi wundi ari mu mwiza, kandi agendera mu mwiza, ntazi iyo aja, kuko umwiza wamuhumishije amaso. 12Ndabandikiye bana bato, kuko mwahariwe ivyaha vyanyu kubwo izina ryiwe. 13Ndabandikiye ba se, kuko mwamenye uwamyeho mu ntango. Ndabandikiye misore, kuko mwanesheje wa Mubi. Narabandikiye bana bato, kuko muzi Data wa twese. 14Narabandikiye ba se, kuko muzi uwamyeho mu ntango. Narabandikiye misore, kuko mufise inkomezi, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa Mubi. 15Ntimugakunde isi, canke ibiri mw'isi. Umuntu ni yakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. 16Kuko ikiri mw'isi cose ari ivyifuzo vy'umubiri, ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo, bitanduruka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mw'isi. 17Kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko uwukora ivyo Imana igomba yamaho ibihe bidashira. 18Bana bato, ubu ni igihe c'iherezo; kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azoza, n'ubu hamaze guseruka ba Antikristo benshi. Ni co gitumye tumenya ko ari igihe c'iherezo. 19Bavuye muri twebwe, ariko ntibari abacu. Iyo baba bari abacu, baba baragumanye natwe; ariko icatumye batuvamwo kwari ukugira ngo bahinyuke bose ko atari abacu. 20Namwe mwarobanujwe amavuta n'Uwera, kandi muzi vyose. 21Sindabandikiye kuko mutazi ukuri, ariko ni uko mukuzi, kandi kuko ata binyoma biva mu kuri. 22Umubeshi ni nde, atari uwuhakana ko Yesu ari Kristo? Ni we Antikristo, ahakana Data wa twese n'Umwana. 23Umuntu wese ahakana Umwana, na Data wa twese ntamufise. Uwemera Umwana afise na Data wa twese. 24Mweho ico mwumvise uhereye ku va mu ntango kigume muri mwebwe. Ico mwumvise uhereye mu bihe vya kera ni caguma muri mwebwe, namwe muzoguma mu Mwana no muri Se. 25Iri ni ryo sezerano yadusezeraniye, n'ubugingo budashira. 26Ivyo ni vyo ndabandikiye ku vy' abobazimiza. 27Mweho ukurobanuzwa amavuta mwarobanujwe na we kuguma muri mwebwe, namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha, ariko nk'uko ukwo kubarobanura kwiwe kubigisha vyose, kandi ari uko ukuri, atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije, ni ko muguma muri we. 28Na none bana bato, mugume muri we, kugira ngo ni yahishurwa tuzoshire ubwoba, ntidutetererwe imbere yiwe aho azozira. 29Ko muzi yuko uwo ari umugororotsi, murazi yuko uwukora ivyo ukugororoka wese yavyawe na we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\